Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií

Zdravotnická dokumentace je souborem údajů o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb pacientovi. Požadavky nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií upravuje:

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zejména hlava II Zdravotnická dokumentace §§ 65-66)
  • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o., jako poskytovatel zdravotních služeb, má povinnost vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci o svých pacientech. Veškeré informace týkající se léčby pacienta a údaje vypovídající o jeho zdravotním stavu představují zvláštní kategorii osobních údajů a jsou důvěrného charakteru. Pacienti a další oprávněné osoby mají právo na poskytnutí informací, které zdravotnická dokumentace vedená o poskytovaných zdravotních službách obsahuje, mohou do zdravotnické dokumentace za daných podmínek nahlédnout nebo požádat o pořízení výpisu či kopie.

Kdo může ze zákona nahlížet do zdravotnické dokumentace (dále „ZD“) a žádat o výpis, její kopii?

  1. pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta;
  2. osoby určené pacientem (zákonným zástupcem nebo opatrovníkem) při přijetí do péče jako osoby oprávněné nahlížet do ZD o něm vedené a pořizovat si výpisy a kopie těchto dokumentů;
  3. pěstoun nebo jiná pečující osoba, které soud svěřil dítě do osobní péče;
  4. osoby zmocněné pacientem (zákonným zástupcem nebo opatrovníkem) k nahlížení do ZD a pořizování výpisů a kopií písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem pacienta; plná moc nesmí být starší než 3 měsíce;
  5. osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v §33 zákona o zdravotních službách (pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informace těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu).

Tyto oprávněné osoby mohou nahlížet v přítomnosti zaměstnance pověřeného zaměstnavatelem do ZD v plném rozsahu s výjimkou:
a) záznamu autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky, do nichž mohou tyto osoby nahlížet nebo pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů;
b) údajů o třetích osobách, tedy osobách od pacienta odlišných, pokud s takovým zpřístupnění neudělily tyto osoby souhlas.
V případě pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, jež mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, mají právo na informace o aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií ze ZD týkající se aktuálního stavu pacienta osoby blízké. Pokud však tento pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informace těmto osobám blízkým podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.
„Osoba blízká“ znamená podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, příbuzný v řadě přímé (potomci a předkové), sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Jak žádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace v Nemocnici Roudnice nad Labem

Pokud žádáte o nahlédnutí či pořízení výpisů nebo kopie zdravotnické dokumentace, vyplňte příslušný formulář:
Žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace
Čestné prohlášení osoby blízké

Formulář musí být:
a) podán osobně v pracovní dny v době od 07:00 do 15:00 pracovníkovi sekretariátu ředitelství

b) zaslán na adresu: Sekretariát ředitele, Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o., Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem

c) zaslán elektronicky na adresu: reditel@nemocniceroudnice.cz

Postup při nahlížení do ZD, pořízení výpisu a kopie

Pracovník sekretariátu ředitelství žadatele bez odkladu kontaktuje telefonicky či elektronickou poštou dle údajů uvedených v žádosti s návrhem možných termínů k nahlédnutí do ZD.
Před umožněním nahlížet do ZD je ověřena totožnost žadatele – k tomu lze použít pouze občanský průkaz nebo jde-li o cizince cestovní doklad nebo jiný průkaz totožnosti.
Další osoby, které mají právo na zpřístupnění ZD pacienta, musí svůj vztah k pacientovi a příslušné okolnosti věrohodně prokázat (z občanského průkazu ve spojení s rodným listem, případně z potvrzení obecního úřadu o tom, že spolu příslušné osoby trvale žijí, z pravomocného soudního či správního rozhodnutí apod. – originály těchto listin).
Je-li pochybnost, zda jde o osobu blízkou, osvědčí osoba blízká tuto skutečnost čestným prohlášením, ve kterém uvede své kontaktní údaje a číslo průkazu totožnosti.
Při neprokázání totožnosti žadatele nebo vztahu k pacientovi nelze nahlížení do ZD a pořizování výpisů a kopií umožnit.
Žádá-li oprávněná osoba o zaslání výpisu nebo kopie ZD poštou, aniž by se osobně dostavila k ověření totožnosti do nemocnice, musí být její podpis na žádosti úředně ověřen a předloženy úředně ověřené kopie dalších dokumentů nezbytné k prokázání vztahu k pacientovi.
Pokud nemocnice není schopna oprávněné osobě zajistit nahlížení do ZD, pořídí pro ni kopii ZD do 5 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělila, že nahlížení do ZD nelze zajistit, jestliže nebyla s oprávněnou osobou dohodnuta jiná lhůta. Za pořízení kopie v tomto případě není oprávněna požadovat úhradu.
Oprávněná osoba nahlíží do ZD pouze v přítomnosti pověřeného zaměstnance nemocnice.
Pokud si oprávněná osoba nepořídí výpis nebo kopii ze ZD sama vlastními prostředky na místě (fotoaparátem, mobilním telefonem), pořídí nemocnice kopii ZD do 30 dnů od obdržení žádosti oprávněné osoby, pokud nebyla s oprávněnou osobou dohodnuta jiná lhůta, za úplatu dle platného ceníku nákladů, v případě odesílání poštou včetně poštovného.
Ve výjimečném případě lze na výslovnou žádost žadatele odeslat kopii ZD žadateli poštou, a to doporučeně do vlastních rukou žadatele poté, co žadatel provedl úhradu nákladů na pořízení kopie ZD a poštovné. O totožnosti žadatele a o jeho vztahu k pacientovi, nesmí být pochyb, proto podpis na žádosti musí být úředně ověřen a musí být předloženy úředně ověřené kopie dalších dokumentů nezbytné k prokázání vztahu k pacientovi.
Výpis ze ZD se pořídí pouze po dohodě s oprávněnou osobou, je-li to účelnější než pořízení kopie. Postup nesmí narušit poskytování zdravotních služeb. Oprávněné osoby mají právo na pořízení pouze výpisu nebo kopie ZD, originály ZD nelze vydat.

Úhrada za nahlížení do ZD, pořízení výpisu a kopie

Platbu lze provést v hotovosti na recepci nebo převodem na účet nemocnice na základě platebních údajů, které budou žadateli zaslány emailem. Kopie ZD bude vydána oproti potvrzení o platbě.