Pobytový řád

1. Přijetí k hospitalizaci

Při přijetí do nemocnice Vás lékař vyšetří a určí plán léčby, léčebná vyšetření a léčebný režim.
O plánu léčby Vás bude lékař srozumitelně informovat a následně Vám bude předložen Informovaný souhlas pacienta, ten podepíšete, pokud s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení souhlasíte. U nesvéprávných pacientů a dětí podepisuje souhlas s léčbou zákonný zástupce pacienta. V případě Vaší hospitalizace budete také vyzváni k podpisu F90024 – Souhlasu s hospitalizací, kde je možné uvést kontaktní osoby, které můžeme informovat o Vašem zdravotním stavu. Pro případnou telefonickou komunikaci je nutné uvést v tomto dokumentu Vámi zvolené heslo, které prosíme, sdělte Vašim blízkým.
Pokud pracujete nebo jste registrováni na Úřadu práce, požádejte při přijetí o vystavení pracovní neschopnosti.
Informujte lékaře o všech lécích a potravinových doplňcích, které v současné době užíváte. Přineste s sebou písemný seznam těchto léků.
Po dobu hospitalizace neužívejte léky a potravinové doplňky, o kterých jste neinformovali lékaře.
Součástí léčby je naordinovaný léčebný režim, který je nutné dodržovat.
Negativní revers: pokud chcete odmítnout lékařem navrhovanou léčbu, máte na toto rozhodnutí právo. V přítomnosti minimálně ještě jednoho svědka podepíšete negativní revers. Lékař Vás samozřejmě upozorní na důsledky vyplývající z Vašeho rozhodnutí.
Při příjmu k hospitalizaci Vám bude nabídnuta varianta standardního a nadstandardního pokoje.
Nadstandardní pokoj je jednolůžkový pokoj s polohovatelným lůžkem, vlastní koupelnou a WC, televizí, ledničkou a WIFI. Pacient odkládá věci ve skříni na pokoji. Cena nadstandardního pokoje je stanovena aktuálním Ceníkem služeb.
Platba za nadstandardní pokoj je účtována na konci pobytu podle počtu nocí, po které je pro Vás pokoj blokován.
Standardní pokoj je dvou až třílůžkový pokoj s polohovatelným lůžkem, WIFI, a televizí. WC a koupelna jsou na pokoji. S jejich umístěním Vás seznámí personál v den přijetí na oddělení.

2. Po přijetí na oddělení

Příchod na oddělení: Personál oddělení Vás po přijetí lékařem uloží na lůžko, řádně se Vám představí a seznámí Vás s Pobytovým řádem a Právy pacienta.
Identifikační náramek: Dostanete identifikační náramek s Vašimi osobními údaji. Náramek slouží ke zvýšení bezpečí poskytované péče, k ověření Vaší totožnosti po dobu hospitalizace, například při podávání léků a provádění vyšetřovacích a léčebných výkonů.

3. Finanční hotovost po dobu hospitalizace

Pokud u sebe máte větší finanční hotovost, platební kartu a cennosti, je možné předat je personálu k uložení do trezoru.

4. Pobírání důchodu

V případě, že pobíráte důchod a Váš pobyt v nemocnici bude dlouhodobější, využijte možnosti pobírání důchodu manželem/manželkou, případně si jej můžete nechat uložený na poště. Při hospitalizaci delší než 30 dnů je možné přebírání důchodu v nemocnici.

5. Podávání informací

Informace o Vašem zdravotním stavu podává lékař osobně pouze osobám, které uvedete při přijetí do nemocnice. Máte právo zakázat nebo omezit podávání informací určitým osobám. Telefonicky lékař informace o Vašem zdravotním stavu poskytne pouze na základě ověření Vámi uvedeného hesla.

6. Hospitalizace

Po celou dobu hospitalizace se o Vás bude starat tým zdravotnických pracovníků, který se Vám při prvním kontaktu představí. Každý člen zdravotnického týmu nosí jmenovku.
Pokud trpíte bolestí, neváhejte informovat lékaře nebo zdravotní sestru. Zdravotnický personál udělá maximum pro to, aby bolest zmírnil. Zdravotnický personál také vždy ihned informujte o změnách Vašeho zdravotního stavu, v případě náhlé změny přivolejte personál signalizačním zařízením, které je umístěné u každého lůžka. Včasnou komunikací o Vašich problémech usnadníte jejich řešení.

