Povinnosti zaměstnavatelů týkající se služeb pracovnělékařské péče - závodní preventivní péče

1. Zajistit pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy, tj. zajistit pacovnělékařské služby, které jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je:

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
 • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, pracovnělékařské prohlídky
 • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací
 • školení v poskytování první pomoci
 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby

2. Uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

3. Hradit pracovnělékařské služby poskytované podle tohoto zákona.

4. Zajistit měření nebo expertizy požadované poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Doplňující informace

 • Přestože je zákon o specifických zdravotních službách účinný již od dubna loňského roku, využívali zaměstnavatelé přechodného opatření, které umožňovalo postupovat do 31. března 2013 podle dosavadních právních předpisů. Od dubna 2013 se však musí všichni zaměstnavatelé řídit novelou právní úpravy, tzn. musí mít svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb. A to bez ohledu na to, kolik má zaměstnanců.
 • Dne 3.4.2013 vstoupila v platnost nová vyhláška o pracovnělákařských službách (č. 79/2013 Sb.), která definuje obsah pracovnělékařských služeb, organizaci a dokumentaci o těchto službách. Dále definuje druhy a náplň pracovnělékařských prohlídek a pochopitelně i jejich četnost.
 • V oblasti zabezpečení pracovnělékařských služeb došlo od 1.4. 2013 ke změně týkající se povinnosti provádění preventivních lékařských prohlídek u zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Dále mezi nově stanovené podmínky patří zejména povinnost zaměstnavatelů při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno, odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádá, nebo povinnost poskytovatele pracovnělékařských služeb vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci, vést dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, nebo povinnost osob ucházejících se o zaměstnání podrobit se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu vstupní lékařské prohlídce.
 • Nově se periodická prohlídka se provádí v intervalu u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví v kategorii první nejdéle jednou za 6 let, po dovršení 50 let věku nejdéle jednou za 4 roky; v kategorii druhé a při výkonu prací se specifickou zdravotní náročností nejdéle jednou za 4 roky, po dovršení 50 let věku jednou za 2 roky; v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí jednou za 2 roky, v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.
 • Upozorňujeme, že nedostatečná pozornost věnovaná této problematice je porušením zákonem stanovených povinností a zaměstnavateli hrozí sankce až do výše 2 000 000 Kč.