Informace pro návštěvy

 • Doporučená (ideální) doba pro návštěvy je denně od 15:00 do 19:00. Návštěvy mimo tuto dobu jsou samozřejmě možné kdykoli, pokud to dovoluje provoz vzhledem k plánovaným vyšetřovacím a léčebným výkonům. Při změně zdravotního stavu navštíveného či jiného klienta nebo potřebě provedení zdravotních výkonů a během vizit a léčebných postupů vás požádáme, abyste opustili pokoj.
 • Slušností je příchod a odchod návštěvy hlásit sestře.
 • V mimořádných případech (chřipkové epidemie) je nutné návštěvy omezit nebo úplně vyloučit. Pokud jste sami nachlazeni, raději návštěvu svého blízkého odložte.
 • Návštěvám je k dispozici celý areál nemocnice, včetně přilehlého parku. Je možné využít kavárnu a strávit čas ve velmi příjemném prostředí. U ležících klientů probíhají návštěvy na pokoji u lůžka.
 • Návštěvy se mohou pohybovat jen v k tomu určených prostorech – zpravidla ve společných prostorách, návštěvních místnostech a pokoji navštíveného. Do jiných prostor, zvláště vyšetřoven, lékařských pokojů, pokojů jiných nemocných a dalších provozních prostor vstupují jen na vyzvání.
 • V některých provozech je rozsah návštěv výrazně omezen podle charakteru poskytované péče, např. na Jednotkách intenzívní péče, na některá oddělení musí být návštěvník vybaven ochranným oděvem. Nabízíme možnost nákupu jednorázových návštěvnických balíčků a návleků na obuv v recepci hned při vstupu do nemocnice. Na pokojích se zpřísněným izolačním režimem s pacienty s onemocněním NCoV 2 (Covid-19) jsou návštěvy zakázány zcela. 
 • Mějte na mysli pacientův zdravotní stav a zvolte přeměřenou dobu a délku návštěv. Zvažte počet návštěvníků. Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné vodit do nemocnice, pokud k tomu není zvláštní důvod, malé děti do 10 let. Ne vždy je to pro ně příjemný zážitek a můžete je i ohrozit infekcí.
 • Průběh nemoci a úspěšnost její léčby přímo závisí i na psychickém stavu klienta. Přijďte příjemně naladěni a buďte vstřícní a ochotní vyslechnout všechny obavy a starosti nemocného. Povzbuďte ho, potěšte, uklidněte, posilujte v něm zdravé sebevědomí a vůli v uzdravení nebo alespoň ke zlepšení stavu. Respektujte jeho osobnost. Nesnažte se o tzv. příliš radostný rozhovor. Nebuďte za každou cenu mnohomluvní, nezapomínejte, že i mlčení má svůj půvab. O velkých starostech mlčte nebo nemocného informujte, rozhodně však na nemocného nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Chce-li však nemocný projevit svůj názor, vyslechněte ho. Pamatujte na to, že zejména těžce nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Přijměte i tyto obávané rozhovory.
 • Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín však rozhodně dodržte! I malé zdržení je nemocným přijímáno úzkostně, protože nemocniční čas se „vleče“ pomaleji než náš běžný.
 • Prosíme návštěvníky, aby respektovali zdravotní stav a soukromí jiných klientů a brali ohled na ty, kteří potřebují klid, a nerušili je zbytečným hlukem.
 • Návštěvy nesmí bez svolení primáře podávat hospitalizovaným žádné léky ani vitamíny v tabletách, ani provádět žádné léčebné a ošetřovatelské zásahy (převazy apod.).
 • Pokud chcete nemocnému něco přinést, buďte rozumní, pamatujte na přiměřenost. Vybírejte s rozvahou a ohledem na druh onemocnění. Nedoporučujeme nosit velké množství syrového ovoce. Vždy se poptejte ošetřujícího personálu, zda je přinesená potrava pro nemocného vhodná. Nevhodným druhem poživatin můžete pacienta vážně poškodit. Dětem nenoste drahé ani hlučné hračky.
 • Na oddělení intenzivní péče, chirurgické a gynekologicko-porodnické nenoste svým blízkým květiny v květináčích ani květiny řezané, hygienická pravidla umístění květin na těchto odděleních neumožňují.
 • Informace o zdravotním stavu příbuzným podává ošetřující lékař v době návštěv a to pouze se souhlasem klienta, osobám, které klient uvedl. Informace zásadně nepodáváme po telefonu, upozorněte své blízké, aby to po nás ani nevyžadovali. Každý klient by měl být dostatečně informován o svém zdravotním stavu a nejlepším řešením je, pokud sám podá informace v rozsahu podle svého uvážení a výběru osob.
 • Platí striktní zákaz kouření v celé budově nemocnice, včetně kavárny, která je její součástí. Je tolerováno na vyhrazených a řádně označených prostorách.
 • Jakoukoliv nejasnost nebo problém je nejlépe bezodkladně řešit s ošetřujícím lékařem nebo zdravotní sestrou.