Informace pro pacienty k hospitalizaci

Pacient při přijetí musí mít:

 •  Občanský průkaz event. cestovní pas a průkaz pojištěnce své zdravotní pojišťovny.
 • Zdravotní dokumentaci – předoperační vyšetření, lékařské nálezy a rentgenové, snímky, pokud je máte,
 • Rozpis léků, popř. léky, které pravidelně užíváte v originálním balení.
 • Doklad o pracovní neschopnosti, pokud Vám již byl vystaven.
 • Doporučení k hospitalizaci od odesílajícího lékaře.

Doporučené vybavení:

 • Osobní potřeby jako jsou brýle, naslouchátka atd.
 • Hygienické potřeby, pyžamo nebo noční košili, župan, domácí obuv, toaletní papír.
 • Pokud absolvujete operaci, po které budete používat berle, musíte mít pevnou obuv (ne nazou-váky!).
 • Pokud se dostanete do situace náhlé hospitalizace, využijte možnosti uložení cenností v trezoru v pokladně nemocnice. Bude Vám vystaven písemný doklad o úschově, proti němuž Vám budou cenné předměty při propuštění z nemocnice vydány (cenné předměty, šperky, zbraně).
 • Pokud pacient odmítne, za věci si ručí sám a stejné pravidlo platí pro mobilní telefony, rádia apod. Nej-sme schopni zabezpečit hlídání osobních věcí.
 • Prosíme příbuzné, aby nepřinášeli nevhodné potraviny, které nejsou vhodné ze zdravotního hle-diska nebo podléhající brzké zkáze. Potraviny ukládejte označené jménem pacienta do vyhraze-ných ledniček. Prošlé nebo nevhodné potraviny budou odstraněny.

Hospitalizace, návštěvy:

 • Příjem nemocných probíhá obvykle v dopoledních hodinách.
 • Návštěvní hodiny na odděleních jsou od 15:00 do 18:00 hodin ve všední dny, od 14:00 do 18:00 hodin v sobotu, neděli a svátky. Návštěvy pro mobilní pacienty mimo prostory oddělení (vestibul, park) jsou možné.
 • Areál nemocnice je otevřen od 7:00 do 18:00 hodin.
 • Doba hospitalizace je dle zdravotního stavu pacienta. Je-li zdravotní stav stabilizován a není již nutná lékařská péče, je pacient propuštěn ve spolupráci s rodinou do domácí či ústavní ošetřovatelské péče.
 • Dotazy na zdravotní stav pacienta nepodává ošetřovatelský personál, ale pouze osobně ošetřující lékař
  a pouze jen osobě určené pacientem a zapsané v dokumentaci. Toto opatření je z legislativních důvodů, děkujeme za pochopení.

Poplatky:

 • Poplatky nehrazené ze zdravotního pojištění lze uhradit na recepci nemocnice u hlavního vchodu v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hodin.
 • Platby za úkony jsou uvedeny v Ceníku služeb, který je k dispozici na webových stránkách.

Pomoc během hospitalizace:

 • Získáte veškeré informace týkající se hospitalizace včetně kontaktu na ošetřujícího lékaře.
 • Pomůžeme Vám v řešení budoucí sociální situace Vašeho příbuzného v domácím prostředí.
 • Pomůžeme Vám, pokud není možný návrat do domácího prostředí, s umístěním Vašeho příbuzného v sociálním zařízení.
 • Poradíme Vám s příspěvkem na péči a ostatními příspěvky státní sociální pomoci.
 • Je-li zajištěno propuštění do domácího prostředí, zajistíme, pokud je to indikováno lékařem, agenturu domácí péče na 14 dní (potom přebírá praktický lékař).

Další pokyny:

 • Předepsaná dieta je součástí Vaší léčby, dodržujte ji
 • Respektujte ZÁKAZ KOUŘENÍ v celém areálu nemocnice.
 • Pomozte nám také přispět k ochraně životního prostředí a během pobytu zbytečně neplýtvejte vo-dou a šetřete energiemi.

V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na zdravotnický personál.

Věříme, že ve spolupráci s Vámi se naši pacienti budou cítit mnohem lépe, protože zájem rodiny a příbuzných je vždy pro pacienta velkým přínosem.