Otázky a odpovědi

 • 1. Co je to kategorizace prací?

  Kategorizace prací je zákonem uložená povinnost zařadit práce do jedné ze 4 kategorií podle stanovených pravidel (§ 37 a následující zákona č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jednotlivé kategorie odpovídají rizikovosti práce. Kategorizace se týká všech prací a povinnost kategorizovat má i ten, kdo není zaměstnavatelem, ale vykonává práce sám nebo s rodinnými příslušníky (§ 43 zákona). Kategorizace prací z hlediska zaměstnavatele je systém standardního hodnocení jednotlivých prací z hlediska jejich vlivu na zdraví zaměstnanců.

 • 2. Jaký je postih zaměstnavatele při nedodržování PLS?

  Kontrolu nad dodržováním provádí příslušné Krajská hygienická stanice. Za porušení povinností zákonem stanovených hrozí zaměstnavateli sankce v podobě pokuty až do výše 2,000.000,-Kč.  Pokud tímto porušením dojde k poškození zdraví osob nebo vznikne hrozba epidemie, může výsledná pokuta dosáhnout až výše 3,000.000,-Kč, pokutu do výše 100.000,00 Kč lze uložit za uvedení nepravdivých údajů a informací.

 • 3. Je nějaký předpis nebo návod nebo doporučení, jak stanovit ceny za poskytnuté pracovnělékařské služby?

  Neexistuje právní předpis, který by stanovil ceník pracovnělékařských služeb a ani se nepředpokládá, že by se takový právní předpis připravil. Pracovně lékařské služby se poskytují v podstatě na základě smluvní ceny práce lékaře a zdravotnických pracovníků poskytovatele pracovnělékařských služeb.

 • 4. Může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci, aby přinesl výpis ze zdravotnické dokumentace, než půjde na pracovnělékařskou prohlídku? Co máme všechno v takovém výpisu chtít?

  Výpis ze zdravotnické dokumentace potřebuje posuzující lékař poskytovatele zdravotní péče, který provádí posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu posuzované osoby (ust. § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb.). V případě pracovnělékařských prohlídek tento výpis potřebuje poskytovatel pracovnělékařských služeb, a to především od registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství. Zaměstnanec je povinen sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb jméno a adresu registrujícího poskytovatele a dalších poskytovatelů, kteří ho přijali do péče (ust. § 56 písm. d) zákona č. 373/2011 Sb.). Povinnost, aby si poskytovatelé zdravotní péče předávali vzájemně potřebné informace o zdravotním stavu pacienta, které jsou nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb poskytovaných pacientovi, zakotvuje ust. § 45 odst. 2 písm. g) zákona č. 372/2011 Sb.; pokud by poskytovatelé tuto povinnost neplní-li, mohou se dopustit správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč (§117 odst. 1 písm. u) a odst. 4 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb.).