výběrové řízení na rezidenční místa 2024

dle Vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

 

Název a adresa vyhlašovatele:

Nemocnice Ostrov s.r.o.

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 47714913

Rezidenční místo v oboru:

 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii (2 místa)

Do výběrového řízení se mohou přihlásit:

Absolventi/tky střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

Lhůta pro podání přihlášek:

do 28.6.2024 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek:

Nemocnice Ostrov s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2024

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení:

 • přihláška,
 • osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Ostrov s.r.o. nedokládají),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Ostrov s.r.o. nedokládají),
 • kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/ka získal/a
 • přehled odborné praxe.

 

 

Hodnotící kritéria:

 • odborné znalosti a dovednosti pro daný obor,
 • zájem o práci v oboru,
 • osobnostní předpoklady.

 

Způsob hodnocení kritérií:

Nemocnice Ostrov s.r.o. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa

Případné informace poskytne Mgr. Ludmila Michálková tel. 605732959, e-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz

 

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

 • Osobní dotazník Stáhnout soubor Osobní dotazník
 • Přihláška Stáhnout soubor Přihláška

Nemocnice Ostrov s.r.o. v souladu s Vyhláškou č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo vyhlašuje:

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA PRO:

 

 • Psychiatrii (2 místa)

 

Lhůta pro podání přihlášek: do 20.07.2024 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení

 

Místo pro podání přihlášek: Nemocnice Ostrov, s.r.o. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2024

 

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení

 • přihláška,
 • osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Ostrov s.r.o. nedokládají),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Ostrov s.r.o. nedokládají),
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
 • přehled odborné praxe.

Hodnotící kritéria:

 • odborná způsobilost,
 • zdravotní způsobilost,
 • bezúhonnost,
 • zařazení do oboru specializačního vzdělávání,
 • motivace uchazeče/čky pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru a do dotačního programu,
 • dosavadní odborná praxe.

 

Způsob hodnocení kritérií:

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených zák. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění, a v případě nezařazení uchazeče/čky do oboru specializačního vzdělávání, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

 

Ostatní kritéria budou hodnocena:

 • motivace pro zařazení do oboru a dotačního programu – hodnoceno max. 55%
 • dosavadní odborná praxe – hodnoceno max. 45%

 

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

 

 • Osobní dotazník Stáhnout soubor Osobní dotazník
 • Přihláška Stáhnout soubor Přihláška