Pobytový řád

ÚČEL A PLATNOST
Řád stanovuje pravidla, práva a povinnosti pacientů Nemocnice Ostrov s.r.o.. Povinností personálu je
seznámit pacienty s jeho obsahem a řád je též vystaven na internetových stránkách nemocnice.

TERMINOLOGIE, ZKRATKY, DEFINICE
NO Nemocnice Ostrov s.r.o.

POBYTOVÝ ŘÁD PRO PACIENTY
Vážení pacienti,
vítáme Vás v Nemocnici Ostrov s.r.o. a přejeme Vám brzké uzdravení a co nejrychlejší návrat do běžného života. Nezbytnou součástí léčby je naše vzájemná spolupráce a Vaše maximální spokojenost.

Přijetí k hospitalizaci

Příjmová ambulance: při vstupu do nemocnice se ohlásíte na příjmové ambulanci příslušného oddělení, kde Vás sestra zadá do systému. Sestra dále předá informaci lékaři, který Vás vyšetří a určí plán léčby, léčebná vyšetření a léčebný režim.

O plánu léčby Vás bude lékař srozumitelně informovat a následně Vám bude předložen Informovaný souhlas pacienta, ten podepíšete, pokud s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení souhlasíte. U nesvéprávných pacientů a dětí podepisuje souhlas s léčbou zákonný zástupce pacienta. V případě Vaší hospitalizace budete také vyzváni k podpisu F90024 Souhlasu s hospitalizací, kde je možné uvést kontaktní osoby, které můžeme informovat o Vašem zdravotním stavu. Pro případnou telefonickou komunikaci je nutné uvést v tomto dokumentu Vámi zvolené heslo, které prosíme, sdělte Vašim blízkým. Informujte lékaře o všech lécích a potravinových doplňcích, které v současné době užíváte. Přineste s sebou písemný seznam těchto léků. Po dobu hospitalizace neužívejte léky a potravinové doplňky, o kterých jste neinformovali lékaře. Součástí léčby je naordinovaný léčebný režim, který je nutné dodržovat.

Negativní revers: pokud chcete odmítnout lékařem navrhovanou léčbu, máte na toto rozhodnutí právo. V přítomnosti minimálně ještě jednoho svědka podepíšete negativní revers. Lékař Vás samozřejmě upozorní na důsledky vyplývající z Vašeho rozhodnutí.

Při příjmu k hospitalizaci Vám bude nabídnuta varianta standardního a nadstandardního pokoje. Nadstandardní pokoj je jednolůžkový pokoj s polohovatelným lůžkem, antidekubitní matrací, vlastní koupelnou a WC, šatní skříní, televizí, ledničkou a WIFI. Cena nadstandardního pokoje je stanovena
aktuálním Ceníkem služeb. Platba za nadstandardní pokoj je účtována na konci pobytu podle počtu nocí, které na nadstandardním pokoji strávíte.

Standardní pokoj je 2 – 5 lůžkový pokoj s polohovatelnými lůžky s antidekubitními matracemi, WIFI a televizí, WC a koupelnou. S prostorovým uspořádáním oddělení Vás seznámí personál v den přijetí na oddělení.

Uložení věcí: Vaše civilní oblečení personál uloží do šatní skříně na pokoji. Pokud bude potřeba, společně se sestrou vyplníte soupis věcí, kam bude vepsáno všechno oblečení a věci běžné potřeby, které máte s sebou. Správnost seznamu stvrdíte svým podpisem.

Po přijetí na oddělení
Příchod na oddělení: Personál oddělení Vás po přijetí lékařem uloží na lůžko, řádně se Vám představí a seznámí Vás s Pobytovým řádem a Právy pacienta.
Identifikační náramek: Dostanete identifikační náramek s Vašimi osobními údaji. Náramek slouží ke zvýšení bezpečí poskytované péče, k ověření Vaší totožnosti po dobu hospitalizace, například při podávání léků a provádění vyšetřovacích a léčebných výkonů.

Finanční hotovost
Pokud u sebe máte větší finanční hotovost, platební kartu a cennosti a nemůžete je svěřit příbuzným,
je možné si je uložit do centrálního trezoru nemocnice.

