VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2021

dle Vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

Název a adresa vyhlašovatele:
Nemocnice Sokolov s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 24747246

Rezidenční místa v oborech:
• Pediatrie (2 místa)
• Chirurgie (1 místo)

Lhůta pro podání přihlášek:
od 25.6. do 20.7.2021 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek:
Nemocnice Sokolov s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2021

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení:
• přihláška,
• osobní dotazník,
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Sokolov s.r.o. nedokládají),
• výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Sokolov s.r.o. nedokládají),
• kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
• neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
• neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
• přehled odborné praxe.

Hodnotící kritéria:

  • odborná způsobilost,
  • zdravotní způsobilost,
  • bezúhonnost,
  • zařazení do oboru specializačního vzdělávání,
  • motivace uchazeče/čky pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru a do dotačního programu,
  • dosavadní odborná praxe.

Způsob hodnocení kritérií:

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených zák. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění, a v případě nezařazení uchazeče/čky do oboru specializačního vzdělávání, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Ostatní kritéria budou hodnocena:

  • motivace pro zařazení do oboru a dotačního programu – hodnoceno max. 55%
  • dosavadní odborná praxe – hodnoceno max. 45%

Případné informace poskytne Mgr. Zuzana Hrušová  tel. 732 469 582, e-mail: zuzana.hrusova@pentahospitals.cz.

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

Ke stažení