Co vědět před hospitalizací

Cílem naší práce je vyvedení nemocného ze závislosti na přístrojem řízeném dýchání a zvýšení jeho soběstačnosti a v ideálním případně návrat do domácího prostředí.

Pokud není prognóza získání úplné nezávislosti na plicním ventilátoru, je optimálním výsledkem přemístění pacienta do domácího prostředí se zajištěním tzv. domácí umělé plicní ventilace (DUPV). Odchod pacienta na DUPV vyžaduje velké zapojení a spolupráci rodiny. V takovém případě, máme odborně erudované pracovníky za účelem jejich proškolení v zacházení s přístrojem i v péči o jejich blízkého – pacienta.

Pacienti, kteří nejsou schopní dýchat bez tracheostomické kanyly, ale nejsou již závislí na přístrojovém ventilátoru, jsou obvykle přeložení na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

Pacienti, kteří zvládnou i vyjmutí tracheostomické kanyly a dýchají bez jakýchkoliv pomůcek, jsou předáváni většinou do vysílajících zdravotnických zařízení, kde proběhne další léčba a přizpůsobení medikace pro umístění do zařízení následné péče nebo do domácí péče.

Bohužel, ne vždy je prognóza pacienta natolik dobrá, aby byl možný odchod do domácího prostředí nebo jiného zdravotnického zařízení. Takovým pacientům zajišťujeme kvalitní paliativní péči.

Informace pro návštěvy

Víme, že pro pacienty je návštěva jejich blízkých významná a má většinou pozitivní dopad na stav nemocného. Nicméně, prosíme o zvážení návštěvy v případě projevů respiračního či jiného infekčního onemocnění. Zvažte také návštěvu dítěte do 10 let.

Informace o stavu pacienta vydává lékař – volejte po 14h na pracovnu sester (telefon lékaři předají).

V případě jakýchkoli dotazů ohledně potřeb pacienta se neváhejte zeptat našich sester.

Prosíme o dodržování základních pravidel: 

 • slušné a ohleduplné chování,
 • následování pokynů pracovníků na oddělení NIP,
 • pokud nastane situace, kdy je potřeba provést jakýkoliv výkon na pokoji, prosíme návštěvy, aby neprodleně opustili pokoj nebo počkali ve vstupní místnosti,
 • zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek (při podezření na požití alkoholu či projevů agrese budete vykázáni).

Vašemu příbuznému přineste, prosím, následující:
hygienické potřeby (holení, hřebínek, zubní pastu, kartáček na zuby, šampón na vlasy, nůžky na nehty a pilník),
doklady nemocného jako občanský průkaz nebo pas a průkaz zdravotní pojišťovny,

Po domluvě lze přinést drobnou elektroniku – přenosný notebook nebo tablet – připojíme k WIFI, rádio, mobilní telefon nebo malou televizi (s koaxiálním kabelem, prodlužovačkou, případně set top box, anténa jako taková není potřeba).  Nezbytná jsou sluchátka pro zajištění klidu ostatním nemocným.

Potravinové doplňky, tekutiny dle chuti nemocného apod. můžete přinést, ale vždy po domluvě s vrchní sestrou či lékařem, aby bylo zajištěno dodržování dietetických opatření.

 • Potvrzení o hospitalizaci (či jiné potvrzení) – vydáváme obvykle do dvou dnů od žádosti.
 • Výpis z dokumentace – je možný, doba vydání závisí na rozsahu a je upřesněna individuálně. Výpis je zpoplatněn.
 • Kopírování dokumentace (pokud to legislativa umožňuje) – nutné objednání předem. Kopírování z dokumentace je zpoplatněno.

Společnost ANESAN s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 61677540, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městský soud v Praze, pod spisovou značkou: C 39581, („Správce“) tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů pacientů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Základní hodnotou, kterou vyznáváme, je respektování práv jednotlivce a ochrana Vašeho soukromí. Prostřednictvím tohoto dokumentu bychom Vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, a proč tak činíme. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů – Mgr. Renata Macková, tel. 608 049 170, e-mail: renata.mackova@kplusm.cz.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění. Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci Vaší osoby, osobní údaje umožňující kontakt s Vámi, údaje o provedených vyšetřeních, zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření. Zpracování Vašich osobních údajů (včetně údajů o Vašem zdravotním stavu) je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě příslušných právních předpisů. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je dále plnění smlouvy, oprávněný zájem správce osobních údajů, případně zpracování na základě Vašeho souhlasu a plnění právní povinnosti správce.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje předáváme dalším příjemcům, pouze pokud je to nezbytné pro zajištění návaznosti poskytovaných zdravotních služeb, anebo pokud nám to ukládají právní předpisy. Příjemci jsou tedy zejména další poskytovatelé zdravotních služeb (například laboratoř, do které posíláme vzorky na rozbor) a orgány, jako je ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), SÚKL (Státní ústav kontroly léčiv), případně soudy, Policie ČR, další orgány veřejné moci, pojišťovny při vykazování poskytnuté a hrazené péče, orgány ochrany veřejného zdraví a další osoby, jimž jsme povinni za právními předpisy stanovených podmínek předat osobní údaje pacienta (např. dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění). K osobním údajům mohou mít přístup také zpracovatelé, kteří pro nás mohou Vaše osobní údaje zpracovávat. Aktuální seznam všech zpracovatelů je k vyžádání u odpovědné osoby.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ (MIMO EU)

Vaše osobní údaje do zahraničí (mimo EU) zásadně nepředáváme. Výjimkou může být situace, kdy ošetříme osobu, která není účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění členského státu EU a je nezbytné zajistit úhradu poskytnuté zdravotní péče.

DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu stanovenou platnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění, a to v závislosti na typu jednotlivých záznamů a částí zdravotnické dokumentace, pro něž jsou stanoveny odlišné doby uchování. Poté je zdravotnická dokumentace skartována a o skartaci je vyhotoven záznam, a to včetně výmazu údajů z nemocničního informačního systému, který slouží jako pomocná evidence k vedení zdravotnické dokumentace. Jedná-li se o výkon, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, uchováváme vystavené účetní doklady po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, a to společně s údajem, za jaký výkon byl doklad hrazen.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů a máte právo na jejich opravu.
V následujících případech máte právo na omezení zpracování osobních údajů:

 • jestliže popíráte jejich přesnost; v takovém případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl jejich přesnost ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní a Vy zároveň odmítáte jejich výmaz, neboť namísto něj žádáte omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • jestliže jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů v případě jejich zpracování v oprávněném zájmu Správce či třetích osob (čl. 3 písm. b níže); v takovém případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné zájmy Správce převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu Správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 2, Praha 7, PSČ: 170 00 (www.uoou.cz).
Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:

 • právo na výmaz osobních údajů

Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují:

 • právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a jako pacient máte povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Dokumenty ke stažení