Fakta o nemocnici

Nemocnice Sokolov je zdravotnické zařízení, které je od 1. 1. 2011 řízeno a spravováno společností Nemocnice Sokolov s.r.o.

V rámci nemocnice Sokolov fungují lůžková oddělení v oborech anestezilogicko resuscitační péče, pediatrie, gynekologicko – porodnické péče, chirurgie, interny, neurologie včetně specializované iktové jednotky, rehabilitace, oční, následné péče a ortopedie. K dispozici je řada dalších specializovaných pracovišť a ambulancí, včetně ambulance kožní a ambulance ORL. V nemocnici je provozována také magnetická rezonance, pracoviště pro mammoscreening v rámci radiodiagnostického oddělení, oddělení soudního lékařství s toxikologickou laboratoří, oddělení klinické biochemie a hematologie, oddělení patologické anatomie a transfúzní oddělení. Za zmínění jistě stojí i obory, které jsou pro zdravotnická zařízení vyjímečné. Nemocnice Sokolov disponuje iktovým centrem, kostní tkáňovou bankou, mammoscreeningem a pracovištěm pro léčbu bolesti.

Podstatná pozornost je věnována vytvoření kvalitní firemní kultury u všech zaměstnanců nemocnice, neboť ta je jednou z podmínek naplnění vize nemocnice. Mezi největší priority nemocnice patří klientský přístup, bezpečné prostředí a poskytování kvalitní odborné péče na vysoké úrovni. Snahou je, aby  poskytovaná zdravotní péče i nezdravotnické služby byly komplexní, co nejvíce efektivní a z hlediska klienta bezpečné.

Po převzetí nemocnice bylo prioritou stabilizovat základní činnosti a zajistit fungování nemocnice. Tuto velmi rizikovou a důležitou fázi se podařilo zvládnout. V roce 2011 byla zrealizována řada investičních projektů, ve kterých bylo proinvestováno více než 140 milionů korun. Jednou z hlavních investičních a rozvojových priorit bylo pořízení nové magnetické rezonance, která proběhla za výrazné podpory partnera Sokolovská uhelná, p.n., a.s.  a umožňuje nám již dva roky používat přesnější zobrazovací metody a tím pádem stanovovat přesnější diagnózy. V tomto roce byla také vybudována kavárna přímo v interiéru nemocnice, nový stravovací provoz, byly nainstalovány plazmové televizory ve veřejných prostorách nemocnice s cílem informovat návštěvníky o dění v nemocnici.

V roce 2012 bylo zrealizováno spoustu dalších rozvojových projektů jako například pořízení 4D ultrazvuku na gynekologicko – porodnické oddělení, mammární centrum zakoupilo nový digitální mammograf na radiodiagnostické pracoviště nemocnice, nový špičkový oční laser určený k léčbě sítnice, který je v ČR absolutní novinkou.

Dále se ve spolupráci s Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. podařila rozsáhlá obměna zdravotnických prostředků. Všechny tyto přístroje a lůžkové komplety byly pořízeny v rámci Regionálního operačního programu (ROP). Celkem se jedná o 290 přístrojů a lůžkových kompletů, což znamenalo pro Nemocnici Sokolov nejrozsáhlejší obměnu v celé historii.

V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce iktového centra, specializovaného oddělení zaměřeného na diagnostiku a terapii akutní cévní mozkové příhody – mrtvice – CMP – iktu. Přístrojová technika byla pořízena z dotačních prostředků ministerstva zdravotnictví z programu IOP. Stavební práce byly hrazeny z prostředků uvolněných z rozpočtu Karlovarské kraje.

Dne 21. 8. 2013 proběhlo slavnostní otevření a již od 1. 9. 2013 nové iktové centrum léčí první pacienty. Rekonstrukce zahrnovala rozšíření kapacity na 10 lůžek neurointenzivní péče, novou přístrojovou techniku, boxový systém uspořádání celé JIP a bezprostřední architektonickou návaznost na komplement včetně CT pracoviště, laboratoře a klinických oddělení nemocnice.

V únoru 2013 byla dokončena renovace a oprava prostor ve 3. patře pavilonu E. Cílem této rekonstrukce byla příprava prostor pro lůžkové rehabilitační oddělení a modernizace prostor pro oddělení ORL, které zajišťuje ambulantní provoz. Úpravu prostor financoval náš generální partner, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Tato rekonstrukce byla také podmínkou akreditace již zmiňovaného nově vybudovaného iktového centra. Otevření tohoto oddělení Nemocnici Sokolov výrazně doplnilo stávající široké portfolio provozovaných oborů. Významnou událostí byla také obměna 12 výtahů, kterou financoval Karlovarský kraj. Nyní tedy klienti a zaměstnanci nemocnice mohou využívat nové výtahy, které s sebou přináší velmi vysoký komfort spolehlivosti a bezpečnosti.

V tomto trendu rozvoje, zvyšování kvality péče a dostupnosti služeb Nemocnice Sokolov nadále pokračuje. Na podzim 2013 proběhla rekonstrukce pavilonu D, kde bylo zřízeno nové rehabilitační oddělení a současně je umístěno oddělení následné péče. Proběhla také rekonstrukce pavilonu G, kam bylo přestěhováno ředitelství nemocnice. V plánu jsou další rekonstrukce a rozvojové projekty.