Pobírání důchodu
V případě, že pobíráte důchod a Váš pobyt v nemocnici bude dlouhodobější, využijte možnosti pobírání důchodu manželem/manželkou, případně si jej můžete nechat uložený na poště. Při hospitalizaci delší než 30 dnů je možné přebírání důchodu v nemocnici.

Podávání informací
Informace o Vašem zdravotním stavu podává lékař osobně pouze osobám, které uvedete při přijetí do nemocnice. Máte právo zakázat nebo omezit podávání informací určitým osobám. Telefonicky lékař informace o Vašem zdravotním stavu poskytne pouze na základě ověření Vámi uvedeného hesla.

Hospitalizace
Po celou dobu hospitalizace se o Vás bude starat tým zdravotnických pracovníků, který se Vám při prvním kontaktu představí. Každý člen zdravotnického týmu nosí jmenovku. Pokud trpíte bolestí, neváhejte informovat lékaře nebo zdravotní sestru. Zdravotnický personál udělá maximum pro to, aby bolest zmírnil. Zdravotnický personál také vždy ihned informujte o změnách Vašeho zdravotního stavu, v případě náhlé změny přivolejte personál signalizačním zařízením, které je umístěné u každého lůžka. Včasnou komunikací o Vašich problémech usnadníte jejich řešení.

Podávání léků
Léky podává zdravotní sestra podle ordinace lékaře. Léky se podávají ráno v 8 hodin, v poledne ve 12 hodin a večer v 17 hodin nebo u některých typů léčiv ve stanovený čas.

Režim dne

Čas (pouze orientační) Činnost
06:00 – 7:30 ranní hygiena, stlaní lůžek
07:30 – 08:00 snídaně
08:00 – 09:00 podávání léků
08:00 – 12:00 lékařská vizita, diagnostické a léčebné zákroky
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 13:00 podávání léků
13:00 – 14:30 odpolední klid
15:00 – 19:00 návštěvy
16:30 – 17:30 večeře
17:00 – 18:00 podávání léků
18:00 – 21:00 večerní toaleta, stlaní
20:00 druhá večeře pro diabetické pacienty
21:00 – 06:00 Noční klid

Doporučené návštěvní hodiny v naší nemocnici jsou od 15:00 do 19:00. Návštěvy mimo tyto časy lze akceptovat po dohodě s personálem oddělení. Prosíme návštěvy, aby respektovaly chod oddělení, nenarušovaly průběh lékařských vizit a vyšetření. Dobu návštěv lze omezit podle Vašeho aktuálního zdravotního stavu. Dětem do 10 let nejsou návštěvy doporučovány, pokud je to nezbytné, pak pouze v doprovodu dospělé osoby. V případě závažné hygienicko – epidemiologické situace může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat či omezit.

Noční klid
Noční klid začíná pro pacienty ve 21:00 a trvá do 6:00. Po dobu nočního klidu se uzamykají automatické dveře na oddělení.

Opuštění oddělení
Opuštění oddělení v průběhu dne hlaste zdravotnickému personálu. Vycházky jsou možné se souhlasem ošetřujícího lékaře a pouze v areálu nemocnice a přilehlého parku.

Propustka
Propustka k opuštění nemocnice se pacientovi v době hospitalizace povoluje pouze ze závažných důvodů, díky kterým je pacient nucen přerušit léčebný režim na lůžku a vzdálit se z nemocnice.

Právo na duchovní služby
Po dobu hospitalizace máte právo na přítomnost duchovního. V takovém případě informujte zdravotnický personál, který Vám duchovní služby zajistí.

Hygiena
Soběstační pacienti provádí hygienu sami, k dispozici mají koupelnu na oddělení nebo samostatnou koupelnu na nadstandardním pokoji. Imobilním pacientům a pacientům vyžadujícím asistenci se provádí hygiena ráno a večer a vždy, když to potřebují.

Strava
Součástí léčby je dietní režim a výživa. Konzumaci vlastních potravin konzultujte s lékařem nebo se sestrou, aby nedošlo k narušení Vaší léčby. Pacienti na standardních odděleních mají možnost uložení vlastních potravin v lednici na oddělení. Uložené potraviny je třeba označit jménem. Nepopsané potraviny, stejně jako potraviny zdravotně závadné nebo s prošlou dobou použitelnosti, budou personálem nemocnice zlikvidovány.

