Následná péče (LDN)

Následná péče (LDN)

Důvodem k příjmu na lůžka následné péče je zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace. K hospitalizaci jsou indikováni pacienti z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale zdravotní stav vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí.
Při příjmu pacienta se v rámci vstupního vyšetření zhodnotí celkový zdravotní stav pacienta a je připraven plán lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační péče. Po zlepšení zdravotního stavu v indikovaných případech zajistíme překlad na navazující lůžka rehabilitační, kde je zajištěna intenzivnější rehabilitace než na lůžkách následné péče.

Cíl pobytu

Zlepšení zdravotního stavu, mobility a soběstačnosti tak, aby se pacient mohl vrátit do domácího prostředí nebo sociálního zařízení, nebo udržet na co nejdelší dobu stávající stav u nevyléčitelně nemocných a zajistit komfort a důstojné podmínky v závěrečné fázi života, bez fyzického a psychického utrpení.
V čele týmu zdravotnických pracovníku je primář nemocnice. Dalšími členy jsou kvalifikovaní lékaři a zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeut, logoped a nižší zdravotnický personál.

Složky naší péče

Lékařská péče

Lékař denně posuzuje zdravotní stav pacientů a na tomto základě indikuje medikaci, rehabilitační postupy a doplňková vyšetření.

Ošetřovatelská péče

Při příjmu pacienta se vždy provádí krátkodobý a dlouhodobý plán ošetřovatelské péče. Ošetřovatelská péče odpovídá všem moderním trendům a postupům péče o pacienta. Kvalifikovaný ošetřovatelský personál zajišťuje komplexní péči o pacienty. Součástí je sledování příjmu potravy a pitný režim.

Rehabilitační péče

Rehabilitační péče je ordinována lékařem dle zdravotního stavu. Vzhledem k tomu, že většina pacientu je ležících, je zaměřena především na mobilizaci a nácvik soběstačnosti. Cílem je zlepšit nebo udržet pohyblivost, soběstačnost a kontinenci.