Ochrana oznamovatelů (WHISTLEBLOWING)

Naše společnost přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup, pokud k tomu neudělíte souhlas.
Chcete-li podat oznámení o skutečnostech, o kterých jste se dozvěděl(a) přímo či nepřímo při výkonu své práce nebo jiné obdobné činnosti, a které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy či etickými principy anebo jste byl(a) sám(a) cílem nevhodného chování můžete tak učinit níže uvedenými kontakty. Níže jsou uvedené příslušné osoby, které primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Vyloučení

Naše společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (to znamená, že přijímáme pouze oznámení od zaměstnanců, praktikantů a uchazečů o zaměstnání).

Oznámením se zabývat nebudeme, pokud jste

  • osobou samostatně výdělečně činnou v jiném smluvním vztahu k naší společnosti, nebo
  • osobou mající v naší společnosti majetkovou účast, nebo
  • členem některého orgánu naší společnosti, nebo
  • osobou plnící úkoly v zájmu, jménem nebo na účet povinné osoby, nebo
  • osobou ve smluvním vztahu k naší společnosti (dodavatelé zboží, služeb, stavebních prací atp.)
  • nebo jste jí dříve byli, případně jste se o uzavření některého z těchto smluvních vztahů nebo převzetí těchto rolí u nás v minulosti ucházeli.

Anonymní oznámení neprošetřujeme. Vaši identitu jako oznamovatele, pokud vyjde najevo následně, je však příslušná osoba i naše společnost, povinna chránit.
Vnitřní oznamovací systém není určen pro jiné podněty či podání, než jsou oznámení dle Zákona.

Oznámení můžete podat libovolným způsobem

  • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů. Telefonní hovor může být nahráván. Nejedná se o linku s operátorem, ale o linku umožňující podání oznámení příslušné osobě nebo nahrání záznamu vašeho oznámení. Podání oznámení prostřednictvím záznamu prosím využijte pouze v případě, že souhlasíte s pořízením zvukového záznamu. Pokud s ním nesouhlasíte, podejte oznámení písemně nebo požádejte příslušnou osobu o osobní schůzku.)
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

Příslušná osoba:
Mgr. Erika Běláčová
E-mail: whistleblowing@pentahospitals.cz
Telefon: +420 775 599 223
Poštovní adresa: Penta Hospitals CZ, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (zásilka musí být viditelně označena heslem „Whistleblowing – NEOTEVÍRAT“.)

Vědomě nepravdivé oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno, a to pokutou až do výše 50 000 Kč.