Sanitářský kurz

Nemocnice Sokolov disponuje akreditací ke kvalifikačnímu kurzu k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání „SANITÁŘ“.

Rozsah výuky je 180 hodin – 100 hodin teorie a 80 hodin praxe, která je plánovaná individuálně s ohledem na možnosti a požadavky účastníků kurzu a je možnost ji absolvovat v naší nemocnici.

Kurz bývá ukončen složením závěrečné praktické a ústní zkoušky před zkušební komisí. Absolvent obdrží Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání Sanitář.
Kurz je akreditovaný MZČR a platí pro všechna zdravotnická zařízení v ČR.

Absolvent kurzu bude teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, poskytnout nezbytnou první pomoc, psychologicky přistupovat k nemocnému, získá schopnosti respektovat materiální a finanční zdroje a získá předpoklady k týmové práci s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

Cena kurzu:

  • 1.000 Kč pro zaměstnance Nemocnice Sokolov
  • 5.000 Kč pro externí účastníky

Do kurzu jsou uchazeči zařazeni na základě podané žádosti / přihlášky a splnění vstupních podmínek:

  • Ukončené základní vzdělání
  • Dobrý zdravotní stav
  • Dovršení věku 18 let

Odborný garant kurzu a kontaktní osoba:

Soňa Malá, ředitelka pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Sokolov, e-mail: sona.mala@nemocnicesokolov.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Komárková, personalista, e-mail: martina.komarkova@nemocnicesokolov.cz

Učební plán
Učební plán se skládá celkem ze 7 modulů a je realizován formou teoretické a praktické výuky včetně odborné praxe v celkovém počtu 180 vyučujících hodin.

Označení modulu Název modulu Metody výuky Hodinová dotace
ZM Základy veřejného zdravotnictví Teoretická výuka (přednášky) 8
OM 1 Somatologie Teoretická výuka (přednášky) 17
OM 2 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Teoreticko-praktická  výuka (přednášky, nácvik, demonstrační a názorná výuka) 17
OM 3 Specifika jednotlivých pracovišť Teoreticko-praktická  výuka (přednášky, exkurze) 12
OM 4 Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče Teoreticko-praktická výuka (přednášky, demonstrační a názorná výuka, nácvik dovedností a návyků) 34
OM 5 Základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace Teoreticko – praktická výuka (skupinová práce, nácvik komunikačních metod, cvičení – autogenní trénink) 12
OM 6 Odborná praxe – Nemocnice Sokolov Odborná praxe – (asistování, individuální praxe, instruktáž) 80
Celkem 180 hodin