Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o pracovní pozici

Poskytnutá na základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem osobních údajů uchazeče je Nemocnice Sokolov, s.r.o., se sídlem na Florenci 2116/15, Praha 1, 110 00.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Mgr. Renata Macková, e-mail: renata.mackova@kplusm.cz

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchazeče o zaměstnání jsou zpracovávány Správcem v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a jeho prováděcími předpisy, zákonem 198/2009 Sb., O rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, nebo na základě souhlasu uděleného uchazečem. Osobní údaje uchazeče mohou být zpracovávána rovněž na základě Oprávněného zájmu Správce uplatnit svá práva pro získání referencí u třetích osob.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů uchazeče je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

Osobní údaje uchazeče jsou Správcem zpracovávány pro účely zejména jednoznačné identifikace uchazeče, zajištění služeb a procesů plynoucích pro případné uzavření pracovně-právního vztahu mezi organizací a uchazečem, pro ověření referencí uchazeče a pro usnadnění kontaktu umožňující vzájemné vztahy mezi Správcem a uchazečem.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Správce po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici, a poté ještě po dobu 3 měsíců po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. Po skončení výběrového řízení se osobní údaje neúspěšných uchazečů skartují.

Pokud uchazeč o zaměstnání udělil souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do evidence potenciálních uchazečů o zaměstnání, jsou jeho osobní údaje zpracovávány do uplynutí doby platnosti uděleného souhlasu (tři roky) nebo do okamžiku odvolání souhlasu.

Práva uchazeče týkající se ochrany osobních údajů:

Uchazeč má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajících se uchazeče jako subjektu údajů, uchazeč má právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody), uchazeč má právo na omezení zpracování. Uchazeč má právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce. Uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost může uchazeč podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Poučení uchazeče poskytnout osobní údaje

Předání osobních údajů uchazeče k účelům uvedeným v tomto textu, stejně jako rozsah takto předaných informací, je pouze svobodnou volbou uchazeče v rámci žádosti ucházet se o volnou pracovní pozici v naši společnosti. Udělení případného souhlasu k účelu uvedeném v textu, je s uchazečem zcela dobrovolné a není vázáno na výsledek výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice, ani na jakékoli služby poskytované Správcem osobních údajů.

Správce jako zaměstnavatel nesmí od uchazeče vyžadovat osobní údaje, které bezprostředně nesouvisejí s výběrovým řízením nebo budoucím pracovněprávním vztahem, zejména pak informace o:

  • těhotenství,
  • majetkových a rodinných poměrech uchazeče,
  • sexuální orientaci,
  • členství v odborové organizaci,
  • členství v politických stranách nebo hnutích,
  • příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti.