Výběrové řízení na rezidenční místo 2023

Ambulance Penta s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2023 na jedno rezidenční místo lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství – 2. kolo.

Lhůta pro podání přihlášek:

nejpozději do 11. 9. 2023. Obálka musí být opatřena zpáteční adresou žadatele/-ky a zřetelně označená „Výběrové řízení: Rezidenční místo 2023“.

Adresa pro podání přihlášky:

Ambulance Penta s.r.o.
k rukám Mgr. Ivy Kadilakové
Železniční 887/1
360 05 Karlovy Vary

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

 • splnění formálních podmínek přihlášení (řádné vyplnění „Přihlášky“ včetně předepsaných příloh, doložení dokladů)
 • kvalifikační předpoklady (odborná a zdravotní způsobilost)
 • osobní předpoklady (morální a trestní bezúhonnost, samostatnost, flexibilita, zodpovědnost, sociální inteligence, empatie, asertivita)
 • zájem o obor, absolvování nepovinných stáží dle vlastního výběru
 • jazykové znalosti dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – stupnice sebehodnocení
 • dovednosti v práci s počítačem, osvědčení k řízení MV pro skupinu „B“

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení – příloha č. 1
 • vyplněný osobní dotazník včetně fotografie – příloha č. 2
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci spol. Ambulance Penta s.r.o.)
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci spol. Ambulance Penta s.r.o.)
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe

Hodnotící kritéria:

 • každé z kritérií může být ohodnoceno max. 5 body

Způsob hodnocení uchazečů:

 • hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo

Kontakt pro případné dotazy:
Mgr. Iva Kadilaková
Tel: 734 640 451
E-mail: iva.kadilakova@ambulancephcz.cz

 • Přihláška Stáhnout soubor Přihláška
 • Osobní dotazník Stáhnout soubor Osobní dotazník