Informace o zpracování osobních údajů pacientů

Společnost Nemocnice Vršovice a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 28971906, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městský soud v Praze, pod spisovou značkou: C 242808, („Správce“) tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů pacientů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Základní hodnotou, kterou vyznáváme, je respektování práv jednotlivce a ochrana Vašeho soukromí. Prostřednictvím tohoto dokumentu bychom Vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, a proč tak činíme. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů – Mgr. Renata Macková, tel. 608 049 170, e-mail: renata.mackova@kplusm.cz.

Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění. Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci Vaší osoby, osobní údaje umožňující kontakt s Vámi, údaje o provedených vyšetřeních, zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření. Zpracování Vašich osobních údajů (včetně údajů o Vašem zdravotním stavu) je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě příslušných právních předpisů. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je dále plnění smlouvy, oprávněný zájem správce osobních údajů, případně zpracování na základě Vašeho souhlasu a plnění právní povinnosti správce.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme dalším příjemcům, pouze pokud je to nezbytné pro zajištění návaznosti poskytovaných zdravotních služeb, anebo pokud nám to ukládají právní předpisy. Příjemci jsou tedy zejména další poskytovatelé zdravotních služeb (například laboratoř, do které posíláme vzorky na rozbor) a orgány, jako je ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), SÚKL (Státní ústav kontroly léčiv), případně soudy, Policie ČR, další orgány veřejné moci, pojišťovny při vykazování poskytnuté a hrazené péče, orgány ochrany veřejného zdraví a další osoby, jimž jsme povinni za právními předpisy stanovených podmínek předat osobní údaje pacienta (např. dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění). K osobním údajům mohou mít přístup také zpracovatelé, kteří pro nás mohou Vaše osobní údaje zpracovávat. Aktuální seznam všech zpracovatelů je k vyžádání u odpovědné osoby.

Předávání osobních údajů do zahraničí (mimo EU)

Vaše osobní údaje do zahraničí (mimo EU) zásadně nepředáváme. Výjimkou může být situace, kdy ošetříme osobu, která není účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění členského státu EU a je nezbytné zajistit úhradu poskytnuté zdravotní péče.

Doba uchování

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu stanovenou platnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění, a to v závislosti na typu jednotlivých záznamů a částí zdravotnické dokumentace, pro něž jsou stanoveny odlišné doby uchování. Poté je zdravotnická dokumentace skartována a o skartaci je vyhotoven záznam, a to včetně výmazu údajů z nemocničního informačního systému, který slouží jako pomocná evidence k vedení zdravotnické dokumentace. Jedná-li se o výkon, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, uchováváme vystavené účetní doklady po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, a to společně s údajem, za jaký výkon byl doklad hrazen.

Vaše práva

Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů a máte právo na jejich opravu.
V následujících případech máte právo na omezení zpracování osobních údajů:

  • jestliže popíráte jejich přesnost; vtakovém případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl jejich přesnost ověřit;
  • zpracování osobních údajů je protiprávní a Vy zároveň odmítáte jejich výmaz, neboť namísto něj žádáte omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
  • jestliže jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů v případě jejich zpracování v oprávněném zájmu Správce či třetích osob (čl. 3 písm. b níže); v takovém případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné zájmy Správce převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu Správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 2, Praha 7, PSČ: 170 00 (www.uoou.cz).
Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:

  • právo na výmaz osobních údajů

Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují:

  • právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a jako pacient máte povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.