Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,
je nám velice líto, že ztrácíte svého blízkého. Chtěli bychom Vám ulehčit tyto dny, proto Vám nabízíme stručný popis, jak postupovat při vyřizování náležitostí spojených s úmrtím blízké osoby.

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je ošetřujícím lékařem (mimo běžnou pracovní dobu lékařem ve službě) informován zpravidla telefonicky osoba blízká, případně osoba, která je jako příjemce citlivých dat při příjmu do nemocnice uvedena ve zdravotnické dokumentaci hospitalizovaného. Nezbytné informace týkající se úmrtí podává ošetřující lékař oddělení, kde byl pacient hospitalizován.

Osobní věci zemřelého

Dle platných právních předpisů může být osobě blízké, která je jako příjemce citlivých dat při příjmu do nemocnice uvedena ve zdravotnické dokumentaci hospitalizovaného, po předložení občanského průkazu předáno oblečení, věci osobní potřeby a zubní náhrady.
Osoba blízká, která je jako příjemce citlivých dat při příjmu do nemocnice uvedena ve zdravotnické dokumentaci hospitalizovaného, potvrdí převzetí věcí podpisem, uvede číslo občanského průkazu a vazbu k zemřelému. Předání osobních věcí po zemřelém provede službu konající sestra oddělení.

Pozůstalost

Cennosti, vkladní knížky, šperky, drahé kovy, hodinky, cenné papíry, bankovní karty, hotové peníze tuzemské i zahraniční, mobilní telefon včetně SIM karty a rovněž klíče od bytu/domu event. motorových vozidel zemřelého podléhají dědickému řízení. Také částka starobního důchodu v případě, že byla z důvodu nepřevzetí zaslána na depozitní účet, podléhá dědickému řízení. Pozůstalost je hlášena místně příslušnému okresnímu soudu a je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví.
Pozůstalost lze vyzvednout v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 731 694 962 u sociální pracovnice (budova následné péče – spodní část areálu nemocnice). K vyzvednutí pozůstalosti budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. V případě, že pozůstalost potřebuje vyzvednout jiná osoba než je uvedena v rozhodnutí o dědictví, potřebuje navíc úředně ověřenou plnou moc.
Pokud některý účastník dědického řízení (dědic či vedlejší účastník – zaměstnavatel) potřebuje některou věc patřící do dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu z důvodu zajištění oděvu po zemřelém, zajištění zvířat, odstranění havárie nebo služební notebook, apod.), je nutné požádat určeného notáře – soudního komisaře o povolení.

Uchovávání těla zemřelého a sjednání pohřbu

V případě, že došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení, zajišťuje uložení těla toto zdravotnické zařízení. Naše zdravotnické zařízení po uplynutí 72 hodin od úmrtí/pitvy nemůže vlastními kapacitami zajistit další uložení těla zemřelého, proto je nutné neprodleně po oznámení úmrtí kontaktovat Vámi vybranou pohřební službu, která zajistí převoz těla do svého zařízení.
Pozůstalí mají právo na výběr pohřební služby – vybraná pohřební služba si vyzvedne příslušný díl listu o prohlídce zemřelého, proto je nutné neprodleně po oznámení úmrtí kontaktovat Vámi vybranou pohřební službu, která zajistí převoz těla do svého zařízení.
Pracovníci nemocnice nejsou oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu.
Šaty pro přípravu zemřelého ke smutečnímu obřadu přijímá pohřební služba. Doklady, které jsou obvykle zapotřebí k objednání pohřbu:

 • List o prohlídce zemřelého (A) osoba zajišťující pohřeb – vyzvedne osoba zajišťující pohřeb na oddělení, kde k úmrtí došlo
 • Občanský průkaz nebo pas (nebo průkaz povolení k pobytu) objednavatele pohřbu
 • Občanský průkaz nebo pas (nebo průkaz povolení k pobytu) zemřelého

Osobní doklady

Osobní doklady, které jste předali pohřební službě, odevzdává na příslušné místo tato pohřební služba. Zbylé doklady zemřelého odevzdejte orgánům pověřeným k jejich vydávání.