Nový ambulantní trakt v přízemí pavilonu C v Nemocnici Sokolov byl po rekonstrukci nově otevřen od 12. 6. 2014. V nových prostorách naleznete interní ambulanci a poradny, neurologickou ambulanci, chirurgickou ambulanci a poradny, dospělou a dětskou LSPP. Slavnostní zahájení provozu zrekonstruovaných ambulancí očního oddělení a gynekologie v pavilonu E pak následovalo 5. 8. 2014. Současně zde vznikl i nový Registr pavilonu E, který se nachází rovněž v přízemí.

V březnu roku 2015 bylo uvedeno do provozu zrekonstruované oddělení ARO za podpory Karlovarského Kraje, přičemž investice přestavby činila více než 22mil Kč. K dispozici tak vzniklo 7 resuscitačních lůžek s novou přístrojovou technikou. V dubnu 2015 bylo slavnostně otevřeno oční lůžkové oddělení, které vzniklo ve čtvrtém patře pavilonu E, kde dříve sídlilo ředitelství nemocnice. Vznikly nové pokoje pro pacienty i zázemí pro zdravotnický personál.Při rekonstrukci, která probíhala od podzimu minulého roku, došlo k vybourání a vyzdění nových příček, k položení podlahových krytin, k výměně oken a dveří, k instalaci nových rozvodů vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechnického vedení. Pacientům budou sloužit nové komfortní pokoje s dvanácti lůžky a vlastním sociálním zařízením. Pro lékaře a sestry pak bylo vybudováno zázemí, včetně vyšetřoven a toalety, kterou budou moci využívat i klienti docházející na ambulantní operační zákroky. Všechny místnosti jsou vybaveny moderním nábytkem a dalším potřebným zařízením. Úprav se dočkala i vstupní schodišťová hala.

Klíčovou stavbou se v polovině roku 2015 stala výstavba parkovacího domu s novým centrálním registrem, která vyřešila dopravu a parkování v nemocnici. Stavba byla zahájena v březnu předešlého roku a po necelých 16 měsících nabízí ve dvou patrech celkem 133 parkovacích míst, z toho 6 míst je vyhrazeno pro ZTP a 2 místa s rozšířenou manipulační plochou jsou určena pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

V listopadu 2015 Karlovarský kraj dokončil obnovu dalších dvou částí Nemocnice Sokolov. Po rozsáhlých stavebních úpravách se pro rodičky otevřela část zrekonstruovaného gynekologicko-porodnického oddělení v pavilonu E – porodní sály. Už v průběhu září stavbaři zateplili pavilon B. Obě investice, které přinášejí podstatně komfortnější zázemí pro pacienty i zdravotníky, vyšly celkem na 42,4 milionu korun z krajského rozpočtu. Gynekologicko-porodnické oddělení se stěhovalo do nově přestavěné pravé části 4. nadzemního podlaží pavilonu E. Úpravy, které trvaly od letošního května, se dotkly dvou porodních sálů, prostor pro novorozence a sekčního sálu s nezbytným zázemím pro rodičky a zdravotnický personál.

Koncem roku 2015 získali nové komfortnější prostředí a zázemí také pacienti i zdravotníci na oddělení následné péče v Nemocnici Sokolov. Karlovarský kraj nechal prostory ve 4.patře zrekonstruovat. Po modernizaci se nemocní budou léčit na oddělení s kapacitou 36 lůžek v osmi třílůžkových, šesti dvoulůžkových pokojích a k dispozici mají nové centrální sociální zařízení přizpůsobené potřebám klientů s pohybovým omezením. Součástí dokončené přestavby je nová sesterna, hovorna a zázemí celého oddělení, včetně vybavení vestavěným mobiliářem. Náklady na rekonstrukci, která trvala pouhých pět měsíců, dosáhly částky 17,7 milionu korun.

V měsíci únoru 2016 byla v Nemocnici Sokolov ukončena další dílčí etapa Revitalizace nemocnice. V rámci této etapy byla provedena obnova dvou výtahů a to v pavilonech B a E. Rozsah prací při výměně výtahů spočíval v demontáži původního zařízení, zednických úpravách výtahových šachet a následných montážních pracích včetně montážní zkoušky. Součástí výměny lůžkového výtahu v západním křídle pavilonu E byla i dodávka nové výtahové technologie včetně kabiny a všech dveří. Výměna obou výtahů, kterou prováděla společnost Schindler CZ a.s., byla provedena během dvou měsíců od zahájení prací.

Dne 1.9.2016 se ve 13 hodin otevřely v Nemocnici Sokolov dveře nové Lékárny NEMOS, která byla zřízena v pavilonu A (vedle vjezdu do areálu nemocnice). Lékárna preferuje regionální výrobky od vybraných českých firem a zahraniční farmaceutické značky nejvyšší kvality. Podporují zdravý životní styl a návrat k přírodě. Součástí týmu lékárny je také vyškolený poradce na správnou výživu pro sportovce.

Rekonstrukce ortopedického lůžkového oddělení byla zahájena na konci května 2016 a slavnostně ukončena v únoru roku 2017. Oddělení vzniklo na místě dřívější lůžkové interny a neurologie. Celková kapacita 40 lůžek znamená, že bude mít tento chirurgický obor oproti minulému období v sokolovské nemocnici o 20 lůžek navíc. Samozřejmostí je i kompletně vybavená ordinace pro lékaře a prostory pro zdravotní sestry a další personál. V návaznosti na další uspořádání tohoto pavilonu vzniknou nad rekonstruovaným oddělením nové centrální operační sály.