Pro klienty

Vnitřní řád chirurgického oddělení Nemocnice Sokolov

Vážená paní, vážený pane,
vítáme Vás na chirurgickém oddělení  Nemocnice Sokolov. Nezbytnou součástí Vaší léčby je vzájemná spolupráce a Vaše spokojenost. Předkládáme Vám proto vnitřní řád oddělení, který Vám pomůže orientovat se v nemocničním prostředí a poznat některá pravidla organizování provozu a poskytování zdravotní péče.

1. Příjem k hospitalizaci

Při přijetí na lůžkové chirurgické oddělení Nemocnice Sokolov jste vyšetřen/a lékařem, který určuje plán léčebné péče, všechna potřebná vyšetření a režim. O plánu péče musíte být informován/a a je Vám předložen souhlas s hospitalizací a informovaný souhlas, který podepíšete, pokud s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení souhlasíte. Pokud souhlasíte s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení od lékaře, je Vám předložen souhlas s hospitalizací a informovaný souhlas, kde můžete uvést kontakty na příbuzné, kterým lze podávat zprávy o Vašem zdravotním stavu. Dále pak obdržíte  heslo pro podání informací příbuzným po telefonu.
Pokud pracujete, je Vám při přijetí vystavena pracovní neschopnost v případě registrace na ÚP vystavujeme potvrzení;
Po přijetí lékařem jste uložen/a na lůžko oddělení a seznámen/a s provozem (vnitřní řád oddělení) a s právy pacienta.
Při příjmu dostanete náramek s Vašimi identifikačními údaji pro ověřování Vaší totožnosti v průběhu hospitalizace, při podávání léků, odběrech krve,  před a při prováděním všech vyšetřovacích a léčebných výkonů;

2. Zajištění cenných věcí a finanční hotovosti

Uložení finanční hotovosti a cenností Vám zajistí sestra na centrálním registru ihned při přijetí do nemocnice nebo na oddělení. V případě neuložení cenných věcí do úschovny oddělení nebo centrálního registru nenese oddělení odpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození.
S ohledem na bezpečnost není dovoleno během hospitalizace u sebe ponechávat zbraně.

3. Vnášené léky a potraviny

S ohledem na stanovený léčebný režim, dietní režim a ordinaci léků prosíme, abyste bez vědomí ošetřujícího personálu  neužívali žádné léky nebo potravinové doplňky, vitaminy ani jiné léčivé přípravky, protože nejsou vždy v souladu s ordinovanou léčbou a jejich vzájemné působení s ordinovanými léky může mít vliv na léčebný efekt a může Vás dokonce i poškodit.  Vás i Vaše návštěvy dále prosíme o respektování naordinovaného  dietního režimu dle informací sestry a lékaře.

4. Hospitalizace

Po dobu pobytu na našem oddělení se o Vás bude starat tým zdravotnických pracovníků. Každý z členů tohoto týmu má viditelnou jmenovku a při prvním kontaktu s Vámi se Vám představí.

a) Lékařské vizity probíhají denně kolem 7. hodiny ranní. Třikrát v týdnu (PO, STŘ a PÁ)  provádí tzv.velkou vizitu primář oddělení nebo v jeho nepřítomnosti jeho zástupce.

b) Návštěvy jsou povoleny denně v době od 15,00  do 17,00, mimo tuto vyhrazenou dobu lze návštěvu domluvit se zdravotnickým personálem na oddělení.  Na chirurgii není dovolen vstup dětem mladším 12 let.

c) Stravování – Léčebné diety jsou stanovené dietním systémem. Informace o dietním omezení vám poskytne ošetřující lékař nebo sestra. Individuální úpravy diet jsou možné pouze v souladu s léčebně ošetřovatelským plánem a s ohledem na možnosti nemocnice.
Přístup do kuchyňky na oddělení má umožněn pouze ošetřující personál.

Používání ledničky pro pacienty:  Lednička pro pacienty je v kuchyňce na oddělení. Do této ledničky si můžete uložit potraviny pouze označené Vašim jménem. V případě prošlé doby použitelnosti budou tyto potraviny likvidovány.

Rozpis podávání stravy:
Snídaně: 7,30 – 8,00
Oběd:      11,30 – 12,00
Večeře:    17,00 – 17,30
II.Večeře – (podává se pouze u pacientů, kterým je ordinovaná) ve 21,00

d) Hygienická péče – provádí se 2x denně a dle potřeby sestrou u těch pacientů, kteří nejsou schopni sami o sebe pečovat. Ostatní pacienti mají k dispozici koupelny v pokojích, nebo mohou používat společnou bezbariérovou koupelnu na oddělení.

e) Podávání léků – Léky podává sestra podle ordinace lékaře ráno, v poledne a večer, antibiotika podává sestra přesně dle ordinovaného času včetně nočního podání.

f) Používání elektrických spotřebičů a televizních přijímačů: Je povolené s vědomím personálu na oddělení. Podmínkou je dobrý technický stav a prostorové možnosti na pokoji.

g) Oblečení: Civilní oděv a velké cestovní tašky se na oddělení ukládají do šatních skříní v pokoji nebo do společné šatny pro pacienty proti podpisu. Na oddělení během hospitalizace můžete používat vlastní pyžamo a župan. Pouze pacienti před operací musí být oblečeni do nemocničního prádla, ve kterém odjíždějí na operační sál.

i) Možnosti nákupu v kavárně  s otevírací obou 6-18 hod. Používání mobilních telefonů na JIP jen po domluvě s oš. personálem.

j) Denní a noční klid , režim vycházek

Prosíme o dodržování denního režimu, který stanovil ošetřující lékař. Pokud máte povoleny vycházky v areálu nemocnice, dodržujte dobu vycházek. Oddělení byste měl/a opouštět pouze s vědomím ošetřujícího personálu.

