Iktové centrum

Iktové centrum

Intenzivní péče o pacienta v akutní fázi cévní mozkové příhody.

Kde nás najdete

Pavilon B, 1. patro

Popis oddělení

Stanice intenzivní péče specializovaná především na terapii a diagnostiku pacienta v akutní fázi cévní mozkové příhody, přijímá a pečuje ale i o pacienty vyžadující intenzivní péči z jiné prvotně neurologické přičiny.  Aktuálně poskytujeme komplexní péči na osmi plně monitorovaných lůžkách, dvě z nich disponují možností umělé plicní ventilace.

Personální obsazení

MUDr. Aleš Novák

Bc. Zuzana Nová

Oddělení je od roku 2004 registrováno v mezinárodním trombolytickém registru SITS, jako jedno z prvních začalo poskytovat pacientům trombolytickou léčbu. Užívané léčebné a diagnostické postupy korelují s mezinárodními standardy, přístrojové a personální vybavení zcela naplňuje potřebu definovanou odbornými společnostmi.

Od 1. ledna 2011 je oddělení certifikováno MZČR coby součást páteřní sítě Iktových center České republiky. Spádová oblast pracoviště zahrnuje celý Karlovarský kraj.

Proč vlastně Iktová centra vznikla?
Celosvětově prožíváme pandemii cévních onemocnění, mezi nimiž cévní mozková příhoda zaujímá zcela zásadní místo – její následky u pacienta téměř vždy zaznamenáte, handicapují jej v běžném životě, vyřazují z pracovních i volnočasových aktivit, často jsou důvodem k depresím, a změnu stylu života kterou s sebou přinášejí ne každý zvládne. Jsme země, v níž výskyt nových cévních mozkových příhod ročně zahrnuje až 300 pacientů na 100.000 obyvatel. V západní Evropě je číslo zhruba poloviční.

Pro koho je Iktové centrum určeno?
Pro pacienta s cévní příhodou mozkovou, neboli CMP.  Principem fungování sítě Iktových center v České republice je postarat se o takového pacienta ve fázi akutní i následné. Péče má být vysoce specializovaná a přitom dostupná. Klíčovou roli totiž hraje čas. Pacienta musíme mít v „rukou“ co nejdříve, neboť specifická rekanalizační terapie umožňující znovuzprůchodnění uzavřené mozkové tepny je možná standardně do 4,5 hodin od vzniku potíží. Pouze u vybrané skupiny pacientů se terapeutické okno může rozšířit, typicky při uzávěru bazilární tepny v oblasti kmene mozku.

Co si představit pod pojmem síť center?
Zprvu byla péče o cévní mozkové příhody podmíněná historií – léčila nemocnice která byla nablízku, pokud uměla. Posléze se vygenerovaly iktové jednotky, certifikované odbornými společnostmi, ale jejich rozložení nebylo optimální. Od roku 2010 Ministerstvo zdravotnictví ČR deklarovalo zájem kooperovat a po splnění předepsaného materiálního, personálního a přístrojového vybavení přidělilo konkretním pracovištím statut specializovaného centra, u nichž garantuje jejich schopnost postarat se o pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou adekvátně a lege artis. Z nich byla stvořena první síť pracovišť, Iktová centra a Komplexní cerebrovaskulární centra, pokrývající území ČR. Tudíž teď kolegové v přednemocniční péči i veřejnost ví, kam pacienta rovnou směřovat bez zbytečného prodlení.

Ministerstvo zdravotnictví péči na těchto pracovištích i dále sleduje?
Ano, je vytvořen unikátní systém indikátorů kvality, které musí Iktová centra bezezbytku plnit, jinak o certifikaci logicky přijdou. Jde mimo jiné o počty pacientů které je centrum povinno ošetřit, počty rekanalizací, ale i množství konkretních specialistů připadajících na jednotlivé lůžko centra. Pokud ukazatel nesplníme, nejsme již centrum. Pokud naopak splníme, MZČR svou garancí dává najevo jak pacientům, tak plátcům zdravotní péče, že požadovanou nejvyšší kvalitu péče dokážeme standardně poskytovat.

Jak vypadá ošetření pacienta s CMP v Iktovém centru?
Pacient s CMP bývá přivezen nejčastěji vozem záchranné služby na příjmovou část oddělení. Po nezbytném ověření základních údajů směřuje na pracoviště počítačové tomografie k ozřejmení rozsahu a lokalizace postižení jeho mozku a především zjištění, která z mozkových tepen je uzavřena. To bezprostředně ovlivňuje terapeutickou strategii – u některých pacientů volíme cestu rozpuštění krevního vmetku podáním chemické látky do žíly, u jiných je potřeba embolus odstranit mechanicky, tedy endovaskulárním zavedením instrumentária, které jako had pronikne tepnou až k místu uzávěru, aby ho bylo schopno oddělit od stěny cévy a vyjmout z těla pryč. Potenciovat efekt můžeme pomocí sonotrombotripse, tedy použitím speciální frekvence ultrazvukového paprsku směrovaného do míta tepenného uzávěru. Superspecializované výkony pacientům zajišťujeme v Komplexních centrech typu fakultních nemocnic.

