Výběrové řízení na rezidenční místa 2022

dle Vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

Název a adresa vyhlašovatele:

Psychiatrická nemocnice Písek a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 280 927 32

Rezidenční místa v oborech:

 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii (2 místa)

Do výběrového řízení se mohou přihlásit:

Absolventi-tky střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

Lhůta pro podání přihlášek:

od 19.5. do 13.6.2022 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek:

Psychiatrická nemocnice Písek a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2022“

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení:

 • přihláška,
 • osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Psychiatrická nemocnice Písek nedokládají),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Psychiatrická nemocnice Písek nedokládají),
 • kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
 • přehled odborné praxe.

Hodnotící kritéria:

 • odborné znalosti a dovednosti pro daný obor,
 • zájem o práci v oboru
 • osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení kritérií:

Psychiatrická nemocnice Písek a.s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Případné informace poskytne Mgr. Ludmila Michálková tel. 605 732 959, e-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz.

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.