Pracovně lékařské služby

Společnost Ambulance Penta patří mezi klíčové poskytovatele pracovnělékařských služeb v Karlovarském kraji.
V současné době spolupracujeme s 227 firmami včetně největších zaměstnavatelů v rámci Karlovarského kraje, jako např. Karlovarská krajská nemocnice a.s., SUAS a.s., Witte Nejdek s.r.o., Městská policie Karlovy Vary, Hotel Imperiál a.s., Jan Becher – Karlovarská Becherovka a.s. a další.

Obsah pracovnělékařských služeb

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní a zahrnují tři součásti:

 1. hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví a provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci
 2. poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací
 3. pravidelný dohled na pracovištích a v dalších zařízeních zaměstnavatele a nad výkonem práce

Povinnosti platí pro každého, kdo někoho zaměstnává.

Kdokoli někoho zaměstnávámusí pro zaměstnance (a rovněž pro osoby ucházející se o zaměstnání) zajistit pracovnělékařské služby zásadně u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to písemnou smlouvou.
Pouze výjimečně – a to v případě, že jde o práce zařazené pouze do první kategorie a zároveň není součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou zdravotní podmínky stanoveny jinými právními předpisy – může zaměstnavatel vysílat zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání na pracovnělékařské prohlídky k lékařům, u nichž jsou registrováni.
Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených k zajištění a výkonu pracovnělékařských služeb lze uložit pokutu do výše 2 milionů Kč.

 • Vypracujeme pro Vás návrh smlouvy o vykonávání pracovnělékařských služeb dle platné legislativy s ohledem na specifika Vaší firmy.
 • Zajistíme pro Vás vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky dle platné vyhlášky a dle platného rozhodnutí Krajské hygienické stanice.
 • V rámci těchto prohlídek hodnotíme zdravotní stav zaměstnanců za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci. V případě změny zdravotní způsobilosti k výkonu profese spolupracujeme s personálním oddělením, případně BOZP tak, aby byl zaměstnavatel co možná nejdříve o změnách plně informován.
 • Provádíme pravidelný dohled na pracovišti.
 • Při dohledu sledujeme ve spolupráci s KHS a institucemi pověřenými zkoumáním vlivu pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců, dodržování bezpečnostních opatření. Poskytujeme poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, před pracovními úrazy, před nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s pracovním zařazením.
 • Kontrolujeme lékárničky na pracovištích.
 • Nabízíme školení první pomoci s praktickým nácvikem.
 • U firem s více zaměstnanci je možné i online objednávání.
 • Po dohodě se zaměstnavatelem provádíme očkování s cílem omezit přenos infekčních onemocnění.
 • Vytváříme programy péče o zdraví Vašich zaměstnanců na základě Vašich specifických potřeb, dále programy podporující snížení nemocnosti personálu (např. vitamínové infuze, očkování), zdravotně edukační programy a další.

 • doklad totožnosti
 • výpis ze zdravotnické dokumentace Vašeho registrujícího lékaře (praktika)
 • vyplněnou Žádost o lékařskou prohlídku nebo 3x vytisknutou a vyplněnou Žádost / Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci – obdržíte od personalisty ve Vaší firmě
 • vzorek ranní moči ve zkumavce (lze ji zakoupit v každé lékárně), vzorek moči můžete odevzdat i na místě
 • brýle případně jinou kompenzační pomůcku (pokud ji nosíte)

Žádost musí obsahovat:

 • identifikační údaje zaměstnavatele – název, IČ a sídlo
 • údaje o posuzované osobě – jméno, datum narození a adresa trvalého nebo dočasného pobytu na území ČR
 • druh požadované pracovnělékařské prohlídky
 • údaje o pracovním zařazení – druh práce, režim práce, údaje o rizikových faktorech a míra rizikových faktorů vyjádřených kategorií práce v jednotlivých rizicích prostředí

V žádném případě by se nemělo stát, že byste obdrželi Žádost nebo Žádost / Lékařský posudek nevyplněný nebo bez základních údajů o zaměstnavateli a nebo o vykonávané činnosti. Zbytečně se vystavujete riziku, že Vás lékař nevyšetří a Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti Vám tak nebude moci vydat.

Výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho registrujícího lékaře je nezbytnou součástí každé lékařské prohlídky. Bez výpisu ze zdravotní dokumentace Vás může lékař provádějící pracovnělékařskou prohlídku odmítnout a Vy si budete muset sjednat náhradní termín. Pamatujte na to, že Váš praktický lékař nemusí vystavit výpis na počkání. Zvláště v období dovolených může být získání výpisu problematické. Zastupující lékaři zpravidla výpisy nevystavují, proto si zajistěte výpis s předstihem. Výpis pro účely lékařské prohlídky lze využít po dobu 90 dnů od jeho vydání. Registrující praktický lékař si většinou honoruje jeho vystavení v řádech několika set korun.

