Lůžková péče

Oddělení D - psychoterapeutická léčba

Otevřené oddělení prioritně zaměřené na pacienty, pro jejichž léčbu je nejvhodnější psychoterapeutický přístup a medikamentózní léčba je podávána, jen pokud se jedná o indikovanou a racionální farmakoterapii. Těžiště léčby je zaměřeno na léčbu širokého spektra psychických poruch u pacientů, kteří jsou schopní a především motivovaní zapojit se dobrovolně a v plném rozsahu do aktivit psychoterapeutického programu v podmínkách otevřeného oddělení.

Podle diagnostického rozčlenění se jedná zejména o pacienty s neurotickými poruchami, poruchami vyvolanými nadlimitním stresem a se somatoformními poruchami (fobie, úzkostné stavy, obsedantně kompulzivní poruchy, reakce na stres a poruchy přizpůsobení, disociativní poruchy, neurastenie), poruchy nálady (zejména lehčí a středně těžké depresivní stavy) a závažnější poruchy osobnosti. V neposlední řadě také pacienti se známým či nerozpoznaným sy. ADHD.

Klíčem léčby jsou psychoterapeutické programy (skupinové a individuální), pohybová terapie, ergoterapie a tvořivá činnost. Celostátně ojedinělým typem intenzívní skupinové terapie v PN Písek je terapie traumatu (nejen sexuálního zneužívání, ale i např. napadení, oběti kriminálních činů apod.). Léčba je na odd. D je dobrovolná, proto ze strany pacienta vyžaduje aktivní a zodpovědný přístup ke zvládání svého onemocnění, resp. poruchy.
Okrajově je program vhodný i pro pacienty s problematikou užívání alkoholu či psychoaktivních látek současně spojených s přítomností duševní choroby, kde se jedná o symptomatické užívání (duální diagnózy). Pro tento přístup je nicméně farmakoterapie důležitá, psychoterapie má zde spíše podpůrný charakter. Vlastní léčba vychází z komunitního modelu, což znamená, že většina terapeutických aktivit probíhá skupinově tak, aby se pacienti mohli učit od sebe navzájem. Komunitu zde vnímáme jako významné léčebné společenství a léčebný program tak svojí podstatou napodobuje nároky běžného života. Vytváří tím prostor pro učení se přizpůsobivějších forem chování. Mezi nejdůležitější léčebné aktivity patří komunitní terapie, pracovní a sportovní terapie, přednášky, arteterapie, jóga, relaxace a volnočasové aktivity.

Cílem pobytu na psychoterapeutických odděleních je připravit pacienty na návrat do normálního prostředí. Pacienti již na oddělení mohou navázat spolupráci s neziskovými organizacemi poskytující komunitní péči v oblasti péče o duševní zdraví a občany s duševním onemocněním.
Délka hospitalizace obvykle činí 4 – 12 týdnů. Kapacita oddělení D je 27 lůžek, je určeno pro ženy i muže do 65 let.

Staniční sestra: Markéta Majerová

Kde nás najdete

5. patro