Pobytový řád

1. Přijetí k hospitalizaci

Příjmová ambulance: při přijetí do nemocnice provede lékař vyšetření a určí plán léčby, léčebná vyšetření a léčebný režim.
O plánu léčby Vás bude lékař srozumitelně informovat a následně Vám bude předložen Informovaný souhlas pacienta, ten podepíšete, pokud s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení souhlasíte. U nesvéprávných pacientů a dětí podepisuje souhlas s léčbou zákonný zástupce pacienta. V případě Vaší hospitalizace budete také vyzváni k podpisu F90024 – Souhlasu s hospitalizací, kde je možné uvést kontaktní osoby, které můžeme informovat o Vašem zdravotním stavu. Pro případnou telefonickou komunikaci je nutné uvést v tomto dokumentu Vámi zvolené heslo, které prosíme, sdělte Vašim blízkým.
Informujte lékaře o všech lécích a potravinových doplňcích, které v současné době dítě užívá. Přineste s sebou písemný seznam těchto léků.
Po dobu hospitalizace nepodávejte léky a potravinové doplňky, o kterých jste neinformovali lékaře.
Součástí léčby je naordinovaný léčebný režim, který je nutné dodržovat.
Negativní revers: pokud chcete odmítnout lékařem navrhovanou léčbu, máte na toto rozhodnutí právo. V přítomnosti minimálně ještě jednoho svědka podepíšete negativní revers. Lékař Vás samozřejmě upozorní na důsledky vyplývající z Vašeho rozhodnutí.
Při příjmu k hospitalizaci Vám bude nabídnuta varianta standardního a nadstandardního pokoje.
Nadstandardní mateřský pokoj je dvoulůžkový pokoj (lůžko pro dítě a jeho doprovod k hospitalizaci), vlastní koupelnou a WC, televizí, ledničkou, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a Wi-fi. Pacient si své oblečení může ponechat ve skříni na pokoji. Cena nadstandardního pokoje je dána aktuálním Ceníkem služeb, který je k dispozici na oddělení.
Platba za nadstandardní pokoj je účtována na konci pobytu podle počtu nocí, které na nadstandardním pokoji strávíte.
Standardní mateřský pokoj je dvoulůžkový pokoj (lůžko pro dítě a jeho doprovod) nebo čtyřlůžkový pokoj (dvě lůžka pro děti a jejich doprovody) s WC, televizí a Wi-fi.
Standardní pokoj je třílůžkový pokoj s polohovatelným lůžkem, Wi-fi a televizí, WC a koupelna jsou na chodbě. S jejich umístěním Vás seznámí personál v den přijetí na oddělení.
Civilní oblečení dětí odnášejí rodiče domů, na oddělení nezůstává.

2. Po přijetí na oddělení

Příchod na oddělení: Personál oddělení Vás po přijetí lékařem uloží na lůžko, řádně se Vám představí a seznámí Vás s Pobytovým řádem a Právy pacienta.
Identifikační náramek: Pacient dostane identifikační náramek s osobními údaji. Náramek slouží ke zvýšení bezpečí poskytované péče, k ověření totožnosti po dobu hospitalizace, například při podávání léků a provádění vyšetřovacích a léčebných výkonů.

3. Finanční hotovost po dobu hospitalizace

Zákonní zástupci jsou vždy poučeni, že za finanční obnos a cennosti na oddělení personál nezodpovídá.

4. Podávání informací

Informace o zdravotním stavu podává lékař osobně pouze osobám, které uvedete při přijetí do nemocnice. Máte právo zakázat nebo omezit podávání informací určitým osobám. Telefonicky lékař informace o zdravotním stavu poskytne pouze na základě ověření Vámi uvedeného hesla.

5. Hospitalizace

Po celou dobu hospitalizace se o Vás bude starat tým zdravotnických pracovníků, který se Vám při prvním kontaktu představí. Každý člen zdravotnického týmu nosí jmenovku.
Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte bolestí, neváhejte informovat lékaře nebo zdravotní sestru. Zdravotnický personál udělá maximum pro to, aby bolest zmírnil. Zdravotnický personál také vždy ihned informujte o změnách zdravotního stavu, v případě náhlé změny přivolejte personál signalizačním zařízením. Včasnou komunikací o Vašich problémech usnadníte jejich řešení.

6. Podávání léků

Léky podává zdravotní sestra podle ordinace lékaře. Léky se podávají ráno v 8 hodin, odpoledne ve 14 hodin a večer ve 20 hodin nebo u některých typů léčiv ve stanovený čas.

7. Režim dne

Čas Činnost
07:00 Ranní hygiena, úprava lůžek
07:00 Plánovaná vyšetření
07:30 – 08:00 Snídaně
08:00 Podávání léků
08:30 Lékařská vizita
11:30 – 12:00 Oběd
12:00 – 14:00 Polední klid
14:00 Podávání léků
17:00 – 19:00 Večerní vizita
17:00 – 17:30 Večeře
20:00 Podávání léků
20:30 Druhá večeře pro diabetické pacienty

8. Návštěvní hodiny

Doporučené návštěvní hodiny probíhají dle Návštěvního řádu dětského oddělení.
Návštěvní hodiny mimo tyto časy lze akceptovat po dohodě s personálem oddělení. Prosíme návštěvy, aby respektovaly chod oddělení, nenarušovaly průběh lékařských vizit a vyšetření.
Dobu návštěv lze omezit podle Vašeho aktuálního zdravotního stavu.
V případě závažné hygienicko-epidemiologické situace může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat či omezit.

9. Noční klid

Noční klid začíná pro pacienty ve 21:00 a trvá do 6:00.

10. Opuštění oddělení

Pro zvýšení bezpečnosti Vašich dětí je oddělení uzavřené – vchodové dveře musí sestra pokaždé ze sesterny otevřít.
Vycházky jsou možné se souhlasem ošetřujícího lékaře.

11. Propustka

Propustka k opuštění nemocnice se pacientovi v době hospitalizace povoluje pouze ze závažných důvodů, díky kterým je pacient nucen přerušit léčebný režim na lůžku a vzdálit se z nemocnice.

12. Právo na duchovní služby

Po dobu hospitalizace máte právo na přítomnost duchovního. V takovém případě informujte zdravotnický personál, který Vám duchovní služby zajistí.

13. Hygiena

Soběstační pacienti provádí hygienu sami, k dispozici mají koupelnu na oddělení nebo samostatnou koupelnu na nadstandardním pokoji.
Imobilním pacientům a malým dětem vyžadujícím asistenci se provádí hygiena ráno a večer a vždy, když to potřebují.

14. Strava

Součástí léčby je dietní režim a výživa. Konzumaci vlastních potravin konzultujte s lékařem nebo se sestrou, aby nedošlo k narušení léčby.
Pacienti na standardních odděleních mají možnost uložení vlastních potravin v lednici na oddělení. Uložené potraviny je třeba označit jménem a datem uložení do lednice. Nepopsané potraviny, stejně jako potraviny zdravotně závadné nebo s prošlou dobou použitelnosti, budou personálem nemocnice zlikvidovány. Součástí výbavy nadstandardních pokojů je lednice.

15. Oblečení při pobytu

Při pobytu na standardních odděleních lze nosit vlastní pyžamo či noční košili s tím, že si zajistíte jejich pravidelnou výměnu. Pyžamo nebo noční košili si lze půjčit též nemocniční.
Na Dětském oddělení může doprovod dítěte nosit přes den běžný domácí oděv.

16. Služby pacientům

V prostorách nemocnice se nachází automaty na kávu, nápoje a cukrovinky, k dispozici je též kavárna.
Celá nemocnice je zdarma pokryta Wi-fi připojením.

17. Sociální pracovnice

V nemocnici pracuje zdravotně sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím sestry na oddělení. Pomůže vyřešit Vám i Vaší rodině situace, do kterých jste se dostali vlivem své nemoci, a které nejste schopni sami vyřešit.

18. Vodící nebo asistenční pes

Přítomnost vodícího nebo asistenčního psa lze povolit pouze v případě, že nejsou porušována práva ostatních pacientů a že veškerou péči o psa zajistí někdo z Vašich blízkých, nelze k péči využívat personál nemocnice.

19. Vlastní elektronika

Používání vlastních televizních a rozhlasových přijímačů, počítačů nebo tabletů je možné se souhlasem personálu a pacientů na pokoji. Berte prosím ohled na soukromí a práva ostatních pacientů.
Prosíme, abyste respektovali zákaz používání mobilního telefonu v blízkosti citlivé zdravotnické techniky, také nesmí obtěžovat ostatní pacienty a rušit práci zdravotnického personálu. Telefon nebo jiný elektronický přístroj nemůže pacient na pokoji používat během vizity, návštěvy lékaře na pokoji či pokud k tomu byl zdravotnickým pracovníkem vyzván.
Vlastní elektroniku používáte v nemocnici na vlastní riziko a personál ani nemocnice Vám za ni neručí.

20. Pořizování fotografií a videonahrávek

V rámci ochrany osobních údajů platí v prostorách zdravotnického zařízení zákaz pořizovat a šířit jakékoliv fotografie a videonahrávky bez souhlasu pověřeného vedoucího pracovníka a bez souhlasu osob, které by případně měly být natáčeny nebo fotografovány (a to jak pacientů, tak zaměstnanců).

21. Alkoholické nápoje, kouření, omamné a návykové látky

Vnášení a požívání alkoholických nápojů a omamných a návykových látek do areálu nemocnice je zakázáno. Kouření v budovách nemocnice je zakázáno.

22. Zajištění přinesené zbraně

V případě zjištění, že si pacient sebou do nemocnice přinesl zbraň, nahlásí personál tuto skutečnost Policii ČR, která zajistí její zákonné uložení.

23. Propuštění z nemocnice

Před propuštěním Vás ošetřující lékař seznámí se současným zdravotním stavem a bude Vás informovat o dalším postupu léčení a vhodné životosprávě.
Při propuštění z nemocnice obdržíte předběžnou propouštěcí zprávu. Závěrečná propouštěcí zpráva je odeslána praktickému lékaři Vašeho dítěte.
Budete vybaveni nezbytnými léky, popř. zdravotnickými pomůckami na první 3 dny po propuštění.

24. Postup při podání stížnosti

V případě nespokojenosti máte právo podat stížnost. Můžete se kdykoliv obrátit na vedoucí pracovníky oddělení nebo předat stížnost písemně nebo ústně v běžné pracovní době na sekretariátu ředitelství nemocnice, mimo běžnou pracovní dobu na recepci nemocnice. V případě, že se podnět nebo stížnost nepodaří vyřešit okamžitě, situaci prošetříme a odpovíme Vám v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů od podání stížnosti.