7. Podávání léků

Léky podává zdravotní sestra podle ordinace lékaře. Léky se podávají ráno v 7:30 – 8 hodin, v poledne ve 12 hodin a večer v 17 hodin nebo u některých typů léčiv ve stanovený čas.

8. Režim dne

Čas Činnost
06:00 Ranní hygiena
07:30 – 08:00 Snídaně
07:30 – 08:00 Podávání léků
07:00 Lékařská vizita
11:30 – 12:00 Oběd
12:00 – 13:00 Podávání léků
13:00 Odpolední vizita
17:00 – 17:30 Večeře
17:00 – 18:00 Podávání léků
18:00 Večerní toaleta
20:00 Druhá večeře pro diabetické pacienty

9. Návštěvní hodiny

Doporučené návštěvní hodiny na našem oddělení jsou: 15:00 – 17:00 hodin.
Návštěvy na pooperačním pokoji povoleny nejsou.
Návštěvní hodiny mimo tyto časy lze akceptovat po dohodě s personálem oddělení. Prosíme návštěvy, aby respektovaly chod oddělení, nenarušovaly průběh lékařských vizit a vyšetření.
Dobu návštěv lze omezit podle Vašeho aktuálního zdravotního stavu.
Dětem do 10 let nejsou návštěvy doporučovány, pokud je to nezbytné, pak pouze v doprovodu dospělé osoby.
V případě závažné hygienicko-epidemiologické situace může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat či omezit.

10. Noční klid

Noční klid začíná pro pacienty ve 21:00 a trvá do 6:00.

11. Opuštění oddělení

Opuštění oddělení v průběhu dne hlaste zdravotnickému personálu.
Vycházky jsou možné se souhlasem ošetřujícího lékaře a pouze v areálu nemocnice.

12. Propustka

Propustka k opuštění nemocnice se pacientovi v době hospitalizace povoluje pouze ze závažných důvodů, díky kterým je pacient nucen přerušit léčebný režim na lůžku a vzdálit se z nemocnice.

13. Právo na duchovní služby

Po dobu hospitalizace máte právo na přítomnost duchovního. V takovém případě informujte zdravotnický personál, který Vám duchovní služby zajistí.

14. Hygiena

Soběstační pacienti provádí hygienu sami.
Imobilním pacientům a pacientům vyžadujícím asistenci se provádí hygiena ráno a večer a vždy, když to potřebují.

15. Strava

Součástí léčby je dietní režim a výživa. Konzumaci vlastních potravin konzultujte s lékařem nebo se sestrou, aby nedošlo k narušení Vaší léčby.
Pacienti na standardních odděleních mají možnost uložení vlastních potravin v lednici na oddělení. Uložené potraviny je třeba označit jménem. Nepopsané potraviny, stejně jako potraviny zdravotně závadné nebo s prošlou dobou použitelnosti, budou personálem nemocnice zlikvidovány. Součástí výbavy nadstandardních pokojů je lednice.
Přístup do kuchyňky na oddělení má umožněn pouze ošetřující personál.

16. Oblečení při pobytu

Při pobytu na standardních odděleních lze nosit vlastní pyžamo či noční košili s tím, že si zajistíte jejich pravidelnou výměnu. Pyžamo nebo noční košili si lze půjčit též nemocniční.

17. Služby pacientům

V prostorách nemocnice se nachází automaty na kávu, nápoje a cukrovinky, k dispozici je též kavárna.
Celá nemocnice je zdarma pokryta WI-FI připojením.

18. Sociální pracovnice

V nemocnici pracuje zdravotně sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím sestry na oddělení. Pomůže vyřešit Vám i Vaší rodině situace, do kterých jste se dostali vlivem své nemoci, a které nejste schopni sami vyřešit.