Jestliže je součástí prohlídky odběr krve, přijďte již s výsledky odběrů.

Vlastní vyšetření lékaře sestává ze zkoušky sluchu, zraku, zjištění antropometrických údajů, zpracování anamnézy, vlastního fyzikálního vyšetření lékařem, vyšetření moče a případně dalších odborných vyšetření dle povahy práce. Délka pracovnělékařské prohlídky s vydáním lékařského posudku se pohybuje do 20 minut.

Zaměstnanec je odeslán na pracovnělékařskou prohlídku dle periody prohlídek dané kategorizací práce.

Zaměstnavatel nebo zaměstnanec objedná termín prohlídky e-mailem nebo telefonicky do ordinace, se kterou má zaměstnavatel podepsanou Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

 • Pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů se vykonává na všech pracovištích zaměstnavatele. Zohledňuje se zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstnavatele.
 • Dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních.
 • Hodnocení rizik se provádí s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledků analýz výskytů nemocí z povolání, pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací.
 • Spolupráce při vypracování návrhů na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

Dohled na pracovišti a nad výkonem práce je společně s kvalitním poradenstvím a preventivními prohlídkami součástí poskytovaných pracovnělékařských služeb.

Zajištění pravidelného dohledu je legislativní povinností každého zaměstnavatele dle § 2 a § 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění. Pro provádění dohledu je nezbytné mít uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb. Při neplnění legislativních povinností hrozí zaměstnavateli riziko v podobě nemalých sankcí (uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč).

Podstatou dohledu na pracovišti je přímo na místě zjistit a zhodnotit faktory daného pracoviště, zohledňuje se při něm zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter pracovních podmínek. Mezi sledovanými faktory jsou například: intenzita hluku, vibrace, teplo, prach, prostor a pracovní poloha, míra fyzické a psychické zátěže.

Z každé návštěvy poskytovatele na pracovišti je vypracován písemný záznam o provedeném dohledu. Tento platný (aktuální) záznam by měl být založen v ordinaci, která provádí lékařské prohlídky Vašim zaměstnancům a měli byste jej mít založen v dokumentaci i Vy pro případ kontroly dozorových orgánů.

Dohled na pracovišti je vykonáván prostřednictvím lékařů a specialistů, kteří se orientují v oblasti pracovního lékařství, a dále prostřednictvím smluvních zdravotních partnerů.

Kategorizace prací je základním nástrojem, jakým způsobem hodnotit vliv práce na zdraví zaměstnanců. Měla by odrážet fyzický stav pracovního prostředí a jeho případný vliv na ohrožení zdraví zaměstnanců.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., v platném znění rozděluje práce na 4 kategorie podle rizikovosti faktorů, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnanců.

Kategorie 1 – do této kategorie jsou zařazeny práce, u nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.
Rizika ohrožení zdraví jsou jmenována v části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění. Nově ovlivňují frekvenci, s jakou se provádí dohledy na pracovišti.

 • Kategorie 1 (bez rizik ohrožení zdraví) – frekvence dohledu nejméně jedenkrát za 2 kalendářní roky
 • Kategorie 1 (s rizikem ohrožení zdraví) – frekvence dohledu nejméně jedenkrát za kalendářní rok

Kategorie 2 – do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené jinými právními předpisy a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do druhé kategorie.

Kategorie 3 – do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a pro zajištění ochrany zdraví osob je nezbytné používat osobní ochranné pracovní prostředky a jiná ochranná opatření, a práce, při nichž se vyskytují opakovaně nebo statisticky častěji nemoci z povolání a nemoci související s prací.

Kategorie 4 – do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

U kategorie 2, 3 a 4 je frekvence dohledu nejméně jedenkrát za kalendářní rok.
Zajištěním pravidelného dohledu pracoviště snižujete pravděpodobnost vzniku úrazů Vašich zaměstnanců.

Obsahem pojmu je poradenství

 • v problematice ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem
 • při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení zaměstnavatele
 • při zavádění nových technologií, látek a postupů z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců
 • při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se zdravotním postižením
 • při výběru technických, technologických a organizačních opatření, osobních ochranných pracovních prostředků
 • v problematice pitného režimu, poskytování ochranných nápojů
 • v problematice pracovní rehabilitace
 • při výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci, správných pracovních návyků, při rekvalifikaci zaměstnanců nezpůsobilých vykonávat dosavadní práci
 • při identifikaci nebezpečíhodnocení rizik při práci a při zařazování prací do kategorií dle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví
 • při zpracování plánu pro řešení mimořádných událostí
 • k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví, spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci, zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele

Zákony pro lidi (Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění)

Zákon o zdravotních službách (celý předpis)

Zákon o specifických zdravotních službách (celý předpis)

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (celý předpis)

Zákoník práce (celý předpis)

 • § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce – povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce – péče o zaměstnance – pracovní podmínky zaměstnanců

Rezervační systém

Nezávazná poptávka

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.