Zdravotnické služby

Přístup k léčbě

Vlastní léčba se opírá o principy, které jsou na každém ze 3 oddělení zastoupeny různou měrou a intenzitou, a to s ohledem na specifika konkrétního pacienta. Jsou jimi:

Psychoterapeutický přístup:

Těžiště léčby je zaměřeno na léčbu širokého spektra psychických poruch u pacientů, kteří jsou schopní a motivovaní zapojit se v plném rozsahu do aktivit psychoterapeutického programu v podmínkách otevřeného oddělení. Podle diagnostického rozčlenění se jedná zejména o neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (fobie, úzkostné stavy, obsedantně kompulzivní poruchy, reakce na stres a poruchy přizpůsobení, dissociativní poruchy, neurastenie), poruchy nálady (zejména lehčí a středně těžké depresivní stavy) a poruchy osobnosti. Klíčem léčby jsou bohaté psychoterapeutické programy (skupinové a individuální) a pracovní a tvořivá činnost. Součástí léčby je zvládání některých rolí s větší zodpovědností za chod oddělení i komunity. Léčba je dobrovolná, proto ze strany pacienta vyžaduje aktivní a zodpovědný přístup ke zvládání svého onemocnění. Délka hospitalizace obvykle činí 4 – 8 týdnů.

Farmakoterapeutický přístup je určen pacientům jednak:

  • s vážnou dekompenzací psychického onemocnění či poruchy (relaps paranoidní schizofrenie, těžká deprese, těžká dekompenzace poruchy osobnosti). Hospitalizace slouží ke vstupní diagnostice a úvodním fázím léčby pacientů s těmito psychickými poruchami. Těžiště léčby spočívá ve zvládnutí akutního stavu především za pomoci farmakoterapie a částečně za podpůrné či edukační psychoterapie k pochopení probíhajícího vlastního onemocnění. Stanovený režim léčby je pak nutné operativně přizpůsobovat aktuální pacientově situaci.
  • s mírnou kognitivní poruchou či podezřením na počínající demenci. Hospitalizace v úvodu opět slouží k potvrzení či vyvrácení podezření. Je-li toto podezření potvrzeno, pak nastupuje titrace preparátů určených k léčbě demencí a dále probíhají tréninky paměti a tréninky pozornosti. Psychoterapie se doplňkově věnuje problematice depresí a úzkostí ve stáří. Zájmová a činnostní terapie pak zlepšuje kognici formou tvůrčích dílen (např. šití, tkaní, práce s keramickou hlínou, s barvami, textilem a papírem či dřevem). Cílem léčebného pobytu je především zlepšení či stabilizace úrovně kognitivních funkcí a dále také pomoc rodině s nalezením dlouhodobého řešení celé situace (doporučení další specifické péče pro samostatný pobyt či pobyt s rodinou, doporučení vhodných domovů důchodců či ústavů sociální péče). Délka hospitalizace obvykle činí 2 – 12 týdnů.

Socioterapeutický a ergoterapeutický přístup

Je určen především pro pacienty s psychotickými a afektivními poruchami, kteří po zaléčení akutního stavu na psychiatrických lůžkových odděleních nemocnic v Jihočeském kraji nebo v našem zařízení nejsou ještě schopni propuštění, a dále pro pacienty s reaktivními stavy, kteří nejsou schopni či motivováni zvládnout náročný režim intenzivní psychoterapie. Též je vhodný pro pacienty s problematikou užívání alkoholu, či psychoaktivních látek současně spojených s přítomností duševní choroby, kde se jedná o symptomatické užívání, nebo pro pacienty se závislostní problematikou, kteří nejsou schopni absolvovat standardní odvykací léčbu na jiných specializovaných režimových odděleních v ČR. Pro tento přístup je farmakoterapie nicméně také důležitá, psychoterapie má zde spíše podpůrný charakter. Vlastní léčba vychází z komunitního modelu, to znamená, že většina terapeutických aktivit probíhá skupinově tak, aby se pacienti mohli učit též od sebe navzájem. Komunitu zde vnímáme jako léčebné společenství a léčebný program svojí podstatou napodobuje nároky běžného života a tím vytváří prostor pro učení se přizpůsobivějších forem chování. Mezi nejdůležitější léčebné aktivity patří komunitní terapie, arteterapie, pracovní a sportovní terapie, přednášky, relaxace a volnočasové aktivity. Cílem pobytu na oddělení je připravit pacienty na návrat domů či na pobyt v chráněném prostředí nebo v zařízení sociální péče. Pacienti již na oddělení mohou navázat spolupráci s neziskovými organizacemi poskytující komunitní péči v oblasti péče o duševní zdraví a občany s duševním onemocněním. Délka hospitalizace obvykle činí 4 – 8 týdnů.

Dobrovolnost v léčbě a aktivní spolupráce

Pacienti v našem zařízení jsou přijímání výhradně k dobrovolné léčbě, protože aktivní přístup pacienta umocňuje zdárný průběh léčby.