Historie

Počátky péče o zdraví obyvatelstva sahají u nás až do středověku …

Je to období špitálů, které souvisely s chudobincem, tedy útulkem pro chudáky a žebráky, o které se nikdo nemohl nebo nechtěl starat a kteří si sami nemohli zajistit ani nejnutnější existenci. Tyto špitály vznikaly nejenom ve větších městech, ale později i v menších obcích a osadách. Úroveň těchto ústavů byla většinou velmi nízká vzhledem k nedostatku materiálně-technického vybavení, kvalifikovaného personálu a nedostatečného lékařského dohledu.

K podstatnému zlepšení zdravotní péče na sokolovsku došlo asi od poloviny minulého století. Velký vzrůst zdejšího průmyslu a hornictví podstatně zhoršil zdejší životní prostředí, zvětšil úrazovost a nemocnost obyvatelstva a pod tlakem organizovaného dělnického hnutí středověké lékařské vědy jsou nahrazovány skutečnými nemocnicemi s odborně školeným lékařským a ostatním personálem. V této době se zakládaly i venkovské lékařské (praktické) ordinace a zdravotní péče se konečně stala záležitostí veřejné správy.

V Sokolově byla založena roku 1846 první městská nemocnice.

Tato městská nemocnice však brzy nestačila svým rozsahem a zařízením dané potřebě, zejména vzhledem k stále pokračujícímu vývoji hornictví a průmyslu. Proto už koncem 19. Století byly snahy o zřízení nové okresní všeobecné veřejné nemocnice.

V roce 1900 bylo zakoupeno nové staveniště nemocnice na kopci zvaném Hart, které bylo ještě v roce 1908 rozšířeno. V roce 1907 byl zadán plán staviteli.

Stavba nemocnice byla zahájena 1. června 1909 a zkolaudována 16. října 1911.

Používací povolení pro nemocnici bylo uděleno výnosem místodržitelství ze dne 4. listopadu 1911. Právo veřejnosti bylo nemocnici uděleno císařským patentem s účinností od 7. června 1914.

K hlavní budově nemocnice, která byla předána do užívání veřejnosti, byla provedena v roce 1935 přestavba, v níž byly v přízemí správní kanceláře, v prvním poschodí pak byty lékařů a v druhém poschodí byt správce. Nemocnice byla od svého založení všeobecnou nemocnicí s převážně chirurgicky orientovaným primariátem. V roce 1937 byla provedena výstavba infekčního pavilonu a v roce 1938 byl systemizován druhý primariát a to interní. Již v roce 1937 bylo systemizováno místo externího lékaře s převážným zaměřením na nemoci dětské. Za druhé světové války byly mezi budovou hospodářské správy a infekčním pavilonem umístěny dva dřevěné domky pro nemocné „totálně nasazené“ cizince.

V roce 1945 byl znovu obnoven provoz nemocnice.

Během následujících let pak změnila své poslání a stala se z ní všeobecná nemocnice. Postupně k nejstarší budově A přibývaly další pavilony. Nemocnice je tak klasickou pavilonovou nemocnicí. Výhodou je propojení jednotlivých pavilonů chodbami a výtahy.

Nemocnici spravoval Okresní úřad Sokolov. Novou organizací správních celků přešla správa na Krajský úřad Karlovarského kraje, a zřizovatelem nemocnice se stal kraj. V roce 2004 byla ukončena činnost nemocnice coby příspěvkové organizace a vznikla Nemocnice Sokolov, společnost s ručením omezeným. V roce 2006 byly sloučeny Nemocnice Sokolov, Nemocnice Cheb a Nemocnice Karlovy Vary fúzí do Karlovarské krajské nemocnice, a. s.