II. kolo VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2021

dle Vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

Název a adresa vyhlašovatele:
Psychiatrická nemocnice Písek a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 280 927 32

Rezidenční místa v oborech:
• Klinický psycholog (1 místo)

Do výběrového řízení se mohou přihlásit:
Absolventi-tky magisterského studia v příslušném oboru nebo zájemci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

Lhůta pro podání přihlášek:
do 10.8. 2021 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek:
Psychiatrická nemocnice Písek a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2021

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení:
• přihláška,
• osobní dotazník,
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Psychiatrické nemocnice Písek nedokládají),
• výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Psychiatrické nemocnice Písek nedokládají),
• kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
• neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
• neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
• přehled odborné praxe.

Hodnotící kritéria:
• odborné znalosti a dovednosti pro daný obor,
• zájem o práci v oboru
• osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení kritérií:
Psychiatrická nemocnice Písek a.s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa

Případné informace poskytne Mgr. Ludmila Michálková tel. 605 732 959, e-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz.

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

Ke stažení