Denní klid: dle potřeby a léčebného plánu
Noční klid: od 21 hod

k) Duchovní péče a podpora
V případě potřeby mate právo na zprostředkování duchovní péče a kontaktů s představiteli církví. Zprostředkování duchovní péče Vám zajistí sestra na oddělení.

5. Podávání informací

Informace o Vašem zdravotním stavu podává lékař osobám, které jste uvedl/a při přijetí do nemocnice. Pro telefonické podávání informací je nutné Heslo. Vámi uvedené osoby můžete v průběhu hospitalizace změnit. Máte právo i na zákaz podávání  informací.

6. Identifikace

Před každým léčebným či vyšetřovacím výkonem budete zdravotnickým pracovníkem dotázáni na jméno a příjmení popř. na datum narození a současně zdravotnický pracovník zkontroluje i údaje uvedené na Vašem identifikačním náramku. Je to obvyklý způsob ověřování Vaší totožnosti, jehož účelem je předejít případné záměně.

7. Nadstandardní služby a péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

Na oddělení máte k dispozici ceník nadstandardních zdravotních a administrativních služeb a výkonů, kterých v případě potřeby můžete využít.
O poskytnutí zdravotní péče, která není hrazená ze zdravotního pojištění, musíte být předem informován/a ošetřujícím lékařem. Současně musíte být informován/a o ceně za poskytnutí této služby a o způsobu její úhrady.

8. Nadstandardní pokoj

Nadstandardní pokoj je umístěn na chirurgii III (č.p. 6). Tento pokoj nabízíme u plánovaných příjmů po rezervaci nebo u akutních příjmů v případě, že bude volný.

Rezervaci pokoje si můžete zajistit:
a) osobně nebo telefonicky u sestry nebo lékaře  na oddělení (tel.: 352520139, uvnitř nemocnice 3139);
b) na chirurgické ambulanci (tel.:352520126, uvnitř nemocnice: 3126)
c) e-mailem: pavla.velicka@nemocnicesokolov.cz

Na pokoji lze ubytovat i doprovod (rodinný příslušník nebo jiná osoba) podle Vašeho přání.
Cena za nadstandardní pokoj je 850 KČ za noc, u Vašeho doprovodu je cena za ubytování 500 Kč (viz ceník služeb Nemocnice Sokolov). V ceně je započtena i strava pro doprovod.

9. Překlad a propuštění

V průběhu hospitalizace můžete být přeložen/a na jiné oddělení nemocnice Nemocnice Sokolov nebo do jiného zdravotnického zařízení nebo do zařízení sociální péče.

Důvody překladu:
a) Změny Vašeho zdravotního stavu, vyžadující jiný typ léčby nebo v případě nutnosti dalšího vyšetření či sledování, které není možné na stávajícím oddělení provést;
b) Ze sociálních důvodů
Na Vaši žádost nebo na žádost zákonného zástupce
O nutnosti překladu na jiné oddělení nebo do jiného zařízení budete předem informován/a.

Z lůžkového oddělení do domácího ošetřování jste propuštěn/a
a) po ukončení léčby za předpokladu, že Váš zdravotní stav dovoluje propouštění;
b) na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce;

O propuštění do domácího ošetřování jste předem informován/a, v den propuštění obdržíte propouštěcí zprávu, a léčivé prostředky na 3 dny. Propouštěcí zprávu předejte do tří dnů svému praktickému lékaři. Ten Vám v případě potřeby předepíše na recept další léky a zajistí případná další vyšetření nebo postupy podle doporučení lékaře, který Vás z nemocnice propouští .

10. Další doporučení a opatření

a) S ohledem na léčebný režim je během hospitalizace zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek;

b) V průběhu hospitalizace udržujte čistotu a pořádek, šetřete majetek a vybavení nemocnice. Pokud v průběhu hospitalizace způsobíte škodu, budete požádán/a o její úhradu;

Kdykoliv budete něco potřebovat, obraťte se na sloužící sestru nebo lékaře.

K vyjádření spokojenosti nebo nespokojenosti s léčením a ošetřováním můžete využít dotazníků, které jsou k dispozici na oddělení nebo přímo kontaktujte primáře oddělení (MUDr. Peter Šebo, tel: 352 201 131, email peter.sebo@nemocnicesokolov.cz) nebo vrchní sestru (Pavla Velická, tel.:352 520 169, 602 338 972, e-mail pavla.velicka@nemocnicesokolov.cz)

Vaše podněty jsou pro nás důležité pro zvyšování kvality poskytované péče a pro zajištění Vaší spokojenosti s pobytem a léčbou.

Přejeme Vám příjemný pobyt a brzké uzdravení.