Patologické oddělení

Patologické oddělení

Kontakt

352 520 277

Patologické oddělení

Pavilon B – 1. podzemní podlaží

 

Personální obsazení

Zdravotnické služby a výkony

Činnost patologického oddělení byla zahájena v roce 1988. Jsme moderně a velmi dobře vybavené. Oddělení splnilo podmínky akreditačního řízení, byl mu vystaven certifikát Audit R3 a získalo od MZČR akreditaci pro obor specializačního vzdělávání lékařů.

Patologie je základní diagnostický obor s pitevní a bioptickou složkou. Naše oddělení zajišťuje pitvy osob zemřelých v nemocnici Sokolov a Ostrov. Pitvy slouží k určení příčiny smrti, včetně histologického a speciálního vyšetření orgánů i tkání. Zároveň jsou významným nástrojem kontroly zdravotní péče a správného léčebného postupu na klinických pracovištích.

Hlavní náplní práce patologie je však bioptická a cytologická činnost. Biopsie je histologické a speciální vyšetřování tkání, které klinik odebere z těla nemocného během operace, diagnostickou excizí, kyretáží, punkcí, nebo jiným invazivním přístupem. Zjišťujeme například, zda nalezený nádor je zhoubný či nezhoubný, určujeme typ nádoru – to všechno je pak důležité pro správný léčebný postup, výběr terapie i odhad prognózy onemocnění.

Velmi významnou součástí je úzká spolupráce s chirurgickými obory, pro které takto zpracováváme tzv. peroperační vzorky, kdy na výsledku vyšetření pak záleží další operační postup. Cytologie je mikroskopické vyšetření buněk získaných stěrem povrchových struktur nebo punkcí tělesných tekutin, orgánů a tkáňových rezistencí. Na našem oddělení se každý rok provede přibližně 200 pitev s následným nekroptickým vyšetřením. Dále se vyšetří přibližně 19 466 histologických preparátů a 1 150 cytologických preparátů.

Laboratorní příručka ke stažení zde.

Zajímavosti

Úzce spolupracujeme se zdravotnickými školami (SZŠ, VOŠ, LF), jejich studenti se zúčastňují nejen exkurzí na našem oddělení, ale i odborných praxí a stáží. Pracoviště je akreditované pro specializované vzdělávání lékařů.

Disponujeme místností pro konzultace bioptických i nekroptických vyšetření.

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

víme, že prožíváte zármutek z odchodu Vašeho blízkého, proto bychom Vám chtěli tyto těžké chvíle ulehčit alespoň několika radami a informacemi týkajícími se záležitostí, které musíte nyní zařídit.

OSOBNÍ VĚCI ZESNULÉHO
Osobní věci si, prosím, převezměte na oddělení, kde byl zesnulý hospitalizován.
S dalšími dotazy se obraťte na dané oddělení.

OSOBNÍ DOKLADY
Občanský průkaz zesnulého předává nemocnice pozůstalým.
V nemocnici není možnost se rozloučit se zesnulým.
Toto přání konzultujte s Vámi vybranou pohřební službou.

POHŘEBNÍ SLUŽBA – VYPRAVENÍ POHŘBU
Výběr provozovatele pohřební služby je zcela na Vás a předejte mu:

  • občanský průkaz – zřizovatele pohřbu
  • občanský průkaz – zemřelého, popř. rodný list
  • oděv pro zemřelého
    Na pohřební službě vyplníte plnou moc, která je nezbytná k převozu těla.
    Pracovníci nemocnice nejsou oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu.

ÚMRTNÍ LIST
Úmrtní list vystaví matriční úřad na základě předaných dokladů.
Matrika je již informována o úmrtí z lékařského hlášení.
Matriční úřad oznámí úmrtí České správě sociálního zabezpečení pro zastavení výplaty dávek starobního a invalidního důchodu.

POPLATKY
Postup pří úmrtí je stanoven zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákonem č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví. V případě úmrtí ve zdravotnickém zařízení hradí náklady spojené s uložením těla zemřelého toto zdravotnické zařízení po dobu 48 hodin od úmrtí nebo od provedení pitvy (pokud byla provedena). Náklady spojené s uložením těla po uplynutí této lhůty a s jeho převozem nebo s jeho uložením po uplynutí této doby u jiného subjektu (pohřební služba) hradí ten, kdo sjednává pohřeb.

Děkujeme,  oddělení Patologie

Ke stažení