OSTROV ZDRAVÍ o.p.s.

www.europa.eu  www.nuts2severozapad.cz

Lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace

Projekt byl realizován v rámci 44. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad.

V rámci projektu došlo k revitalizaci tzv. „objektu B“ a přilehlých pozemků nacházejícího se v bezprostřední blízkosti areálu nemocnice Ostrov. Tento chátrající objekt byl naposledy využíván jako vojenský sklad lékařského materiálu a jeho využívání bylo ukončeno. Následně byl považován za brownfield. V objektu vzniklo moderní Lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace, kdy propojení těchto medicínských oborů znamená významný posun v komplexnosti poskytování lékařské péče v kraji. Modernizace objektu spočívala jak ve stavebních úpravách, tak i v pořízení nového vybavení.

Cílem projektu bylo výrazným způsobem zkvalitnit poskytování zdravotní péče v oblasti psychiatrie a rehabilitace jakožto oborů, které se prolínají všemi medicínskými obory. Vznikem Lůžkového pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace došlo k přesunu stávajících ambulantních a lůžkových částí předmětných oddělení do nových kapacitně lépe vyhovujících prostor, které umožňují zavedení nových léčebných metod, zajišťují včasnou a efektivnějších lékařskou péči a znamenají výrazný posun v oblasti zajištění komplexnosti péče pro klienty zdravotnického zařízení. Původní oddělení psychiatrie, které bylo do nového objektu přesunuto, je jediným nemocničním zařízením s ambulantní i lůžkovou částí v kraji. Nově zřízené oddělení rehabilitace je z hlediska nabídky a komplexnosti služeb rovněž zařízením krajského významu, jelikož v Karlovarském kraji prozatím zdravotní péče v takto požadovaném standardu a kapacitě chyběla.  Díky projektu se podařilo zajistit dostupnost péče (ve smyslu zkrácení čekací doby) pro obyvatele Karlovarského kraje a rovněž držet krok s moderními trendy v těchto medicínských oborech, především propojení jejich jednotlivých segmentů směrem k celostní medicíně.

Celkové výdaje projektu byly ve výši 156 mil. Kč a dotace z ROP Severozápad činila 97 mil. Kč. Projekt byl realizován od května 2014 do prosince 2015.

Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Sokolov a Nemocnice Ostrov

Projekt byl realizován v rámci 50. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad.

Projekt spočíval v modernizaci přístrojového vybavení nemocnice Sokolov a nemocnice Ostrov, které nahradilo stávající zastaralé a opotřebené přístrojové vybavení.

V rámci projektu bylo pořízeno moderního přístrojového vybavení, které je v současnosti využíváno jednotlivými odděleními nemocnice Sokolov a nemocnice Ostrov. Nové přístrojové vybavení umožňuje využití nových technologií pro rychlejší, přesnější a šetrnější ošetření a diagnostiku pacientů.

Cílem projektu bylo zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti poskytované lékařské péče v širokém spektru medicínských oborů zastoupených v obou nemocnicích zahrnutých do projektu. Realizace projektu umožnila zvýšení hygienických standardů, zvýšení bezpečnosti při přesunech pacientů a komfortní manipulaci s nimi. Moderní přístrojové vybavení svou vyšší efektivitou a kratší dobou provedení operace zkrátilo čekací doby u plánované operativy. Méně invazivní metody operativy prováděné moderními přístroji se také projevily zkrácením doby potřebné pro rehabilitaci pacienta, minimalizací pooperačních komplikací a dřívějším návratem pacientů do běžného rodinného a pracovního života s minimalizací dopadu na tyto oblasti. Rozšířena byla také nabídky tzv. jednodenní péče maximalizující výhody popsané výše. Moderní přístroje přináší kvalitativní posun i v prevenci, diagnostice a terapii. Umožnily dřívější stanovení konkrétnější diagnózy, což je u většiny zdravotních problémů klíč k úspěšné a efektivní léčbě, s minimalizací dopadu na pacienta jeho okolí a v neposlední řadě také s příznivými dopady ne ekonomiku jeho léčby. Moderní přístroje umožňují v rámci vyšetřovacích a operativních metod minimalizaci zásahů do integrity pacienta ať už přímo při operativních zákrocích tak také zvýšením komfortu ve formě snížení bolestivosti nebo menší expozici různých druhů energií a záření při vyšetření (například moderní RTG vyzařuje nižší dávky záření než zastaralé typy).

