Následná péče (LDN)

Následná péče (LDN)

Důvodem k příjmu na lůžka následné péče je zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace. K hospitalizaci jsou indikováni pacienti z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale zdravotní stav vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí.

Při příjmu pacienta se v rámci vstupního vyšetřeni zhodnotí celkový zdravotní stav pacienta a je připraven plán lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační péče.

 

Cílem pobytu na následném lůžku je:

zlepšení zdravotního stavu, mobility a soběstačnosti tak, aby se pacient mohl vrátit do domácího prostředí nebo sociálního zařízení, nebo udržet na co nejdelší dobu stávající stav u nevyléčitelně nemocných a zajistit komfort a důstojné podmínky v závěrečné fázi života, bez fyzického a psychického utrpení.
V čele týmu zdravotnických pracovníku je primář nemocnice. Dalšími členy jsou kvalifikovaní lékaři a zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeut, logoped a nižší zdravotnický personál.

 

Péče o pacienty je komplexní a můžeme ji rozčlenit na několik složek:

Lékařská péče

Lékař denně posuzuje zdravotní stav pacientů a na tomto základě indikuje medikaci, rehabilitační postupy a doplňková vyšetření.

Ošetřovatelská péče

Při příjmu pacienta se vždy provádí krátkodobý a dlouhodobý plán ošetřovatelské péče. Ošetřovatelská péče odpovídá všem moderním trendům a postupům péče o pacienta. Kvalifikovaný ošetřovatelský personál zajišťuje komplexní péči o pacienty. Součástí je sledování příjmu potravy a pitný režim. 

Rehabilitační péče

Rehabilitační péče je ordinována lékařem dle zdravotního stavu. Vzhledem k tomu, že většina pacientu je ležících, je zaměřena především na mobilizaci a nácvik soběstačnosti. Cílem je zlepšit nebo udržet pohyblivost, soběstačnost a kontinenci.