Interní oddělení

Nemocnice Sokolov

Kontakt

353 520 288

Návštěvy na INTERNÍM ODDĚLENÍ jsou z důvodu zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dočasně zakázané! Děkujeme za pochopení.

lékařský pokoj muži: 352520282, 352520157

lékařský pokoj ženy: 352520110, 352520391

lůžkové oddělení lékaři: 352520117

lůžkové oddělení sestry: 352520284

stacionář: 352520516

příjmová ambulance: 352 520 148

administrativní pracovnice: 352 520 382

Interní oddělení

Lůžková část interního oddělení se nachází v pavilonu C  3. nadzemním podlaží (2. patro) a disponuje 35 akutními lůžky.
Interní oddělení disponuje 4- lůžkovými, 3- lůžkovými pokoji, 2x 1- lůžkový pokoj na každé stanici. Součástí každého pokoje je sociální zařízení.

Oddělení e založeno na principu systematické a všestranné péče o nemocné s vnitřními chorobami. Nejčastěji se jedná o choroby srdeční,cévní a zažívací. Na jednotce intenzivní péče jsou soustředěni pacienti se selháváním životních funkcí orgánových systémů.
Interní ambulance se nachází v přízemním ambulantním traktu s ostatními ambulancemi.

Oddělení provádí diagnostiku a léčbu:

 • kardiovaskulárních chorob včetně urgentních stavů
 • gastroenterologických chorob včetně endoskopie horní a dolní etáže GIT
 • chorob dýchacího ústrojí vyžadujících intenzivní péči včetně neinvazivní ventilační podpory anebo spojených se závažnou komorbiditou, především oběhovou
 • maligních procesů včetně paliativní péče
 • krevních chorob
 • intoxikací
 • nefrologických onemocnění, zvláště spojených s akutním selháváním ledvin či s vleklými a pokročilými stavy, směřujícími k dialyzační náhradě funkce ledvin

Interní oddělení získalo od MZdČR akreditaci pro obor specializačního vdělávání I.stupně.

Personální obsazení

 • Vnitřní řád

  Vážená paní, vážený pane,
  vítáme Vás na interním oddělení  Nemocnice Sokolov. Nezbytnou součástí Vaší léčby je vzájemná spolupráce a Vaše spokojenost. Předkládáme Vám proto vnitřní řád oddělení, který Vám pomůže orientovat se v nemocničním prostředí a poznat některá pravidla organizování provozu a poskytování zdravotní péče.

  1.    Příjem k hospitalizaci

  Při přijetí na lůžkové interní oddělení Nemocnice Sokolov jste vyšetřen/a lékařem, který určuje plán léčebné péče, všechna potřebná vyšetření a režim. O plánu péče musíte být informován/a a je Vám předložen informovaný souhlas, který podepíšete, pokud s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení souhlasíte.
  Pokud pracujete nebo jste registrován/a na ÚP je Vám při přijetí vystavena pracovní neschopnost;
  Po přijetí lékařem jste uložen/a na lůžko oddělení a seznámen/a s provozem (vnitřní řád oddělení) a s právy pacienta.
  Při příjmu dostanete náramek s Vašimi identifikačními údaji pro ověřování Vaší totožnosti v průběhu hospitalizace, při podávání léků, odběrech krve, před a při prováděním všech vyšetřovacích a léčebných výkonů;

  2.    Zajištění cenných věcí a finanční hotovosti

  Uložení finanční hotovosti a cenností Vám zajistí pracovnice centrálního registru ihned při přijetí do nemocnice nebo sestra na oddělení.
  S ohledem na bezpečnost není dovoleno během hospitalizace u sebe ponechávat zbraně.

  3.    Vnášené léky a potraviny

  S ohledem na stanovený léčebný režim, dietní režim a ordinaci léků prosíme, abyste bez vědomí ošetřujícího personálu  neužívali žádné léky nebo potravinové doplňky, vitaminy ani jiné léčivé přípravky, protože nejsou vždy v souladu s ordinovanou léčbou a jejich vzájemné působení s ordinovanými léky může mít vliv na léčebný efekt a může Vás dokonce i poškodit.  Vás i Vaše návštěvy dále prosíme o respektování naordinovaného dietního režimu dle informací sestry a lékaře.

  Hospitalizace

  Po dobu pobytu na našem oddělení se o Vás bude starat tým zdravotnických pracovníků. Každý z členů tohoto týmu má viditelnou jmenovku a při prvním kontaktu s Vámi se Vám představí.

  a)    Lékařské vizity probíhají denně kolem 8. hodiny ranní. Jedenkrát v týdnu (PO, ÚT) provádí tzv. velkou vizitu primář oddělení.

  b)    Návštěvy jsou povoleny denně v době od 13,00 do 17,00, mimo tuto vyhrazenou dobu lze návštěvu domluvit se zdravotnickým personálem na oddělení.  Návštěvy jsou možné na pokojích včetně jednotky intenzivní péče. Na recepci (centrální registr pacientů) si návštěvy mohou koupit tzv. návštěvnický balíček, který obsahuje jednorázové oblečení pro návštěvy na jednotce intenzivní péče.

  c)     Stravování – léčebné diety jsou stanovené dietním systémem. Informace o dietním omezení vám poskytne ošetřující lékař nebo sestra. Individuální úpravy diet jsou možné pouze v souladu s léčebně ošetřovatelským plánem a s ohledem na možnosti nemocnice.
  Přístup do kuchyňky na oddělení má umožněn pouze ošetřující personál.

  Používání ledničky pro pacienty:  Lednička pro pacienty je v jídelně na oddělení. Do této ledničky si můžete uložit potraviny pouze označené Vašim jménem. V případě prošlé doby použitelnosti budou tyto potraviny likvidovány.