Oblečení při pobytu
Při pobytu na standardních odděleních lze nosit vlastní pyžamo či noční košili s tím, že si zajistíte jejich pravidelnou výměnu. Pyžamo nebo noční košili si lze půjčit též nemocniční. Na oddělení akutní medicíny a následné intenzivní nelze vlastní pyžamo ani noční košili z hygienických důvodů používat.

Služby pacientům
Ke zpříjemnění Vašeho pobytu máte možnost využít služeb kavárny, která je v přízemí budovy A. V přízemí nemocnice se nachází automat na kávu, nápoje, bagety a cukrovinky. Celá nemocnice je zdarma pokryta WIFI připojením.

Sociální pracovnice
V nemocnici pracuje zdravotně sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím sestry na oddělení. Pomůže vyřešit Vám i Vaší rodině situace, do kterých jste se dostali vlivem své nemoci, a
které nejste schopni sami vyřešit. Vodící nebo asistenční pes Přítomnost vodícího nebo asistenčního psa lze povolit pouze v případě, že veškerou péči o psa zajistí někdo z Vašich blízkých, nelze k péči využívat personál nemocnice.

Vlastní elektronika
Používání vlastních televizních a rozhlasových přijímačů, počítačů nebo tabletů je možné se souhlasem personálu a pacientů na pokoji. Berte prosím ohled na soukromí a práva ostatních pacientů. Prosíme, abyste respektovali zákaz používání mobilního telefonu v blízkosti citlivé zdravotnické techniky, také nesmí obtěžovat ostatní pacienty a rušit práci zdravotnického personálu. Vlastní elektroniku používáte v nemocnici na vlastní riziko a personál ani nemocnice Vám za ni neručí. Při používání vlastních elektrických přístrojů zodpovídáte za jejich technický stav.

Pořizování fotografií a videonahrávek
V rámci ochrany osobních údajů platí v prostorách zdravotnického zařízení zákaz pořizovat a šířit jakékoliv fotografie a videonahrávky bez souhlasu pověřeného vedoucího pracovníka a bez souhlasu osob, které by případně měly být natáčeny nebo fotografovány (a to jak pacientů, tak zaměstnanců).

Alkoholické nápoje a kouření
Vnášení a požívání alkoholických nápojů do areálu nemocnice je zakázáno. Kouření v budově nemocnice je zakázáno.

Zajištění přinesených zbraní
V případě zjištění, že si pacient sebou do nemocnice přinesl zbraň, nahlásí personál tuto skutečnost Policii ČR, která zajistí její zákonné uložení.

Propuštění z nemocnice
Před propuštěním Vás ošetřující lékař seznámí s Vaším současným zdravotním stavem a bude Vás informovat o dalším postupu léčení a vhodné životosprávě. Při propuštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu ve dvou vyhotoveních. První je určena pro Vás a druhá pro Vašeho praktického lékaře. Zprávu předáte praktickému lékaři do tří dnů po propuštění z nemocnice. Budete vybaveni nezbytnými léky, popř. zdravotnickými pomůckami na první 3 dny po propuštění. Zdravotnický personál Vám předá Váš civilní oděv a cennosti uložené v centrálním trezoru.

Hodnocení spokojenosti
Při propuštění z nemocnice Vás personál požádá o vyplnění Dotazníku spokojenosti hospitalizovaných pacientů, kde Vás prosíme o Vaše hodnocení pobytu v nemocnici. Zpětná vazba od pacientů je pro nás důležitým zdrojem informací a slouží ke zvyšování kvality služeb.´

Postup při podání stížnosti
V případě nespokojenosti máte právo podat stížnost. Můžete se kdykoliv obrátit na vedoucí pracovníky oddělení nebo předat stížnost písemně nebo ústně v běžné pracovní době na sekretariátu ředitelství nemocnice, mimo běžnou pracovní dobu na recepci nemocnice. V případě, že se podnět nebo stížnost
nepodaří vyřešit okamžitě, situaci prošetříme a odpovíme Vám v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů od podání stížnosti.