Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Anesteziologická a resuscitační péče

Rychlý kontakt

Popis oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje zejména:

  • anesteziologickou péči pro pacienty operačních i neoperačních oddělení
  • resuscitační péči na lůžkách chirurgické a interní JIP pro pacienty v kritickém stavu
  • zajištění porodní epidurální analgezie
  • konsiliární péči o pacienty v závažném stavu na ostatních odděleních
  • anesteziologickou ambulanci

Personální obsazení

MUDr. Jaroslava Márová

primářka

Radmila Koláčková

vrchní sestra

Poskytujeme všechny způsoby anestezie pro operační, léčebné a diagnostické výkony u dospělých i mladistvých. Výběr anestezie (celková anestezie, regionální anestezie) se řídí typem výkonu, rozsahem výkonu, stavem pacienta a v neposlední řadě i přáním pacienta. K bezpečnému provedení anestezie jsou všichni anesteziologové vybaveni řádnou kvalifikací, znalostmi, dovednostmi a velkou škálou moderních léků, které jsou co do působení na člověka nejúčinnějšími léky v medicíně vůbec. K vedení anestezie a ke sledování pacienta je používáno špičkové přístrojové vybavení – anesteziologické přístroje, dýchací přístroje, přístroje ke sledování základních životních funkcí. Anesteziologové také zajišťují předoperační přípravu pacientů a pooperační analgezii. Jednou týdně poskytujeme péči v anesteziologické ambulanci. Ambulance se nachází v 2. patře polikliniky.

V rámci poanestetické péče anesteziologové zajišťují i pooperační analgezii formou perioperačně podaných jednorázových sonografem naváděných analgetických periferních blokád, pooperačním systémovým podáváním analgetik či formou kontinuální epidurální analgezie.

Na pracovišti gastroenterologické ambulance na přání asistujeme při vyšetřeních dospělých. Vyšetření v analgosedaci či v celkové anestezii je možné jak u hospitalizovaných, tak u ambulantních pacientů.

Na porodnickém oddělení anesteziologové zajišťují ať už z důvodu indikace porodníkem nebo na přání rodičky epidurální analgezii, tj. tlumení bolesti při porodu, kdy se v oblasti páteře zavede katétr k aplikaci malého množství anestetika. Zabezpečí výraznou úlevu od bolestí a neohrozí matku ani dítě.

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče!
V současné době se většina operací a bolestivých vyšetření provádí při znecitlivění. Moderní medicína zná mnoho druhů znecitlivění, která provádí odborný lékař anesteziolog. Anesteziolog podle stavu pacienta, druhu a rozsahu zákroku provádí celkovou anestezii nebo regionální znecitlivění, dbá o udržení životně důležitých funkcí během výkonu i těsně po něm a stará se o celkový komfort pacienta během výkonu. Snahou je, aby Vaše operace nebo výkon proběhly co nejbezpečněji a pro Vás s co nejmenším množstvím nepříjemných vjemů. K bezpečnosti a hladkému průběhu výkonu přispívá také samozřejmá spolupráce anesteziologa s lékařem, který operaci provádí.
Odborní anesteziologové v našem ústavu provádí všechny druhy znecitlivění. Různé druhy znecitlivění mají své výhody a nevýhody a jsou vhodné pro různé operační nebo jiné výkony. Je na anesteziologovi, aby dle druhu výkonu, dle Vašeho stavu a po dohodě s Vámi, pro Vás vybral a provedl nejvhodnější způsob znecitlivění.

