Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Společnost Nemocnice Sokolov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1, IČO: 24747246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, jako správce osobních údajů („Správce“) tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému v monitorovaných prostorách Správce.

Účel zpracování osobních údajů:

Kamerový systém je provozován pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), zejména zájmu zajištění co nejvyšší bezpečnosti osob a majetku nacházejících se v prostorách Správce.

Záznam z kamerového systému je zpracováván v souladu s GDPR. Záznam z kamerového systému může být předán orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení v případě podezření z protiprávního jednání osob na záznamu anebo orgánům státní správy v případech stanovených zákonem; obdobně může být použit v rámci civilněprávního soudního řízení nebo v případě prokazování splnění právní povinnosti Správce.

Doba zpracování/uchování záznamů:

Správce zpracovává osobní údaje obsažené na záznamu z kamerového systému pouze po dobu nezbytně nutnou k výše uvedenému účelu, a to v řádu dnů. Doba zpracování takto získaných údajů může být dále prodloužena v případě potřeby analyzovat záznam z důvodu vyšetření proběhlého bezpečnostního incidentu, mají-li být použity jako důkaz, zejména v řízení před soudem, správními orgány či orgány činnými v trestním řízení.

Práva osob pohybujících se v monitorovaných prostorách:

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému má osoba (subjekt údajů) pohybující se v monitorovaných prostorách právo:

  • na přístup k osobním údajům,
  • požadovat výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Další informace o zpracování údajů Správcem poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů,

e-mail: renata.mackova@kplusm.cz