Pracovní lékařství Nejdek

Pracovní lékařství Nejdek

Adresa: Rooseveltova 1299, Nejdek (areál Witte Nejdek)

Rychlý kontakt

Ordinační hodiny

Út
8:00 – 12:00
08:00 – 14:00 – pouze objednaní

Nabízíme komplexní systém pracovně lékařských služeb

  • provádění lékařských preventivních pracovně lékařských prohlídek – vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců
  • v rámci pracovně lékařských prohlídek hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, vystavovaní posudku o zdravotní způsobilosti k práci, v případě změny zdravotní způsobilosti, která vyžaduje bezodkladně vyřazení zaměstnance z práce, okamžitá informace o této skutečnosti zaměstnavateli
  • zjišťování vlivu práce a faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav a předcházení profesních poškození zdraví, v případě podezření na nemoc z povolání nebo obecné onemocnění odesílání zaměstnance k dalšímu vyšetření
  • spolupráci s praktickými a dalšími ošetřujícími lékaři
  • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, před pracovními úrazy, před nemocemi z povolání, a nemocemi souvisejícími s prací
  • poradenství při organizaci první pomoci a opatření pro případ nehod, v bezpečnosti a hygieně práce
  • školení v poskytování první pomoci
  • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce, ve stravovacím provozu a dalších zařízeních podniku (provozovny) – informace zaměstnavateli o zjištěných nedostatcích a návrh opatření k nápravě

Personální obsazení

MUDr. Marie Vaculíková

Lékařka

Bc. Veronika Šťastná

Sestra

Lucie Vaňásková

sestra