Často kladené otázky

 • Jak se dostat k hospitalizaci do naší nemocnice?

  K hospitalizaci je klient přijat zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře, a to na ambulanci příslušného oddělení.

  V případě plánované hospitalizace je možné se objednat telefonicky nebo osobně na ambulanci příslušného oddělení, kde vám podají i přesné informace o příjmu. Při změně vašeho zdravotního stavu (i při běžném nachlazení) nebo jiných komplikacích, znemožňujících nástup k plánované hospitalizaci, prosíme, kontaktujte příslušnou ambulanci.

  Pobyt v nemocnici pro dítě znamená značné psychické zatížení. Proto nabízíme možnost společné hospitalizace dítěte s rodičem nebo blízkým příbuzným (do 6 let věku dítěte hradí zdravotní pojišťovna, u dítěte staršího 6 let hradí pobyt doprovod podle platného ceníku nemocnice).

  Všechny ambulance se nacházejí v přízemí. Do nemocnice vstoupíte hlavním vchodem, odkud vás informační tabule dovedou na příslušnou ambulanci nebo oddělení, případně vám informaci podá pracovník recepce, která je hned při vstupu naproti hlavnímu vchodu.

 • Jak probíhá příjem k hospitalizaci?

  Na ambulanci přijímající lékař a sestra od vás převezmou doporučení k hospitalizaci a výsledky vyšetření, které máte k dispozici. Zapíší do zdravotnické dokumentace vaše osobní a identifikační údaje.

  Lékař při přijímacím pohovoru zjistí vaši anamnézu (předchozí prodělané nemoci a operace, onemocnění vyskytující se v rodině) a průběh vašich současných problémů, které jsou důvodem k hospitalizaci. Bude vás informovat o vašem aktuálním zdravotním stavu, dohodne s vámi postup vašeho vyšetření a léčby, úpravu léčebného, pohybového a dietního režimu a zajistí váš souhlas s hospitalizací.

  Informujte lékaře o své dosavadní léčbě a o lécích, které pravidelně užíváte. Během hospitalizace však užívejte pouze léky, které vám předepíše váš ošetřující lékař v nemocnici.

  Pokud trpíte alergií na léky, potraviny nebo jiné látky, při příjmu o tom nezapomeňte zdravotnický personál upozornit.

 • Jaký je průběh hospitalizace?

  Personál na oddělení vás při příjmu bude informovat o provozu a denním režimu oddělení, seznámí vás s domácím řádem oddělení, právy pacienta, prostorovým uspořádáním oddělení, přidělí vám lůžko, případně vám pomůže s převlékáním a umístěním osobních věcí, zajistí uložení civilního oblečení.

  Sestra jednak postupuje dle ordinací ošetřujícího lékaře, např. provede odběry biologického materiálu (krev, moč) pro laboratorní vyšetření, jednak sama plánuje ošetřovatelskou péči. Při individuálním pohovoru se bude ptát i na problémy, které zdánlivě nesouvisí s onemocněním, pro které jste hospitalizováni. Získané informace  zapíše do zdravotnické dokumentace a stanoví ošetřovatelský plán.

  S očekávaným vývojem léčby, s průběhem, případně změnami léčby, nutnými vyšetřovacími, léčebnými a ošetřovatelskými postupy vás bude personál průběžně informovat.

  Vaše svobodné rozhodnutí k zákrokům ve formě informovaného souhlasu, případné odmítnutí navrhnuté diagnostiky, léčby či hospitalizace se musí dokladovat v písemné podobě ve vaší zdravotnické dokumentaci.

  Pro dobrý chod nemocnice je nezbytný určitý časový režim a denní harmonogram, který stanovuje domácí řád. Při příchodu na oddělení vás s domácím řádem a s chodem oddělení seznámí sestra, je také k dispozici k nahlédnutí na nástěnce na chodbě. Prosíme vás o pochopení a o dodržování určitých omezení, která vyplývají z provozu a specifik jednotlivých oddělení. Jedná se především o časy odběrů k laboratorním vyšetřením, vizit, podávání stravy a o čas určený k vyšetřovacím a léčebným úkonům.

 • Váš zdravotní stav vyžaduje překlad do jiného zdravotnického zařízení?

  Při zhoršení vašeho zdravotního stavu, nebo pokud bude potřeba péče, kterou naše nemocnice neposkytuje, nastane nutnost překladu do jiného zdravotnického zařízení. O této potřebě vás bude informovat váš ošetřující lékař, váš překlad zajistíme včetně dopravy.