Kdo se na péči podílí?
Krom neurologického týmu lékařů a sester v akutní fázi radiologové, laboratorní komplement, kardiolog či internista, v subakutní fázi nabývá na potřebnosti role fyzioterapeutů, rehabilitačních specialistů, logopeda, psychologa. Nejvíce času – a to je podstatné – stráví s pacientem v akutní fázi vždy sestra jednotky intenzivní péče. Pokud je kvalitní, máme kvalitní centrum. A vice versa.

Jak se pozná kvalitní centrum?
Kromě plnění indikátorů kvality je to především schopnost poskytnout komplexní péči – pracoviště které umí pacienta pouze rekanalizovat, ale další péči již nesleduje, neboť ho přeloží jinam, za mnoho nestojí. Otevřením původně uzavřené cévy proces teprve začíná. Vždy je třeba zjistit, proč se tepna vlastně uzavřela. Zda jsou jiná dosud nepoznaná nebo neléčená onemocnění, která by v budoucnu třeba vedla k opakování potíží. Je třeba mozek naučit fungovat ve změněném modu – jeho část může být již navždy nefunkční, ale pacient jako celek ve svém dalším životě fungovat musí, a hlavně chce. Kdo jiný než centrum by mělo zabránit komplikacím v akutní fázi či je účelně léčit, edukovat rehabilitační procedury, znovu naučit mluvit, polykat, komunikovat s okolím.

Potřebujete k práci technické vymoženosti?
Bez nich bychom dosti strádali. Jen lůžko intenzivní péče je zařízení čítající několik elektromotorů, integrovanou váhu, matraci s možností dynamicky měnit množství vzduchu v jednotlivých lamelách, v krátkém okamžiku z něj můžeme utvořit třeba křeslo. Obrazovka monitoru vitálních funkcí umí sdělovat informaci nejen o čtyřech základních veličinách, jako je tlak, puls, množství kyslíku v krvi a frekvence dýchání, ale i řadu křivek včetně možnosti záznamu elektrické aktivity mozkové tkáně. Digitální přenos obrazové komunikace z vyšetření mozku je již samozřejmostí, na niž spoléháme. Instrumentária k provedení odstranění embolu z mozkové tepny jsou milionové investice, samotná drobná titanová spirálka jež po výkonu může být pacientovi ponechána v mozkovém řečišti coby ochrana je záležitost několika desítek tisíc. Peníze ale pacienta nezajímají, chce maximum péče v optimální kvalitě. Proto jsme zde.

V čem spočívá koncept sítě center, statut je udělen navždy?
Udělený statut není nikdy neomezený, vždy má časový rámec. Jde o ochranu pacienta, recertifikace umožňuje kontrolním orgánům zjistit stav plnění indikátorů. Výsledkem posledního řízení je fakt, že Iktovému centru Sokolov byl Ministerstvem zdravotnictví statut centra dále prodloužen, a to až do roku 2020. Nový název je poněkud krkolomný, jedná se o Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem, pracovně se ale stále používá název Iktové centrum. Pokud bych to měl říci zkráceně – lépe naše centrum dopadnout nemohlo. Díky všem kolem sebe za spolupráci a podporu, iktová péče je a vždy bude týmová práce.

Iktové centrum Nemocnice Sokolov dosáhlo významného milníku ve své historii. Na Evropském Iktovém kongresu (ESOC 2024), který se konal ve švýcarské Basileji od 15. do 17. května 2024, bylo oceněno nejvyšším možným oceněním evropské iktové organizace ESO – diamantovým oceněním. Toto prestižní ocenění převzal MUDr. Aleš Novák, vedoucí iktového centra Nemocnice Sokolov.

Diamantové ocenění je udělováno za vynikající výsledky v oblasti péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami. Tímto oceněním se potvrzuje, že Iktové centrum Nemocnice Sokolov splňuje nejpřísnější mezinárodní standardy a poskytuje špičkovou péči pacientům.

„Získání diamantového ocenění je splněním našeho dlouholetého cíle a potvrzením kvality naší práce. Toto ocenění je výsledkem úsilí celého týmu, který se nepřetržitě snaží poskytovat nejlepší možnou péči pacientům s cévními mozkovými příhodami. Jsme hrdí na to, že naše práce byla takto prestižně oceněna na evropské úrovni,“ k ocenění uvedl MUDr. Aleš Novák.

Ocenění pro Iktové centrum Nemocnice Sokolov potvrzuje, že pacienti v regionu mají přístup k péči na nejvyšší evropské úrovni. Centrum se zaměřuje na rychlou a efektivní diagnostiku, moderní léčebné postupy a rehabilitaci, které jsou klíčové pro zlepšení prognózy pacientů s cévními mozkovými příhodami.

Iktové centrum Nemocnice Sokolov bylo otevřeno v roce 2008 v rámci multioborové JIP a jako samostatné pracoviště funguje v současných prostorech od roku 2013. Každoročně ošetří mezi 350-400 pacienty s cévní mozkovou příhodou, z nichž přibližně 80-100 dostane intravenózní trombolýzu.

thumbnail_IMG_7959
ESO award 2021
Ocenění NEU NS 09_18
IKT