  Rozpis podávání stravy:
  o    Snídaně: 7,30 – 8,00
  o    Oběd:      11,30 – 12,00
  o    Večeře:    17,00 – 17,30
  o    II. Večeře – (podává se pouze u pacientů, kterým je ordinovaná) ve 21,00

  d)    Hygienická péče – provádí se 2x denně a dle potřeby sestrou u těch pacientů, kteří nejsou schopni sami o sebe pečovat. Ostatní pacienti mohou používat společnou bezbariérovou koupelnu na oddělení.

  e)    Podávání léků – léky podává sestra podle ordinace lékaře ráno, v poledne a večer, antibiotika podává sestra přesně dle ordinovaného času včetně nočního podání.

  f)     Používání elektrických spotřebičů a televizních přijímačů: je povolené s vědomím personálu na oddělení. Podmínkou je dobrý technický stav a prostorové možnosti na pokoji.

  g)    Oblečení: Na oddělení během hospitalizace můžete používat vlastní pyžamo a župan.

  h)    Možnosti nákupu v kavárně s otevírací obou 6-18 hod je možné, používání mobilních telefonů na JIP jen po domluvě s oš. personálem.

  i)      Denní a noční klid, režim vycházek
  Prosíme o dodržování denního režimu, který stanovil ošetřující lékař. Pokud máte povoleny vycházky v areálu nemocnice, dodržujte dobu vycházek. Oddělení byste měl/a opouštět pouze s vědomím ošetřujícího personálu.
  o    Denní klid: dle potřeby a léčebného plánu
  o    Noční klid: od 21 hod

  j)     Duchovní péče a podpora
  V případě potřeby mate právo na zprostředkování duchovní péče a kontaktů s představiteli církví. Zprostředkování duchovní péče Vám zajistí sestra na oddělení.

  4.    podávání informací

  Informace o Vašem zdravotním stavu podává lékař denně v době od 14,00 – 15,00 hod. osobám, které jste uvedl/a při přijetí do nemocnice. Vámi uvedené osoby můžete v průběhu hospitalizace změnit. Máte právo i na zákaz podávání informací.

  5.    identifikace

  Před každým léčebným či vyšetřovacím výkonem budete zdravotnickým pracovníkem dotázáni na jméno a příjmení popř. na datum narození a současně zdravotnický pracovník zkontroluje i údaje uvedené na Vašem identifikačním náramku. Je to obvyklý způsob ověřování Vaší totožnosti, jehož účelem je předejít případné záměně.

  6.    nadstandardní služby a péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

  O poskytnutí zdravotní péče, která není hrazená ze zdravotního pojištění, musíte být předem informován/a ošetřujícím lékařem. Současně musíte být informován/a o ceně za poskytnutí této služby a o způsobu její úhrady.

  7.    Překlad a propuštění

  V průběhu hospitalizace můžete být přeložen/a na jiné oddělení Nemocnice Sokolov nebo do jiného zdravotnického zařízení nebo do zařízení sociální péče.

  Důvody překladu:
  a)    změny Vašeho zdravotního stavu, vyžadující jiný typ léčby nebo v případě nutnosti dalšího vyšetření či sledování, které není možné na stávajícím oddělení provést;
  b)    ze sociálních důvodů
  c)     na Vaši žádost nebo na žádost zákonného zástupce
  O nutnosti překladu na jiné oddělení nebo do jiného zařízení budete předem informován/a.

  Z lůžkového oddělení do domácího ošetřování jste propuštěn/a
  a)    po ukončení léčby za předpokladu, že Váš zdravotní stav dovoluje propouštění;
  b)    na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce;

  O propuštění do domácího ošetřování jste předem informován/a, v den propuštění obdržíte propouštěcí zprávu, a léčivé prostředky na 3 dny. Propouštěcí zprávu předejte do tří dnů svému praktickému lékaři. Ten Vám v případě potřeby předepíše na recept další léky a zajistí případná další vyšetření nebo postupy podle doporučení lékaře, který Vás z nemocnice propouští.

  8.    Další doporučení a opatření

  ·         S ohledem na léčebný režim je během hospitalizace zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek;

  ·         V průběhu hospitalizace udržujte čistotu a pořádek, šetřete majetek a vybavení nemocnice. Pokud v průběhu hospitalizace způsobíte škodu, budete požádán/a o její úhradu;

  Kdykoliv budete něco potřebovat, obraťte se na sloužící sestru nebo lékaře.

  K vyjádření spokojenosti nebo nespokojenosti s léčením a ošetřováním můžete využít dotazníků, které jsou k dispozici na oddělení, nebo přímo kontaktujte primáře oddělení nebo vrchní sestru.

  Vaše podněty jsou pro nás důležité pro zvyšování kvality poskytované péče a pro zajištění Vaší spokojenosti s pobytem a léčbou.

  Přejeme Vám příjemný pobyt a brzké uzdravení.

 • Co si vzít s sebou do nemocnice

  V případě hospitalizace na interním oddělení Nemocnice Sokolov budete potřebovat:

  • Občanský průkaz
  • Průkaz pojištěnce
  • Doporučení k hospitalizaci (pokud máte)
  • Poslední výsledky a zprávy lékařských vyšetření (pokud máte)
  • Rozpis trvale užívaných léků nebo originální balení užívaných léků

  Dále:

  • Toaletní potřeby
  • Příbor
  • Pyžamo/noční košile
  • Župan
  • Domácí obuv
  • Další drobné osobní věci dle vlastního uvážení

  Cennosti, šperky a  větší obnosy finanční hotovosti raději ponechejte doma;