Celkové znecitlivění (narkóza) znamená, že operace nebo výkon jsou prováděny v řízeném bezvědomí. Celou škálou velmi účinných léků je dočasně vyřazeno vědomí (pacient spí) a vnímání pocitů bolesti v celém těle. Po předoperačním podání zklidňujících léků je pak na operačním sále podán uspávací lék většinou do žíly. Spánek se dostavuje během několika vteřin. Následuje zajištění dýchacích cest (obličejová maska, laryngeální maska, endotracheální intubační rourka) a buď spontánní dýchání nebo umělá plicní ventilace směsí kyslíku a anestetických plynů. U některých výkonů je nutné přidat léky vyřazující z činnosti kosterní svalstvo, aby byly zajištěny optimální podmínky pro operatéra. Anesteziolog se o pacienta stará po celou dobu výkonu až do jeho ukončení. Poté o pacienta pečuje do návratu vědomí a po úplném probuzení jej předává personálu oddělení, kde je hospitalizován. Celkové znecitlivění je vhodné k provádění rozsáhlých operačních výkonů, ale lze jej provádět i u výkonů méně rozsáhlých.
Regionální znecitlivění znamená, že operovaná oblast je nebolestivá a pacient může být při vědomí, nebo bude-li si to přát, pouze v lehkém spánku, event. v případě tzv. kombinované anestezie lze doplnit regionální metody celkovou anestezií s nižší spotřebou anestetik. Bezbolestnost je zajištěna podáním léku (místního anestetika) do určitého místa těla. Místo vpichu a podání anestetika (injekce) při místním znecitlivění může být různě vzdáleno od operačního pole. Pokud podáme místní anestetikum k některým nervům, pak zajistíme znecitlivění menšího místa na těle. Pokud podáme místní anestetikum do páteřního kanálu pod nebo nad tvrdou plenu míšní, pak zajistíme znecitlivění vzdálenější a větší oblasti na těle. Regionální znecitlivění je vhodné k provádění malých operací nebo operací, kde rozsah operačního pole je přesně stanoven.
Při použití regionálního znecitlivění může výjimečně dojít k obtížím při jeho aplikaci nebo k nedostatečnému účinku nebo k nutnosti změny operačního postupu. Pak je třeba počítat s možností změny anesteziologického postupu a použití metody celkového znecitlivění před nebo v průběhu výkonu. Toto je běžná možnost, která anesteziologovi ani pacientovi nečiní žádných potíží.
Během všech druhů znecitlivění je nutné zajištění žily a v průběhu výkonu jsou aplikovány infuze (kapačky). Při všech výkonech je pacient anesteziologem trvale bedlivě sledován pomocí řady moderních přístrojů.
Před plánovaným výkonem Vás navštíví anesteziolog, který s Vámi podrobně projedná a navrhne nejvhodnější postup anestezie pro Váš výkon. Budete seznámeni s výhodami a nevýhodami navrženého typu anestezie a budete informováni o případných možných komplikacích a jejich četnosti. Rovněž Vám velmi rádi odpovíme na všechny dotazy, týkající se anestezie, operace a pooperačního období. Budete požádáni o souhlas s navrženým postupem.

Lékař – anesteziolog zodpovídá za bezpečné vedení anestezie a musí mít možnost rozhodovat za Vás v období, kdy budete pod vlivem léků, které vyřadí na přechodnou dobu možnost Vašeho rozhodování. Proto potřebujeme nezbytné informace o Vašem zdravotním stavu, abychom mohli předejít možným komplikacím. Většina těchto informací je ve Vaší zdravotní dokumentaci, na některé další budete dotázáni. I pro Vás nepodstatné nebo důvěrné informace mohou být důležité, sdělte je tedy prosím přijímajícímu nebo ošetřujícímu lékaři nebo ústně v rámci předanestetické vizity před výkonem. V případě nutnosti požádejte o možnost důvěrného sdělení informací. Důkladně pročtěte „Informovaný souhlas pacienta s podáním anestezie“.
Poučení: Minimálně 6 hodin před výkonem (pokud Vám operatér nesdělí delší časový úsek z důvodu operačního výkonu) nic nejíst, nepít a nekouřit. Volné zubní protézy a kontaktní čočky před operací odložit. Žádný lak na nehtech, žádný make-up a náušnice. Prsteny, náhrdelníky a náušnice odevzdat do úschovy.

MUDr. Jaroslava Márová
Primář ARO

Lékaři a sestry ARO provádějí specializované výkony a konsiliární vyšetření v rámci péče o pacienty v nejtěžším stavu vyžadujícím podporu nebo náhradu základních životních funkcí, péči o vnitřní prostředí a metabolismus, výživu těžce strádajícího organismu apod. Anesteziologové zajišťují invazivní vstupy, punkční dilatační tracheostomie, řídí umělou plicní ventilaci a weaning od dýchacího přístroje a úzce spolupracují s lékaři jiných odborností. Přístrojové vybavení a léčebné postupy odpovídají současným standardům vybavení a péče o pacienty v kritickém stavu.
Resuscitační péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.