Úmrtní list

Úmrtní list vystavuje a vydává obecní úřad pověřený vedením matriky, v jehož obvodu osoba zemřela. Tam si ho může v úředních dnech vyzvednout pouze přímý příbuzný (manžel, manželka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci), nebo zplnomocněné osoby. Úmrtní list obdrží doporučeně poštou. Lhůta na vystavení úmrtního listu je stanovena na 30 dnů od dodání potřebných dokladů.

Dědické řízení

Dědické řízení soud zahájí po obdržení úmrtního listu, který zasílá matrika obecnímu úřadu. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

Ostatní věci k zařízení

 • Pokud zemřelý pobíral důchod, tuto skutečnost nahlásí matrika, která na ČSSZ musí poslat opis úmrtního listu.
 • Pokud pobíral příspěvek na péči nebo jiné dávky od Úřadu práce – nahlásit na ÚP.
 • Pokud měl zemřelý smlouvu s telefonním operátorem – je nutné předložit úmrtní list, na základě kterého zruší smlouvu ke dni úmrtí.
 • Pokud měl zemřelý smlouvy na odběr energií – zařídit buď přepis nebo ukončení

Pohřebné

Podle zákona č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře, jednorázová sociální dávka ve výši 5 000 Kč náleží osobě, která vypravila pohřeb:

 • dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
 • osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte,

Podmínky ohledně trvalého pobytu a výjimek jsou uvedeny v zákoně č. 117/1995 Sb. – §3, §47-48
Pokud splňuje podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení. Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení. Žádost a vyřízení na Úřadu práce ČR, formulář je možné získat na této adrese nebo přímo na pobočce.

 • Jestliže měl zemřelý uzavřenou životní pojistku, nebo penzijní připojištění, zažádejte příslušnou pojišťovnu o vyplacení pojistného. K tomuto je nutno doložit úmrtní list a smlouvu pojištěného.
 • Účet v bance – oznámit bance doložením úmrtního listu, nebo počkat až tak učiní notář. Další potřebné informace poskytne banka a notář, zejména pokud existuje další disponenti je potřeba poradit se, jaké operace s účtem lze nadále provádět do ukončení dědického řízení.

Pozůstalostní důchody (vdovský a vdovecký, sirotčí důchod) a finance

Žádost pozůstalé osoby vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Další podrobné informace můžete získat na stránkách: https://www.cssz.cz/pozustalostni-duchody-podrobne, nebo přímo na pobočkách okresní správy sociálního zabezpečení dle místa svého bydliště.
V případě, že se po úmrtí blízké osoby dostanete do finanční tísně, můžete se obrátit na Úřad práce ČR, kde Vám poradí případně pomohou s vyřízením Dávek hmotné nouze či Státní sociální podpory. V případě zadlužené je možné se obrátit na občanskou poradnu ve Vrchlabí (telefon: 499 620 431, 731 598 850, 739 685 113, https://dk.charita.cz/jak-pomahame/op/)

Nárok na pracovní volno

Na základě Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, existuje nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

 • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob a
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Truchlení

 • Dejte průchod svým emocím – můžete plakat, naříkat, mluvit se zemřelým nebo se třeba věnovat pohybu (procházky, běh, plavání)
 • Nebuďte sami, najděte si někoho, s kým budete sdílet svůj smutek (lépe mimo rodinu, která se také vyrovnává se ztrátou) – přítele, kolegu, psychologa, duchovního…
 • Neklaďte na sebe velké nároky. Řekněte si o pomoc. Nezneužívejte alkohol ani léky.
 • Snažte se dělat obvyklé věci včetně svých koníčků i když se Vám do toho právě dvakrát nechce.
 • Postupně bude žal a tíha slábnout – dovolte si to.
 • Když je Vám těžko, neváhejte vyhledat pomoc.

Přejeme Vám hodně sil v tomto těžkém období.