Celkové výdaje projektu byly ve výši 44 mil. Kč a dotace z ROP Severozápad činila 25 mil. Kč. Projekt byl zrealizován od června 2014 do června 2015.

Modernizace centrálních operačních sálů v prostorách Nemocnice Ostrov

Jedná se o projekt, který reflektoval zastaralý a v nevyhovující technický stav uvedeného prostoru v Nemocnici Ostrov. Stávající operační sály vykazovaly morální zastaralost po provozní, hygienické i medicínské stránce a neumožňovaly již plnohodnotně zajistit poskytování zdravotní péče v souladu se stávajícími trendy současné moderní medicíny a kvalitním prostředí pro klienty. Dispoziční stav sálů byl koncipován a vybudován v 60 letech minulého století, což znamená, že operační sály měly již 50 let své existence za sebou a jejich prostorové a přístrojové vybavení neodpovídalo současným požadavkům moderní medicíny. Ponechání centrálních operačních sálů ve stávající podobě by znamenalo v blízkém horizontu stagnaci a zhoršení úrovně poskytované zdravotní péče pro klienty z regionu a také by zkomplikovalo spolupráci s dalšími organizacemi navázanými na zajištění zdravotní péče jako je například Zdravotnická dopravní záchranná služba Karlovarského kraje a Horská služba, ostatní zdravotnická zařízení apod. Současné operační sály nevyhovovaly ani aktuální struktuře požadované poskytované péče v Nemocnici Ostrov.
Dalším podnětem a impulsem byla také rovněž pracovní koncepce zdravotnictví Karlovarského kraje, která konstatuje, že Karlovarský kraj je nesoběstačný a zdravotnicky nejhůře vybavený kraj a ve specializované péči hrozí závislost kraje na okolních krajích.

Z výše uvedených důvodů bylo třeba na neuspokojivou situaci reagovat a přistoupit k modernizaci centrálních operačních sálů při zachování jejich stávajícího účelu. Proto byl předložen prostřednictvím veřejně prospěšné společnosti OSTROV ZDRAVÍ o.p.s. projekt na Modernizaci centrálních operačních sálů v Nemocnici Ostrov do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad (ROP SZ).

Hlavním cílem projektu Modernizace centrálních operačních sálů je výrazným způsobem zkvalitnit poskytování zdravotní péče a vybavit nemocnici zázemím zohledňujícím nejnovější poznatky v oblasti medicíny, hygieny a přístupu ke klientovi. Projekt spočívá jak ve stavebních úpravách, tak v pořízení nového vybavení. Projekt bude realizován přibližně od počátku února do konce dubna 2010 a jeho celkový rozpočet se blíží cca 35 mil Kč, podíl financování ze Strukturálních fondů EU činí cca 25 mil Kč.

Díky realizaci tohoto projektu dojde k výraznému zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb a tím ke zkvalitnění života obyvatel regionu, jakož i zvýšení jeho atraktivity pro nové obyvatele.

V Ostrově 15.02.2010

Mgr. Josef Primus
předseda správní rady
OSTROV ZDRAVÍ o.p.s.
Kontakt: Mgr. Josef Primus, GSM +420 608 07 08 38, ostrov.zdravi@email.cz

Modernizace centrálních operačních sálů

Partnery projektu Modernizace centrálních operačních sálů jsou

  • Město Ostrov
  • Léčebné lázně Jáchymov a.s.
  • Sdružení Centrální Krušnohoří
  • Horská služba ČR, o.p.s.