• Na návštěvu se připravte, udělejte si především potřebný čas.
 • Mějte na mysli zdravotní stav nemocného a zvolte přiměřenou dobu délku návštěvy. Důležitá je kvalita návštěvy, nikoliv její délka. Je-li pacient ve špatném stavu a cítí se unaven, setrvejte krátce a dopřejte mu odpočinek. Zvažte počet návštěvníků (doporučujeme maximálně dvě osoby najednou, pokud lékař nestanoví jinak).
 • Přijďte příjemně naladěni a buďte vstřícní a ochotní vyslechnout i obavy a starosti nemocného.
 • Pacienta povzbuzujte, potěšte, uklidněte. Posilujte v něm zdravé sebevědomí a vůli k uzdravení nebo alespoň ke zlepšení stavu.
 • Nesnaže se o tzv. radostný rozhovor za každou cenu. O velkých starostech a vážných rodinných problémech nemluvte nebo hovořte co nejméně, rozhodně na nemocného nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Chce-li však nemocný projevit svůj názor na věc, vyslechněte ho.
 • Vázne-li konverzace, snažte se být iniciativní, ale nebuďte za každou cenu mnohomluvní. I mlčení může být terapeuticky přínosné.
 • Pamatujte na to, že zejména těžce nemocný člověk má právo vyjádřit obavy, strach, zármutek a žal. Přijměte projevy lítosti, zoufalství a rezignace. „Obávané" rozhovory jsou z hlediska pacienta voleny logicky – ventilace strachu má ozdravný účinek
 • Vždy berte ohled na další pacienty v pokoji. Respektujte jejich zdravotní stav a přání, popřípadě vyhovte jejich drobným prosbám. Opusťte pokoj v případě, že lékař či sestra provádějí vyšetření či výkon, popřípadě potřebuje-li pacient vykonat toaletu na lůžku. Je-li váš nemocný chodící a situace to vyžaduje, povídejte si s ním raději v hovorně nebo v „návštěvním koutku“.
 • Pokud chcete nemocnému něco přinést, buďte rozumní a pamatujte na přiměřenost
 • Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín však dodržte. I malé zpoždění je nemocným přijímáno úzkostně, protože nemocniční čas se „vleče" pomaleji než náš běžný.

Parkování na bezplatném parkovišti přímo před nemocnicí a nebo pod Lidlem.
Též je možné zaparkovat v ulici Alej 17. listopadu naproti bočního vjezdu do nemocnice.
Parkoviště je přístupné NONSTOP, 24 hodin denně.

Kavárna i pekárna se nachází u hlavního vhodu do pavilonu 1. Nabízí návštěvníkům široký sortiment čerstvého zboží. Ten zahrnuje nejen tradiční české druhy chlebů, ale i různé speciality jako jsou chleby s olivami, chia semínky, žitné chleby nebo borodinský chléb, jehož výrobní postup trvá déle než 20 hodin. Kromě nich si můžete v koupit také čerstvé bílé pečivo, ať už jde o klasické housky a rouhlícky nebo focaccia, ciabatty a cornové pečivo. Mezi oblíbený sortiment patří třeba koláče, marokánky, perníky nebo pečiva na objednávku. Též je možné v kavárně posedět u lahodné kávy, čaj a dalšího občerstvení. Klienti mohou využít i příjemného posezení.

Prodejní doba:

Po – Pá 06:00 – 16:00
So 09:00 – 15:30

Dotazy na zdravotní stav pacienta nepodává ošetřovatelský personál, ale pouze osobně ošetřující lékař, a to pouze jen osobě určené pacientem a zapsané v dokumentaci.
Toto opatření je z legislativních důvodů, děkujeme za pochopení.

Obyvatelům Roudnice nad Labem a jejího okolí nabízíme možnost objednání obědů z naší nemocnice.

Cena obědu (polévka a hlavní jídlo) činí 95,- Kč. 

Oběd si můžete vyzvednou v nemocniční jídleně, a to po celý rok včetně víkendů. Samozřejmě Vám můžeme oběd dovést domů, kdy cena oběda s dopravou činí 125,- Kč.

Obědy je nutné si dopředu objednat, a to buď osobně přímo v nemocniční jídelně a nebo z pohodlí domova elektronicky. Bližší informace k této službě a objednání obědů:

Eva Mudrová
vedoucí stravovacího provozu
tel.: +420 602 489 995
email: eva.mudrova@nemocniceroudnice.cz

 • Jídelní lístek - březen 2024 Stáhnout soubor Jídelní lístek - březen 2024
 • Jídelní lístek - duben 2024 Stáhnout soubor Jídelní lístek - duben 2024

Doprava nemocných, raněných a rodiček (DRNR), převozy pacientů:

 • na odborná vyšetření a ošetření
 • hospitalizace a propuštění
 • do lázeňských zařízení a zpět
 • převoz biologického materiálu

KONTAKT

+420 416 858 460

728 865 122

doprava@nemocniceroudnice.cz

Transport pacientů je na základě „Příkazu ke zdravotnímu transportu“, který musí vystavit ošetřující lékař.

Převoz je hrazen zdravotními pojišťovnami.

VOZOVÝ PARK

5 sanitních vozidel

SPÁDOVÁ OBLAST

Štětí, Horní Počáply, Horní Beřkovice, Straškov, Mšené Lázně, Budyně, Libochovice, Brozany, Libotenice, Lounky, Hoštka

Co je GDPR (General Data Protection Regulation)?
Oficiální název je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato informace Vám poslouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů (zejména o Vašem zdravotním stavu). Popíšeme Vám, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Jaké osobní údaje a po jakou dobu o Vás nemocnice zpracovává?
Vaše osobní údaje a citlivé informace zpracováváme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě, a to v souladu s právními předpisy a platnou legislativou. Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci Vaší osoby, osobní údaje umožňující kontakt s Vámi, údaje o provedených vyšetřeních, zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření apod. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Podle druhu zdravotnické dokumentace je to 5 až 100 let, popř. do 20 let od úmrtí pacienta (viz vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci ve znění pozdějších předpisů). Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis či oprávněný zájem, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas. Váš souhlas k takovému zpracování můžete kdykoliv odvolat.
Po skončení doby oprávněného zpracování nemocnice přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

Účel zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě.

Komu nemocnice může nebo musí Vaše osobní údaje poskytnout?
Zdravotnickým zařízením, která Vám poskytují zdravotní péči, zdravotním pojišťovnám při vykazování hrazené zdravotní péče, dále pak při plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.
Údaje dále poskytneme zákonnému zástupci pacienta, osobě pacientem výslovně určené, v případě smrti pacienta pak osobě blízké a dalším osobám uvedeným v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů.
Vaše osobní údaje jsou chráněny v souladu s platnou právní úpravou, organizačními opatřeními, technickými prostředky, profesní mlčenlivostí zdravotnických pracovníků a povinnou mlčenlivostí zaměstnanců, kteří s nimi přijdou při výkonu práce do styku.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?
Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v případech, kdy jste udělil souhlas s jejich zpracováváním. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právním předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?
Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz, https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938).

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.
Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 01 Roudnice n. L.
Mgr. Renata Macková
e-mail: renata.mackova@kplusm.cz
Telefon: 608 049 170

 • Žádost o přístup k osobním údajům Stáhnout soubor Žádost o přístup k osobním údajům