Lůžková péče - naše oddělení

V areálu Psychiatrické nemocnice Písek jsou tři koedukovaná (společně jsou hospitalizovaní muži i ženy), otevřená samostatná oddělení (B, C a D) určená pro dobrovolnou léčbu psychických poruch a nemocí.

Oddělení B - příjmové, zaměřeno na biologickou léčbu

Jedná se o oddělení s prioritně farmakoterapeutickým (biologickým) přístupem k léčbě. Pacienti jsou přijímaní výhradně k dobrovolné léčbě. Délka hospitalizace obvykle činí 2 – 12 týdnů. Program je určen pacientům s vážnou dekompenzací psychického onemocnění či poruchy (relaps paranoidní schizofrenie, těžká deprese, těžká dekompenzace poruchy osobnosti).

Hospitalizace slouží ke vstupní diagnostice a úvodním fázím léčby pacientů. Těžiště léčby spočívá ve zvládnutí akutního stavu především za pomoci farmakoterapie a částečně za podpůrné či edukační psychoterapie k pochopení probíhajícího vlastního onemocnění. Stanovený režim léčby je pak nutné operativně přizpůsobovat aktuální pacientově situaci.

Program je dále určen pacientům s mírnou kognitivní poruchou či počínající demencí. Hospitalizace slouží k diagnostice poruchy, poté nastupuje titrace preparátů určených k léčbě demencí, probíhají tréninky paměti a tréninky pozornosti. Psychoterapie se doplňkově věnuje problematice depresí a úzkostí ve stáří. Zájmová a činnostní terapie pak zlepšuje kognici formou tvůrčích dílen (např. šití, tkaní, práce s keramickou hlínou, s barvami, textilem a papírem či dřevem).

Cílem léčebného pobytu je především zlepšení či stabilizace úrovně kognitivních funkcí a dále také sociální práce a pomoc rodině s nalezením dlouhodobého řešení celé situace (doporučení další specifické péče pro samostatný pobyt či pobyt s rodinou, doporučení vhodných domovů důchodců či ústavů sociální péče).

Oddělení C a D - zaměřená na psychoterapeutickou léčbu

Obě oddělení jsou prioritně zaměřená na pacienty, pro jejichž léčbu je nejvhodnější psychoterapeuti-cký přístup. Samozřejmostí je i zde podávání indikované a racionální farmakoterapie. Těžiště léčby je zaměřeno na léčbu širokého spektra psychických poruch u pacientů, kteří jsou schopní a motivovaní zapojit se v plném rozsahu do aktivit psychoterapeutického programu v podmínkách otevřeného oddělení.

Podle diagnostického rozčlenění se jedná zejména o neurotické poruchy, poruchy vyvolané nadlimitním stresem a somatoformní poruchy (fobie, úzkostné stavy, obsedantně kompulzivní poruchy, reakce na stres a poruchy přizpůsobení, disociativní poruchy, neurastenie), poruchy nálady (zejména lehčí a středně těžké depresivní stavy) a závažnější poruchy osobnosti.

Klíčem léčby jsou psychoterapeutické programy (skupinové a individuální), pohybová terapie, ergoterapie a tvořivá činnost. Celostátně ojedinělým typem intenzívní skupinové terapie v PN Písek je terapie traumatu (nejen sexuálního zneužívání, ale i např. napadení, oběti kriminálních činů apod.). Léčba je dobrovolná, proto ze strany pacienta vyžaduje aktivní a zodpovědný přístup ke zvládání svého onemocnění. Okrajově je program vhodný i pro pacienty s problematikou užívání alkoholu či psychoaktivních látek současně spojených s přítomností duševní choroby, kde se jedná o symptomatické užívání, nebo pro pacienty se závislostní problematikou, kteří nejsou schopni absolvovat standardní odvykací léčbu na jiných specializovaných režimových odděleních v ČR. Pro tento přístup je nicméně farmakoterapie důležitá, psychoterapie má zde spíše podpůrný charakter. Vlastní léčba vychází z komunitního modelu, což znamená, že většina terapeutických aktivit probíhá skupinově tak, aby se pacienti mohli učit od sebe navzájem. Komunitu zde vnímáme jako léčebné společenství a léčebný program tak svojí podstatou napodobuje nároky běžného života. Vytváří tím prostor pro učení se přizpůsobivějších forem chování. Mezi nejdůležitější léčebné aktivity patří komunitní terapie, arteterapie, pracovní a sportovní terapie, přednášky, relaxace a volnočasové aktivity.

Cílem pobytu na psychoterapeutických odděleních je připravit pacienty na návrat do normálního prostředí. Pacienti již na oddělení mohou navázat spolupráci s neziskovými organizacemi poskytující komunitní péči v oblasti péče o duševní zdraví a občany s duševním onemocněním. Délka hospitalizace obvykle činí 4 – 16 týdnů.

Lůžková péče - kontakty

 • ODDĚLENÍ B

  Kapacita: 24 lůžek
  Umístění: 3.patro

  Kontakt na oddělení: 727 870 945

  Staniční sestra:
  Alena Beranová
  Kontakt: 727 870 945

  Lékař: 382 212 940

 • ODDĚLENÍ C

  Kapacita: 30 lůžek
  Umístění: 4.patro

  Kontakt na oddělení: 778 741 193

  Staniční sestra:
  Kontakt: 778 741 193

  Lékař: 382 212 940

 • ODDĚLENÍ D

  Kapacita: 27 lůžek
  Umístění: 5.patro

  Kontakt na oddělení: 727 870 946

  Staniční sestra:
  Markéta Majerová
  Kontakt: 727 870 946

  Lékař: 382 212 940