Vážení pacienti,

vítáme Vás v Nemocnici Roudnice nad Labem s.r.o., nemocnici skupiny Penta Hospitals CZ, s.r.o., přejeme Vám brzké uzdravení a co nejrychlejší návrat do běžného života. Nezbytnou součástí léčby je naše vzájemná spolupráce a Vaše maximální spokojenost.

Přijetí k hospitalizaci

K příjmu se dostavte do příjmové ambulance v hlavní budově nemocnice v 1.NP (CHIR příjmová ambulance, INT příjmová ambulance).
Příjmová ambulance: Při přijetí do nemocnice Vás lékař vyšetří a určí plán léčby, léčebná vyšetření a léčebný režim.
O plánu léčby Vás bude lékař srozumitelně informovat a následně Vám bude předložen Informovaný souhlas pacienta, ten podepíšete, pokud s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení souhlasíte. U nesvéprávných pacientů a dětí podepisuje souhlas s léčbou zákonný zástupce pacienta. V případě Vaší hospitalizace budete také vyzváni k podpisu Informovaného souhlasu s hospitalizací, kde je možné uvést kontaktní osoby, které můžeme informovat o Vašem zdravotním stavu. Pro případnou telefonickou komunikaci je nutné uvést v tomto dokumentu Vámi zvolené heslo, které prosíme, sdělte Vašim blízkým.
Informujte lékaře o všech lécích a potravinových doplňcích, které v současné době užíváte. Přineste s sebou písemný seznam těchto léků.
Po dobu hospitalizace neužívejte léky a potravinové doplňky, o kterých jste neinformovali lékaře. Součástí léčby je naordinovaný léčebný režim, který je nutné dodržovat.
Negativní revers: Pokud chcete odmítnout lékařem navrhovanou léčbu, máte na toto rozhodnutí právo. V přítomnosti minimálně ještě jednoho svědka podepíšete negativní revers. Lékař Vás samozřejmě upozorní na důsledky vyplývající z Vašeho rozhodnutí.

Při příjmu k hospitalizaci Vám bude nabídnuta varianta standardního a nadstandardního pokoje.
Nadstandardní pokoj je jedno-dvoulůžkový pokoj s polohovatelným lůžkem, vlastní koupelnou a WC, televizí, ledničkou, rychlovarnou konvicí a Wi-Fi. Ceny hotelových služeb (nadstandardní pokoj, rodinný pokoj apod.) se řídí Ceníkem služeb uveřejněným na webových stránkách Nemocnice Roudnice nad Labem. Platby za tyto služby jsou účtovány na konci pobytu podle počtu nocí zde strávených.
Standardní pokoj je dvou-čtyřlůžkový pokoj s polohovatelným lůžkem, televizí, Wi-Fi. WC a koupelna jsou na chodbě. S jejich umístěním Vás seznámí personál v den přijetí na oddělení.
Uložení věcí do centrální šatny: Oblečení a osobní věci si pacient ukládá do skříně na pokoji, kde mu bylo připraveno lůžko.

Po přijetí na oddělení

Příchod na oddělení: Personál oddělení Vás po přijetí lékařem uloží na lůžko, řádně se Vám představí a seznámí Vás s Pobytovým řádem a Právy pacienta.
Identifikační náramek: Dostanete identifikační náramek s Vašimi osobními údaji. Náramek slouží ke zvýšení bezpečí poskytované péče, k ověření Vaší totožnosti po dobu hospitalizace, například při podávání léků a provádění vyšetřovacích a léčebných výkonů.

Finanční hotovost

Pokud u sebe máte větší finanční hotovost, platební kartu a cennosti, je možné si je uložit do centrálního trezoru nemocnice.

Pobírání důchodu

V případě, že pobíráte důchod a Váš pobyt v nemocnici bude dlouhodobější, využijte možnosti pobírání důchodu manželem/manželkou, případně si jej můžete nechat uložený na poště.

Podávání informací

Informace o Vašem zdravotním stavu podává lékař osobně pouze osobám, které uvedete při přijetí do nemocnice. Máte právo zakázat nebo omezit podávání informací určitým osobám. Telefonicky lékař informace o Vašem zdravotním stavu poskytne pouze na základě ověření Vámi uvedeného hesla.

Hospitalizace

Po celou dobu hospitalizace se o Vás bude starat tým zdravotnických pracovníků, který se Vám při prvním kontaktu představí. Každý člen zdravotnického týmu nosí jmenovku.
Pokud trpíte bolestí, neváhejte informovat lékaře nebo zdravotní sestru. Zdravotnický personál udělá maximum pro to, aby bolest zmírnil. Zdravotnický personál také vždy ihned informujte o změnách Vašeho zdravotního stavu, v případě náhlé změny přivolejte personál signalizačním zařízením, které je umístěné u každého lůžka. Včasnou komunikací o Vašich problémech usnadníte jejich řešení.

Podávání léků

Léky podává zdravotní sestra podle ordinace lékaře. Léky se podávají ráno v 8 hodin, v poledne ve 12 hodin a večer v 17 hodin nebo u některých typů léčiv ve stanovený čas.

