Následná intenzivní péče

Následná intenzivní péče

Kombinujeme špičkovou medicínu s lidským přístupem k pacientovi i jeho rodině…

Rychlý kontakt

CENTRÁLNÍ KONTAKT PRO PŘÍJEM PACIENTŮ - KOORDINÁTOR NIPÉČE

Návštěvní hodiny

Po - Ne
14:00 – 17:00

Informace po telefonu je možné podávat pouze na základě dohodnutého hesla každý den mezi 13 – 14 hodinou.

Popis oddělení

Na lůžkovém oddělení NIP poskytujeme péči těm pacientům, u kterých došlo již ke stabilizaci po kritickém onemocnění nebo úrazu, ale neobnovila se některá z jejich životních funkcí a potřebují částečnou nebo úplnou podporu dýchání. V naší péči kombinujeme špičkovou medicínu s lidským přístupem jak k pacientovi, tak k celé jeho rodině, pro kterou je taková situace obrovskou zátěží.

Nejčastěji k nám pacienti přicházejí z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP) a ve většině případů jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poranění orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

Disponujeme celkovou kapacitou 17 lůžek. Pro nejtěžší pacienty je určen centrální čtyřlůžkový pokoj s přímým dohledem personálu.

Dále je na oddělení pět dvoulůžkových pokojů, které poskytují pacientům při vědomí větší komfort a soukromí, ale přesto umožňují stálý dohled ošetřujícího personálu.

Pro pacienty s možným zdrojem infekce je k dispozici jeden izolační pokoj.

Personální obsazení

prim. MUDr.
Viktor Dibusz

primář

Bc. Věra Pavlíková

vrchní sestra
K pacientům přistupuji vždy individuálně, aktivně vyhledávám a uspokojuji jejich potřeby. Stěžejní je také spolupráce s rodinou, které pomáhám adaptovat se na novou životní situaci. Učím ji s pacientem komunikovat a snažím se rodinu zapojit do ošetřovatelské péče. Ve spolupráci s primářem NIP se zaměřuji na hojení ran moderními metodami. Personálu předávám své znalosti a dovednosti získané dlouholetou praxí a studiem. Ve Vršovické zdravotní pracuji od března 2015. Od roku 1991 jsem pracovala na oddělení ARO jako sestra u lůžka, z toho několik let jako vedoucí sestra směny a na pozici vrchní sestry na oddělení NIP, kde jsem úspěšně připravila pracoviště a tým k akreditaci. Střední zdravotnickou školu, specializaci v oboru ARIP a kurz hojení ran jsem absolvovala v Praze, bakalářské studium v oboru ošetřovatelství v Bratislavě. Práce staniční sestry mě velmi naplňuje, a to hlavně z toho důvodu, že mám nejblíže k potřebám pacientů i personálu.

Bc. David Šaloun

vedoucí fyzioterapeut

Naši zaměstnanci jsou kvalifikovanými profesionály v oblasti provádění rehabilitačních cvičení. Aplikujeme v denním cvičení špičkové rehabilitační postupy, speciálně vytvořené pro jednotlivé diagnózy, a ty přizpůsobujeme potřebám našich pacientů. Díky tomu dokážeme urychlit a zkrátit proces celkového uzdravení.
V rámci rehabilitační a ošetřovatelské péče učíme klienty, jak zvládnout sebeobsluhu a soběstačnost v rámci lůžka a jeho okolí. Pokud nám to zdravotní stav klienta dovolí, trénujeme chůzi po oddělení i ve venkovním prostředí. V případě, že je nutné, aby klient zvládal v domácím prostředí schody, nacvičujeme také chůzi po schodech.
Péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných v souladu s konceptem bazální stimulace. Důraz je kladen jak na zlepšení fyzické kondice pacientů, tak na jejich duševní a sociální pohodu.

Bazální stimulace

Koncept funguje na principu stimulace pacienta, aby lépe vnímal své tělo a následně se lépe dokázal zapojit do komunikace s okolím.
Základními technikami jsou somatická, orální, vestribulární a vibrační stimulace.
Právě tyto druhy vnímání poskytují člověku pocit jistoty. Somatické vnímání je zprostředkováno kůží. Vestibulární aparát má schopnost určit polohu v prostoru a uvědomit si pohyb, a vnímání vibrací pomáhá člověku cítit celým tělem procházející chvění, hlasy, tóny, zvuky a toto vše zpracovat.
Podněty, které v péči poskytujeme, musí být vysoce individualizované, zohledňující jedinečnost každého člověka, jeho dosavadní zkušenosti a prožitý život. Důležitým faktorem je zapojení někoho z nejbližších osob pacienta do procesu.
Základem úspěchu metody je před zahájením terapie pečlivé odebrání autobiografické anamnézy.

Fyzioterapie

Jejím cílem je především zlepšení respiračních funkcí, snaha o převedení klienta na spontánní ventilaci a prevence vzniku komplikací vznikajících z dlouhodobého upoutání na lůžko. Posturální terapie s co nejčasnější vertikalizací klienta zvyšuje jeho šance na propuštění do domácího prostředí.
Neméně podstatnou částí v péči o pacienty je také jejich polohování. Všichni pacienti, kteří jsou schopni samostatného pohybu, jsou v pravidelných intervalech polohováni, aby nedošlo ke vzniku sekundárních změn.
Pacienti absolvují fyzioterapeutická cvičení denně v závislosti na aktuálním zdravotním stavu a stavu vědomí. Využíváme celou škálu metod a postupů, mezi něž patří:

  • dechové cvičení, míčkování a kašlací asistent
  • techniky měkkých tkání a mobilizace kloubů
  • kineziotaping
  • léčebná tělesná výchova založená na analytickém podkladu (posilování, cévní gymnastika)
  • léčebná tělesná výchova založená na neurofyziologickém podkladu (Vojtova metoda reflexní lokomoce, Brunkow a akrální koaktivační terapie)

Ergoterapie

Terapie „prací“, která pomocí zapojení pacienta do nějaké smysluplné aktivity posiluje obnovení jeho schopnosti zvládnout každodenní činnosti, a zapojit se tak v určité míře do každodenního života.
Podporuje duševní pohodu a umožňuje sociální interakci s okolím.