Informace o zpracování osobních údajů dárců krve a plazmy

Společnost Nemocnice Sokolov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 24747246, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou:

C 170975, („Správce“) tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů dárců krve a plazmy, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Základní hodnotou, kterou vyznáváme, je respektování práv jednotlivce a ochrana Vašeho soukromí. Prostřednictvím tohoto dokumentu bychom Vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, a proč tak činíme. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na adrese Nemocnice Sokolov s.r.o., Slovenská 545, 356 01 Sokolov nebo se obrátit na naší odpovědnou osobu jana.cinova@nemocnicesokolov.cz příp. pověřence pro ochranu osobních údajů renata.mackova@kplusm.cz

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem.

 1. Poskytování zdravotní služby v rozsahu činností odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení dle zákona č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách. Poskytováním zdravotní služby v rozsahu činností zařízení transfuzní služby nebo krevní banky dle zákona č. 143/2008 Sb., o lidské krvi a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění.
 2. Pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z poskytnutých zdravotních služeb a dále v souvislosti s tzv. přímým marketingem, tzn. nabízení obdobných služeb Dárci.
 3. Pro ochranu životně důležitých zájmů Dárce nebo jiné fyzické osoby (zejména příjemce krve nebo plazmy Dárce), zejména hrozí-li jim újma na zdraví nebo smrt.
 4. Pro účel online registrace subjektu údajů v online registračním systému transfúzní stanice, na základě samostatně uděleného souhlasu a za podmínek v něm udělených.
 5. Odměňování dobrovolných bezplatných a bezpříspěvkových dárců krve, na základě uděleného souhlasu Dárce.
 6. Pro marketingové, prezentační, propagační a výukové účely Správce, na základě samostatně uděleného souhlasu Dárce za podmínek v něm uvedených.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci Osobních údajů mohou být ostatní poskytovatelé zdravotních služeb k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb, zejména imunohematologické laboratoře, praktický nebo odborný lékař, smluvní nemocniční nebo transfúzní zařízení, a dále Národní referenční laboratoř Praha, Národní registr trvale vyřazených dárců krve, Národní registr dárců krve se vzácnou krevní skupinou, zdravotní pojišťovny, v případě souhlasu Dárce i organizace ČČK, zaměstnavatelé, obce a další v souhlasu uvedené subjekty. Příjemcem mohou být i státní orgány a další subjekty na základě zvláštních právních předpisů, jakož i jiné subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje do zahraničí zásadně nepředáváme.

DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu stanovenou platnými právními předpisy nebo dobu definovanou samostatným souhlasem uděleným subjektem osobních údajů, zejména vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění. Poté je zdravotnická dokumentace skartována a o skartaci je vyhotoven záznam, a to včetně výmazu údajů z nemocničního informačního systému, který slouží jako pomocná evidence k vedení zdravotnické dokumentace. Jedná-li se o výkon, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, uchováváme vystavené účetní doklady po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, a to společně s údajem, za jaký výkon byl doklad hrazen.

VAŠE PRÁVA

 1. Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů a máte právo na jejich opravu.
 2. Kdykoli svůj výše vyjádřený souhlas k účelům uvedeným pod písm. d), e) nebo f) odvolat, odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 3. V následujících případech máte právo na omezení zpracování osobních údajů:
  • jestliže popíráte jejich přesnost; v takovém případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl jejich přesnost ověřit;
  • zpracování osobních údajů je protiprávní a Vy zároveň odmítáte jejich výmaz, neboť namísto něj žádáte omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
 4. Právo na přenositelnost údajů.
 5. Máte právo vznést námitku proti zpracování pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz účely pod písm. b.
 6. Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:
  • právo na výmaz osobních údajů
 7. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 2, Praha 7, PSČ: 170 00 (www.uoou.cz).

Darovat krev nebo plazmu je Vaším zcela dobrovolným a svobodně učiněným rozhodnutím. Poskytování Vašich Osobních údajů v souvislosti s darováním krve nebo plazmy je ale zákonným požadavkem a jako Dárce máte povinnost je Správci poskytnout v předepsaném rozsahu, stejně jako Správce má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich Osobních údajů ve stanoveném rozsahu může v krajním případě znamenat, že Správce Vám nebude moci odebrat krev ani plazmu.