VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2022

dle Vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

Název a adresa vyhlašovatele:

Nemocnice Sokolov s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 24747246

 

Rezidenční místa v oborech:

 • Perioperační péče (1 místo)
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (2 místa)
 • Hygiena a epidemiologie (1 místo)

 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit:

Absolventi-tky střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

 

Lhůta pro podání přihlášek:

od 19. 5. do 13. 6. 2022 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

 

Místo pro podání přihlášek:

Nemocnice Sokolov s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2022

 

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení:

 • přihláška,
 • osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Sokolov s.r.o. nedokládají),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Sokolov s.r.o. nedokládají),
 • kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
 • přehled odborné praxe.

 

Hodnotící kritéria:

 • odborné znalosti a dovednosti pro daný obor,
 • zájem o práci v oboru
 • osobnostní předpoklady.

 

Způsob hodnocení kritérií:

Nemocnice Sokolov s.r.o. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa

 

Případné informace poskytne Mgr. Ludmila Michálková tel. 605732959, e-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

 

Ke stažení