Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o pracovní pozici

Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o pracovní pozici

poskytnutá na základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem osobních údajů uchazeče je Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o., se sídlem na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Renata Macková, kontaktní adresa: Penta Hospitals CZ s.r.o., se sídlem na Florenci 2116/15 Praha 1, 110 00, email: renata.mackova@kplusm.cz.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchazeče o zaměstnání jsou zpracovávány Správcem v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 198/2009 Sb., Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, nebo na základě souhlasu uděleného uchazečem. Osobní údaje uchazeče mohou být zpracovávány rovněž na základě Oprávněného zájmu Správce uplatnit svá práva pro získání referencí u třetích osob.
Zabezpečení a ochrana osobních údajů uchazeče je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.
Osobní údaje uchazeče jsou Správcem zpracovávány zejména pro účely jednoznačné identifikace uchazeče, zajištění služeb a procesů souvisejících s případným uzavřením pracovněprávního vztahu mezi organizací a uchazečem, pro ověření referencí o uchazeči a pro usnadnění kontaktu umožňující vzájemné vztahy mezi Správcem a uchazečem.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Správce v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy, v ostatních případech po dobu 1 roku od vyrozumění uchazeče o výsledku volby. Pokud uchazeč o zaměstnání udělil souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem uvedeným v tomto textu, jsou jeho osobní údaje zpracovávány do uplynutí doby platnosti uděleného souhlasu nebo do okamžiku odvolání souhlasu.

Práva uchazeče týkající se ochrany osobních údajů

Uchazeč má právo:
• požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajících se uchazeče jako subjektu údajů,
• na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody), na omezení zpracování,
• obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce,
• podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, stížnost může podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Poučení uchazeče poskytnout osobní údaje

Předání osobních údajů uchazeče k účelům uvedeným v tomto textu, stejně jako rozsah takto předaných informací, je pouze svobodnou volbou uchazeče v rámci žádosti ucházet se o volnou pracovní pozici v naši společnosti. Udělení případného souhlasu k účelu uvedeném v textu, je uchazečem zcela dobrovolné a není vázáno na výsledek výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice, ani na jakékoli služby poskytované Správcem osobních údajů.
Správce jako zaměstnavatel nesmí od uchazeče vyžadovat osobní údaje, které bezprostředně nesouvisejí s výběrovým řízením, příp. s budoucím pracovněprávním vztahem, zejména pak informace o těhotenství, majetkových poměrech, sexuální orientaci, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách a hnutích, příslušnost k církvi nebo náboženské společnosti.