Volná místa

Místo pro podání přihlášek: Psychiatrická nemocnice Písek a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2020

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení

 • přihláška,
 • osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Psychiatrické nemocnice Písek nedokládají),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Psychiatrické nemocnice Písek nedokládají),
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/ka získal/a
 • přehled odborné praxe.

Hodnotící kritéria

 • odborná způsobilost,
 • zdravotní způsobilost,
 • bezúhonnost,
 • zařazení do oboru specializačního vzdělávání,
 • motivace uchazeče/ky pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru a do dotačního programu,
 • dosavadní odborná praxe.

Způsob hodnocení kritérií
Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených zák. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění, a v případě nezařazení uchazeče/ky do oboru specializačního vzdělávání, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Ostatní kritéria budou hodnocena

 • motivace pro zařazení do oboru a dotačního programu – hodnoceno max. 55%
 • dosavadní odborná praxe – hodnoceno max. 45%

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

Soubory ke stažení