 • Jak je to se stravováním?

  Klientům se strava podává 3 – 5x denně ve speciálních podnosech (tabletech). Ležícím pacientům je strava podávána k lůžku, a pokud je to nezbytné, sestra nebo ošetřovatelka pacienta nakrmí.

  Strava v nemocnici je přizpůsobena vašemu zdravotnímu stavu a je součástí vaší léčby. Lze umožnit výjimky v případě zvláštních stravovacích návyků, ale vždy jen po domluvě s ošetřujícím lékařem a musí být v souladu s léčebným plánem (např. vegetariánská strava).

  Uvědomte si, že vlastní jídlo pro vás představuje riziko dietní chyby a také možné problémy s nevhodným uskladněním jídla.

 • Co je pohybový režim?

  Je rovněž součástí léčebného plánu. Určuje jej ošetřující lékař v závislosti na vašem zdravotním stavu. Respektujte případné omezení pohybu, jeho nedodržení může váš zdravotní stav ohrozit.

  Odchody z oddělení je nutno hlásit službu konající sestře.

 • Jak je zajištěna osobní hygiena?

  Vybavení každého oddělení poskytuje příležitost pro každodenní hygienu, umožňuje podle potřeby výměnu osobního prádla a ložního prádla.

 • Jak je to se zákazem kouření v nemocnici?

  Kouření škodí vašemu zdraví. Platí striktní zákaz kouření v celé budově nemocnice, včetně kavárny, která je její součástí. Je tolerováno na vyhrazených a řádně označených prostorách.

  V zájmu urychlení vašeho léčebného procesu prosíme, abyste respektovali tento zákaz.

  Rovněž je během hospitalizace ze stejných důvodů zakázáno pití alkoholických nápojů a užívání návykových látek.

 • S kým budete přicházet do kontaktu?

  Především se zdravotními sestrami, které kromě plnění lékařských ordinací a zajištění léčebného režimu poskytují komplexní ošetřovatelskou péči, stanovenou na základě individuálního ošetřovatelského plánu. Sestra pečlivě pozoruje a do dokumentace zaznamenává veškeré změny vašeho zdravotního stavu a upozorňuje na ně lékaře. Koordinuje práci ošetřovatelek, sanitářů a sanitářek, kteří vykonávají odborně nenáročnou zdravotnickou práci na oddělení.

  Za vaši léčbu zodpovídá váš ošetřující lékař. Seznámí vás a vaše blízké s vaším zdravotním stavem, s navrhnutými diagnostickými a léčebnými postupy, s očekávaným vývojem léčby. Rád odpoví všechny vaše dotazy.

  Rovněž s primářem oddělení, který dohlíží na zdárný průběh vaší léčby, a dalšími službu konajícími lékaři na oddělení nebo s lékaři z jiných oddělení v případě potřeby vyšetření jiným odborníkem.

  Do kontaktu  se můžete dostat také  s jinými odbornými pracovníky – fyzioterapeuty, psychologem, nutriční terapeutkou nebo zdravotně – sociální pracovnicí (budete-li potřebovat jejich radu nebo pomoc, oddělení vám zprostředkuje jejich návštěvu).

  Pro vaši orientaci jsou všichni zaměstnanci nemocnice označeni identifikační kartou, na které je uvedeno jméno a pracovní pozice zaměstnance.

 • Jak probíhá propuštění z nemocniční péče?

  Klient je propuštěn po provedení potřebných vyšetření a ošetření, při zlepšení zdravotního stavu, kdy lze další péči poskytnout ambulantně, v jiných zdravotnických či sociálních zařízeních, nebo kdy není další péče již nutná.

  Propouštění zpravidla probíhá v dopoledních hodinách. Na sanitku má klient nárok podle zdravotního stavu.

  Každý klient při propuštění dostává informace o zdravotním stavu a o potřebách dalšího průběhu léčby a kontrol, doporučení životosprávy (pitný režim, dieta, pohybová aktivita apod.). Obdrží předběžnou nebo kompletní propouštěcí zprávu pro praktického nebo odborného ambulantního lékaře.

  Při propuštění vám bude nabídnut k vyplnění dotazník, jehož cílem je zjišťování kvality poskytované zdravotní péče v našem zdravotnickém zařízení. Údajů z dotazníků využíváme pro zlepšení její kvality. Budeme vděčni za všechny vaše podněty.


Notice: Undefined index: sp in /www/doc/www.pentahospitals.cz/www/wp-content/themes/pentahospitals3/parts/faq.php on line 139
1 2