19. Nadstandardní služby a služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Na oddělení máte k dispozici ceník nadstandardních zdravotních a administrativních služeb, kterých můžete v případě potřeby využít.
O poskytnutí zdravotní péče, která není hrazená ze zdravotního pojištění, musíte být předem informováni ošetřujícím lékařem. Současně musíte být informováni o ceně za poskytnutí této služby a o způsobu její úhrady.

20. Vodící nebo asistenční pes

Přítomnost vodícího nebo asistenčního psa lze povolit pouze v případě, že nejsou porušována práva ostatních pacientů a že veškerou péči o psa zajistí někdo z Vašich blízkých, nelze k péči využívat personál nemocnice.

21. Vlastní elektronika

Používání vlastních televizních a rozhlasových přijímačů, počítačů nebo tabletů je možné se souhlasem personálu a pacientů na pokoji. Berte prosím ohled na soukromí a práva ostatních pacientů.
Prosíme, abyste respektovali zákaz používání mobilního telefonu v blízkosti citlivé zdravotnické techniky, také nesmí obtěžovat ostatní pacienty a rušit práci zdravotnického personálu. Telefon nebo jiný elektronický přístroj nemůže pacient na pokoji používat během vizity, návštěvy lékaře na pokoji či pokud k tomu byl zdravotnickým pracovníkem vyzván.
Vlastní elektroniku používáte v nemocnici na vlastní riziko a personál ani nemocnice Vám za ni neručí.

22. Pořizování fotografií a videonahrávek

V rámci ochrany osobních údajů platí v prostorách zdravotnického zařízení zákaz pořizovat a šířit jakékoliv fotografie a videonahrávky bez souhlasu pověřeného vedoucího pracovníka a bez souhlasu osob, které by případně měly být natáčeny nebo fotografovány (a to jak pacientů, tak zaměstnanců).

23. Alkoholické nápoje, kouření, omamné a návykové látky

Vnášení a požívání alkoholických nápojů a omamných a návykových látek do areálu nemocnice je zakázáno. Kouření v budovách nemocnice je zakázáno.

24. Zajištění přinesené zbraně

V případě zjištění, že si pacient sebou do nemocnice přinesl zbraň, nahlásí personál tuto skutečnost Policii ČR, která zajistí její zákonné uložení.

25. Propuštění z nemocnice

Překlad
V průběhu hospitalizace můžete být přeloženi na jiné oddělení Nemocnice Sokolov, do jiného zdravotnického zařízení nebo do zařízení sociální péče.
Důvody překladu:

  • změny Vašeho zdravotního stavu, vyžadující jiný typ léčby nebo nutnost dalšího vyšetření či sledování, které není možné na našem oddělení provést,
  • sociální důvody,
  • na Vaši žádost nebo na žádost zákonného zástupce.

O nutnosti překladu budete předem informováni.

Propuštění
Před propuštěním Vás ošetřující lékař seznámí s Vaším současným zdravotním stavem a bude Vás informovat o dalším postupu léčení a vhodné životosprávě.
Při propuštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu ve dvou vyhotoveních. První je určena pro Vás a druhá pro Vašeho praktického lékaře. Zprávu předáte praktickému lékaři do tří dnů po propuštění z nemocnice.
Budete vybaveni nezbytnými léky, popř. zdravotnickými pomůckami na první 3 dny po propuštění.
Pokud jste měli uloženy cennosti v trezoru, zdravotnický personál Vám je předá.

26. Hodnocení spokojenosti

Při propuštění z nemocnice Vás personál požádá o hodnocení spokojenosti s poskytovanou péčí. Zpětná vazba od pacientů je pro nás důležitým zdrojem informací a slouží ke zvyšování kvality služeb.

27. Postup při podání stížnosti

V případě nespokojenosti máte právo podat stížnost. Můžete se kdykoliv obrátit na vedoucí pracovníky oddělení nebo předat stížnost písemně nebo ústně v běžné pracovní době na sekretariátu ředitelství nemocnice, mimo běžnou pracovní dobu na recepci nemocnice. V případě, že se podnět nebo stížnost nepodaří vyřešit okamžitě, situaci prošetříme a odpovíme Vám v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů od podání stížnosti.