Režim dne

Čas Činnost
06:30 ranní hygiena, stlaní lůžek
07:30 – 08:00 snídaně
08:00 – 09:00 podávání léků
08:00 lékařská vizita
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 13:00 podávání léků
13:00 polední klid
16:30 – 17:30 večeře
17:00 – 18:00 podávání léků, odpolední vizita
18:00 večerní toaleta, stlaní
21:00 druhá večeře pro diabetické pacienty

Návštěvní hodiny

Doporučené návštěvní hodiny v naší nemocnici jsou:

Oddělení Doporučené návštěvní hodiny
Chirurgické oddělení
Interní oddělení
Oddělení následné a rehabilitační péče
Gynekologicko-porodnické oddělení
15:00 – 18:00
So, Ne, svátky 14:00 – 18:00

Návštěvní hodiny mimo tyto časy lze akceptovat po dohodě s personálem oddělení. Prosíme návštěvy, aby respektovaly chod oddělení, nenarušovaly průběh lékařských vizit a vyšetření. Dobu návštěv lze omezit podle Vašeho aktuálního zdravotního stavu. Dětem do 10 let nejsou návštěvy doporučovány, pokud je to nezbytné, pak pouze v doprovodu dospělé osoby. V případě závažné hygienicko – epidemiologické situace může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat či omezit.

Noční klid

Noční klid začíná pro pacienty ve 21:00 a trvá do 6:00. Po dobu nočního klidu se dveře na oddělení uzamykají.

Opuštění oddělení

Opuštění oddělení v průběhu dne hlaste zdravotnickému personálu. Vycházky jsou možné se souhlasem ošetřujícího lékaře a pouze v areálu nemocnice a přilehlého parku.

Propustka

Propustka k opuštění nemocnice se pacientovi v době hospitalizace povoluje pouze ze závažných důvodů, díky kterým je pacient nucen přerušit léčebný režim na lůžku a vzdálit se z nemocnice.

Právo na duchovní služby

Po dobu hospitalizace máte právo na přítomnost duchovního. V takovém případě informujte zdravotnický personál, který Vám duchovní služby zajistí.

Hygiena

Soběstační pacienti provádí hygienu sami, k dispozici mají koupelnu na oddělení nebo samostatnou koupelnu na nadstandardním pokoji.
Imobilním pacientům a pacientům vyžadujícím asistenci se provádí hygiena ráno a večer a vždy, když to potřebují.

Strava

Součástí léčby je dietní režim a výživa. Konzumaci vlastních potravin konzultujte s lékařem nebo se
sestrou, aby nedošlo k narušení Vaší léčby.
Pacienti na standardních odděleních mají možnost uložení vlastních potravin v lednici na oddělení.
Uložené potraviny je třeba označit jménem. Nepopsané potraviny, stejně jako potraviny zdravotně závadné nebo s prošlou dobou použitelnosti, budou personálem oddělení zlikvidovány. Součástí výbavy nadstandardních pokojů je lednice. Pokud to Váš dietní režim dovolí, má pacient na nadstandardním pokoji možnost výběru jídla z aktuálního jídelníčku.

Oblečení při pobytu

Při pobytu na standardních odděleních lze nosit vlastní pyžamo či noční košili s tím, že si zajistíte jejich pravidelnou výměnu. Pyžamo nebo noční košili si lze půjčit též nemocniční.

Služby pacientům

V přízemí nemocnice se nachází automat na kávu, nápoje, bagety a cukrovinky. U hlavního vchodu je bufet s možností posezení.
Celá nemocnice je zdarma pokryta Wi-Fi připojením.

Sociální pracovnice

V nemocnici pracuje zdravotně sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím sestry na oddělení. Pomůže vyřešit Vám i Vaší rodině situace, do kterých jste se dostali vlivem své nemoci, a které nejste schopni sami vyřešit.

Vodící nebo asistenční pes

Přítomnost vodícího nebo asistenčního psa lze povolit pouze v případě, že veškerou péči o psa zajistí někdo z Vašich blízkých, nelze k péči využívat personál nemocnice.

Vlastní elektronika

Používání vlastních televizních a rozhlasových přijímačů, počítačů nebo tabletů je možné se souhlasem
personálu a pacientů na pokoji. Berte prosím ohled na soukromí a práva ostatních pacientů.
Prosíme, abyste respektovali zákaz používání mobilního telefonu v blízkosti citlivé zdravotnické techniky, také nesmí obtěžovat ostatní pacienty a rušit práci zdravotnického personálu.
Vlastní elektroniku používáte v nemocnici na vlastní riziko a personál ani nemocnice Vám za ni neručí.

Alkoholické nápoje a kouření

Vnášení a požívání alkoholických nápojů do areálu nemocnice je zakázáno. Kouření v areálu nemocnice je zakázáno.

Zajištění přinesených zbraní

V případě zjištění, že si pacient sebou do nemocnice přinesl zbraň, nahlásí personál tuto skutečnost Policii ČR, která zajistí její zákonné uložení.

Propuštění z nemocnice

Před propuštěním Vás ošetřující lékař seznámí s Vaším současným zdravotním stavem a bude Vás informovat o dalším postupu léčení a vhodné životosprávě.
Při propuštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu. Zprávu předáte praktickému lékaři do tří dnů po propuštění z nemocnice.
Budete vybaveni nezbytnými léky, popř. zdravotnickými pomůckami na první 3 dny po propuštění.
Zdravotnický personál Vám předá Vaše cennosti uložené v centrálním trezoru nemocnice.

Hodnocení spokojenosti

Při propuštění z nemocnice Vám personál předá tablet k elektronickému vyplnění dotazníku spokojenosti, kde Vás požádáme o Vaše hodnocení pobytu v nemocnici. Zpětná vazba od pacientů je pro nás důležitým zdrojem informací a slouží ke zvyšování kvality služeb.

Postup při podání stížnosti

V případě nespokojenosti máte právo podat stížnost. Můžete se kdykoliv obrátit na vedoucí zaměstnance oddělení nebo předat stížnost písemně nebo ústně v běžné pracovní době na sekretariátu ředitelství nemocnice. V případě, že se podnět nebo stížnost nepodaří vyřešit okamžitě, situaci prošetříme a odpovíme Vám v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů od podání stížnosti.

Související dokumenty